คณะกรรมการบริหาร

IMG_77971 คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์
IMG_7797 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์
22279150_1696519083705816_948012175_o รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์ 
IMG_77973 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
อาจารย์สกลชัย บุญปัญจา
nitanta ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
อาจารย์ ดร.นิพัทธา หรรนภา
IMG_77975 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
อาจารย์ปาริชาติ ศรีสนาม
IMG_7797S6 หัวหน้าสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ชีวาสุขถาวร
IMG_77978 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสิทธิ์ ตันสุขี
IMG_779711 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนฤมิตศิลป์
ผู้ช่วยศาตราจารย์ชัญญา ทองสวัสดี
IMG_Mayuree หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ
มยุรี ผาผง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *