ค่าใช้จ่าย

ปี1 ภาคเรียนที่ 1
ค่าขึ้นทะเบียนนิสิตแรกเข้าปีแรก 1,150.-  บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000.-  บาท
ค่าหน่วยกิต 20,400.-  บาท
รวม 36,550   บาท
ภาคเรียนที่ 2
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000.-  บาท
 ค่าหน่วยกิต 20,400.-  บาท
รวม 35,400.-  บาท
ปี2 ภาคเรียนที่ 1
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000.-  บาท
 ค่าหน่วยกิต 18,000.-  บาท
รวม 33,000.-  บาท
ภาคเรียนที่ 2
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000.-  บาท
 ค่าหน่วยกิต 20,400.-  บาท
ค่าศึกษาดูงาน 25,000.-  บาท
รวม 60,400.-  บาท
รวมทั้งสิ้น  (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 165,350.- บาท
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายเป็นการประมาณการจากค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิตในปัจจุบัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »