การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม

12632805_1118078201549910_323598024_o

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย       :   หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ  :   Master of Architecture Program in Urban and Environmental Planning

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)      :    สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม)
(ชื่อย่อ)       :    สถ.ม. (การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)        :    Master of Architecture (Urban and Environmental Planning)
(ชื่อย่อ)              :                  M.Arch. (Urban and Environmental Planning)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »