งานวิจัย

> โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและเสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาที่อยู่อาศัย โครงการนำร่อง จ.มหาสารคาม
> โครงการออกแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกู่สันตรัตน์     ต.กู่สันตรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
> แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาตึกดินถนนนครสวรรค์ จังหวัดมหาสารคาม
> โครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชนในการบริหารจัดการที่อยู่อาศัย สำหรับผู้มีรายได้น้อย
> โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2552
> การออกแบบเชิงอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วมเพื่อฟื้นฟู ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมอีสาน : กรณีศึกษาการออกแบบการออกแบบสิมอีสาน ในเมืองประวัติศาสตร์วัดศรีมหาโพธิ์ ต.คันธาราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
> การพัฒนาเชิงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น โดยการออกแบบสถาปัตยกรรมหอแจกเก่าวัดเจริญผล หมู่บ้านท่าของยาง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
> โครงการพัฒนาเตาเผาผลิตภัณฑ์ชนิดไฟต่ำโดยใช้วัสดุท้องถิ่นของชุมชนบ้านหม้อ บ้านหม้อ ต.เขวา  อ.เมือง จ.มหาสารคาม
> กระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์และคุณค่า ถนนสายวัฒนธรรม งานไหว้เจ้าและเล่นงิ้ว ถนนนครสวรรค์ จ.มหาสารคาม
> โครงการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
> วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ภายในท้องถิ่น ริมฝั่งลุ่มน้ำชีEvolution and Changing of Space in Chi Basin, North – Eastern in Thailand
> การกำหนดเขตพื้นที่สถานบริการและกิจกรรมเกี่ยงเนื่องในเมืองการศึกษา มหาสารคาม A Study for preparing Commercial
Entertainment District of Zoning Control in Education City: A Case Study of Mahasarakham City
>เกณฑ์การออกแบบสภาพแวดล้อมกายภาพภายในที่อยู่อาศัย  ที่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
> โครงการแนวคิดการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องกายภาพบำบัดสำหรับเด็กสมองพิการ(CP) ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและประสิทธิภาพการรักษา : กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่วนกลางของรัฐ INTERIOR ENVIRONMENT FOR PHYSICAL THERAPY TREATING CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY (CP): A COMPARATIVE STUDY ON PATIENTS’ PSYCHOLOGICAL BEHAVIOR AND THERAPY EFFECTIVENESS IN THREE STATE HOSPITALS
> โครงการพัฒนาพื้นที่สะดืออีสาน (บึงกุย) อ.โกสุมพิสัย  จ. มหาสารคาม
> กระบวนการขับเคลื่อนโดยชุมชนเพื่อการออกแบบและวางแผนชุมชนคนจนเมือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือCommunity-base Driven for Isaan Urban Poor Community Design and Planning
> การศึกษาแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประเภทสิม ในจังหวัดมหาสารคาม
> แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมกายภาพภายในหอพักเอกชนที่สอดคล้องกับการปฏิสัมพันทางสังคมของนิสิตเพื่อสร้างมาตราฐาน
  การอยู่อาศัยและบรรทัดฐานทางสังคม
> โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย และเสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาที่อยู่อาศัย จ.นครราชสีมา
> โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย และเสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาที่อยู่อาศัย จ.มหาสารคาม
> โครงการศึกษาและพัฒนาที่อยู่อาศัยในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
> โครงการศึกษาออกแบบเพื่อพัฒนานครจำปาศรี และบริเวณขุดพบสถูปพระบรมธาตุนาดูน
>โครงการวางแผนการปรับปรุงพื้นที่ตลาดเก่า เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา กรณีศึกษา : ตลาดสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
Towards the Conservation and Rehabilitation Planning inthe Old Market, the case of Cham Shuk Market, Suphanburi (2006)
>กระบวนการขับเคลื่อนโดยกลไกชุมชนท้องถิ่นในมิติของการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ Community Driven Mechanism for Historic Conservation
>ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชุมชนกับสถาปัตยกรรมสมัยบายน ที่กู่บ้านเขวา ต.เขวา อ.เมือง  จ.มหาสารคาม
> คติการสร้างพระธาตุเจดีย์แบบล้านช้างในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
> รูปแบบของย่านพาณิชยกรรม บริเวณรอบสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง
> การศึกษาทัศนคติและคิดด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบทางสายตา :ชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
> โครงการศึกษาพัฒนาพื้นที่บริเวณเมืองร่มเกล้าเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
> โครงการประเมินทิศทาง และแนวทางการแก้ไขปัญหา โครงการบ้านเอื้ออาทร
> โครงการออกแบบหน้าต่างเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
> สถาปัตยกรรมกู่บ้านแดง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
> โครงการศึกษาอิทธิพลที่มีผลต่อการออกแบบลายผ้า กรณีศึกษาหมู่บ้านแสนสุข  อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
> แนวทางการอนุรักษ์พัฒนาตึกดินในเขตเมืองเก่า จังหวัดมหาสารคาม
> ผลของที่อยู่อาศัยต่อสถาปัตยกรรมเมืองการศึกษา
> โครงการศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผ้าทอพอเพียงบ้านใคร่นุ่น อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
> คติการออกแบบสัตตมหาสถานพระธาตุพังพวน จังหวัดหนองคาย
> ปัจจัยด้านการรับรู้ต่อการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่เน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา: วัสดุเครื่องเรือนที่ใช้ภายในและภายนอกอาคาร Perception Factors of Environmental Design approach to Green Design: A Case on Interior Material and Exterior Material of Furniture.
> โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูที่อยู่อาศัยที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ของเมือง จังหวัดสกลนคร
> โครงการศึกษาออกแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณกู่สันตรัตน์ ต.กู่สันตรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
> โครงการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานกับอาคารพื้นถิ่น
> การพัฒนากรรมวิธีการแปรรูปกกผสมพลาสติกเหลว เพื่อใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน
>โครงการกระบวนการสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน เพื่อการจัดพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดพุทธมงคล อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม
> โครงการถอดชุดประสบการณ์กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการออกแบบและจัดการการก่อสร้างของสถาปนิกชุมชน ภายในโครงการบ้านมั่นคง
> การศึกษาการวางผังเส้นทางสัญจรสำหรับชุมชนเมือง ในแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนท่าขอนยาง
> การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเมืองกับกิจกรรมการค้าแบบแผงลอยในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
> การประเมินผลการออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารชุดที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
> ประสิทธิผลการดำเนินการตามกฏกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบอาคาร : เทศบาลเมืองมหาสารคาม
> สถาปัตยกรรมกู่บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
> การศึกษาฮูปแต้มอีสานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเรขาศิลป์
> คุณค่าและอัตลักษณ์อาชีพปั้นหม้อของชุมชนบ้านหม้อ เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องและเหมาะสมกับกลุ่มคนปั้นหม้อชุมชนบ้านหม้อ ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
> โครงการจัดทำแผนที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ปีงบประมาณ 2551 จังหวัดปราจีนบุรี
> โครงการจัดทำแผนที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ปีงบประมาณ 2551 จังหวัดสระแก้ว
> โครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
> แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าวัดมังกร และพื้นที่ย่านเยาวราช (ระยะที่ 1)
> ข้อเปรียบเทียบปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดผู้บริโภคที่มีผลต่อประเภทของที่อยู่อาศัย
> แบบจำลองปัจจัยประเภทที่อยู่อาศัยต่อความต้องการรูปแบบเครื่องเรือนของผู้บริโภค: กรณีศึกษา เครื่องเรือนสำเร็จรูป
> สนามทัศน์และรูปแบบการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
> การศึกษารูปแบบที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับพฤติกรรมเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย กรณีศึกษากลุ่มอาชีพปั้นหม้อ อ.เขวา จ.มหาสารคาม
> โครงการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยและชุมชนแออัด  จ.เลย และ จ.หนองบัวลำภู
> โครงการนำร่องการปรับปรุงชุมชนขนาดใหญ่ตามแนวคิดการมีส่วนร่วมโครงการเคหะชุมชนคลองจั่น
> โครงการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยและชุมชน เทศบาลตำบลเชียงคาน
> โครงการจัดการองค์ความรู้การใช้วัสดุก่อสร้างพื้นถิ่นและเทคโนโลยีก่อสร้าง    ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
> โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและเสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาที่อยู่อาศัย โครงการนำร่อง จ.นครราชสีมา
โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย/แผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด จ.ปราจีนบุรี
> โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย/แผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด จ.สระแก้ว
> โครงการออกแบบพื้นที่ทางเข้าเมืองกาฬสินธุ์ <รายงานฉบับสมบูรณ์>
> โครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนาผังแม่บท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม <รายงานฉบับสมบูรณ์>
> โครงการศึกษาคุณค่าและอัตลักษณ์อาชีพปั้นหม้อของชุมชนบ้านหม้อ  <รายงานฉบับสมบูรณ์>
> โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย/แผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด จ.เลย
โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย/แผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด จ.บุรีรัมย์
โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย/แผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด จ.สุรินทร์
โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย/แผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด จ.ขอนแก่น
โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย/แผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด จ.ชัยภูมิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »