การจัดการงานก่อสร้าง

https://www.youtube.com/watch?v=enBsIjyWrU4&t=78s

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
เอกสารประกอบเพิ่มเติม)

ชื่อสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมวดที่
ข้อมูลทั่วไป

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร          :        
ชื่อภาษาไทย          :      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
ชื่อภาษาอังกฤษ     :      Bachelor of Science Program in Construction Management

 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการงานก่อสร้าง)
 ภาษาไทย (ชื่อย่อ) : วท.บ. (การจัดการงานก่อสร้าง)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Construction Management)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อย่อ) : B.Sc. (Construction Management)
 1. วิชาเอก  :  การจัดการงานก่อสร้าง      
 1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  :  ไม่น้อยกว่า  120   หน่วยกิต
5. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
5.1 หลักสูตร
   5.1.1 จำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
   5.1.2 โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต

เกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตร  4  ปี)

หลักสูตรที่เสนอ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 30
 • 2. หมวดวิชาเฉพาะ
  2.1 วิชาพื้นฐาน
  2.2 วิชาเอก
  2.2.1 วิชาเอกบังคับ
  2.2.2 วิชาเอกเลือก
  2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  ไม่น้อยกว่า  72  หน่วยกิต 84
12
63
54
9
9
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 6
รวม ไม่น้อยกว่า  120  หน่วยกิต 120

   5.1.3 รายวิชา
      1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ ข)
      2) หมวดวิชาเฉพาะ     
         2.1) วิชาพื้นฐาน                                                                 จำนวน   12   หน่วยกิต

1107 111 การจัดการธุรกิจงานก่อสร้างเบื้องต้น
Introduction of Construction Business Management
3(3-0-6)
1107 112 การสำรวจในงานก่อสร้าง
Surveying in Construction
3(2-2-5)
1107 113 การเขียนแบบงานก่อสร้าง
Construction Drawing
3(2-2-5)
1107 314 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
Project Feasibility Study
3(3-0-6)

            2.2) วิชาเอก                                                                    จำนวน   63   หน่วยกิต
               2.2.1) วิชาเอกบังคับ                                                    จำนวน   54   หน่วยกิต       

1107 121 วัสดุและการก่อสร้าง 1
Materials and Construction 1
3(3-0-6)
1107 222 วัสดุและการก่อสร้าง 2
Materials and Construction 2
3(3-0-6)
1107 223 ความแข็งแรงของวัสดุ
Strength of Materials
3(3-0-6)
1107 224 เทคโนโลยีอาคาร
Building Technology
2(2-0-4)
1107 225 โครงสร้างอาคาร 1
Building Structure 1
2(2-0-4)
1107 231 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและการเขียนแบบ 1
Computer for Design and Drafting 1
3(2-2-5)
  1107 232 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและการเขียนแบบ 2
Computer for Design and Drafting 2
3(2-2-5)
  1107 233 การจัดการงานก่อสร้าง
Construction Management
3(3-0-6)
  1107 234 การเพิ่มผลิตภาพและการบริหารทรัพยากร
Productivity and Resource Management
3(3-0-6)
  1107 311 โครงงานการจัดการงานก่อสร้าง 1
Construction Management Project 1
3(0-9-0)
1107 326 โครงสร้างอาคาร 2
Building Structure 2
 2(2-0-4)
1107 327 การจัดการงานก่อสร้างด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Construction Management of Occupational Health and Safety
3(3-0-6)
1107 335 การวางแผนและควบคุมโครงการ Planning and Project Control 3(2-2-5)
1107 336 การประมาณราคางานก่อสร้าง Construction Cost Estimation 3(2-2-5)
1107 337 การออกแบบและการก่อสร้างเสมือนจริง Design Virtual and Construction 3(2-2-5)
1107 338 ระบบดิจิทัลในงานก่อสร้าง Digital Systems in Construction 3(2-2-5)
1107 410 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา Procurement and Contract Management 3(3-0-6)
1107 412 โครงงานการจัดการงานก่อสร้าง 2 Construction Management Project 2 3(0-9-0)
1107 439 การสำรวจปริมาณงานก่อสร้างและการวิเคราะห์ราคา Construction Quantity Survey and Cost Analysis 3(2-2-5)

               2.2.2) วิชาเอกเลือก                                  ไม่น้อยกว่า  จำนวน   9   หน่วยกิต

1107 001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง
English Communication for Professional Construction Management
3(3-0-6)
1107 002 การก่อสร้างต้นทุนต่ำ
Economical Construction
3(3-0-6)
1107 003 กฎหมายอาคาร
Building Laws
3(3-0-6)
1107 004 คณิตศาสตร์สำหรับสถาปนิก
Mathematics for Architecs
3(3-0-6)
1107 005 เทคโนโลยีอาคารสูง
High Rise Building Technology
3(3-0-6)
 1107 141 มูลฐานการออกแบบ
Design Fundamentals
3(3-0-6)
1107 142 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม
Principle of Architectural Design
3(3-0-6)

 
            2.3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                  จำนวน   9   หน่วยกิต

1107 444 การเตรียมปฏิบัติวิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง
Pre – Professional Practice in Construction Management
3(3-0-6)
1107 445 การปฏิบัติวิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง
Professional Practice in Construction Management
6(0-80-0)

      3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า                                      จำนวน   6   หน่วยกิต
เป็นไปตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)

แสดงแผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวน
หน่วยกิต
xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8
1107 xxx วิชาเอกเลือก 3
1107 111 การจัดการธุรกิจงานก่อสร้างเบื้องต้น
Introduction to Construction Business Management
3(3-0-6)
1107 112 การสำรวจในงานก่อสร้าง
Surveying in Construction
3(2-2-5)
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2
รวม 19

ชั้นปีที่ 1  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวน
หน่วยกิต
xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8
1107 xxx วิชาเอกเลือก 3
1107 113 การเขียนแบบงานก่อสร้าง
Construction Drawing
3(2-2-5)
1107 121 วัสดุและการก่อสร้าง 1
Materials and Construction 1
3(3-0-6)
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2
รวม 19

ชั้นปีที่ 2  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวน
หน่วยกิต
xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8
1107 222 วัสดุและการก่อสร้าง 2
Materials and Construction 2
3(3-0-6)
1107 223 ความแข็งแรงของวัสดุ
Strength of Materials
3(3-0-6)
1107 224 เทคโนโลยีอาคาร
Building Technology
2(2-0-4)
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2
รวม 18

ชั้นปีที่ 2  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวน
หน่วยกิต
xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6
1107 225 โครงสร้างอาคาร 1
Building Structure 1
2(2-0-4)
1107 231 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและการเขียนแบบ 1
Computer for Design and Drafting 1
3(2-2-5)
1107 233 การจัดการงานก่อสร้าง
Construction Management
3(3-0-6)
1107 234 การเพิ่มผลิตภาพและการบริหารทรัพยากร
Productivity and Resource Management
3(3-0-6)
รวม 17

 
ชั้นปีที่ 3  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวน
หน่วยกิต
1107 232 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและการเขียนแบบ 2
Computer for Design and Drafting 2
3(2-2-5)
1107 314 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
Project Feasibility Study
3(3-0-6)
1107 326 โครงสร้างอาคาร 2
Building Structure 2
2(2-0-4)
1107 335 การวางแผนและควบคุมโครงการ
Planning and Project Control
3(2-2-5)
1107 336 การประมาณราคางานก่อสร้าง
Construction Cost Estimation
3(2-2-5)
1107 337 การออกแบบและการก่อสร้างเสมือนจริง
Design Virtual and construction
3(2-2-5)
รวม 17

ชั้นปีที่ 3  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวน
หน่วยกิต
1107 xxx วิชาเอกเลือก 3
1107 327 การจัดการงานก่อสร้างด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Construction Management of Occupational Health and Safety
3(3-0-6)
1107 338 ระบบดิจิทัลในงานก่อสร้าง
Digital Systems in Construction
3(2-2-5)
1107 311 โครงงานการจัดการงานก่อสร้าง 1
Construction Management Project 1
3(0-9-0)
1107 410 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา
Procurement and Contract Management
3(3-0-6)
1107 439 การสำรวจปริมาณงานก่อสร้างและการวิเคราะห์ราคา
Construction Quantity Survey and Cost Analysis
3(2-2-5)
รวม 18

 
ชั้นปีที่ 4  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวน
หน่วยกิต
1107 412 โครงงานการจัดการงานก่อสร้าง 2
Construction Management Project 2
3(0-9-0)
1107 444 การเตรียมปฏิบัติวิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง
Pre – Professional Practice in Construction Management
3(3-0-6)
รวม 6

ชั้นปีที่ 4  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวน
หน่วยกิต
1107 445 การปฏิบัติวิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง
Professional Practice in Construction Management
6(0-80-0)
รวม 6

 

Translate »