สายสนับสนุน

IMG_Mayuree เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ)
มยุรี ผาผง
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฎเลย
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
laaead นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ละเอียด โกหลำ
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
jarunee บุคลากร
จารุณี คำศรี
บธ.บ.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
chaiya นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ไชยา ฆารเจริญ
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ponprasid เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภรประสิทธิ์ แก้วกันยา
ค.บ. (การวัดผลการศึกษา)
padcharee เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พัชรินทร์ เชื้อภักดี
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
kingkan เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กิ่งกาญ มุลทาเย็น
วท.บ (เคมี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
wutikrai นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วุฒิไกร ป้อมมะรัง
วท.บ.(ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
wararin นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วรารินทร์ ปัญญาวงษ์
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
977443719999999999 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นิกานต์ดา ทองน้อย
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
jenjira เจ้าหน้าที่ธุรการ
จันจิรา ภูสามารถ
บช.บ.(การบัญชีบัญฑิต) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
jujira นักวิชาการเงินและบัญชี
รุจิรา เจริญธรรม
บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
tananpon นักวิชาการเงินและบัญชี
ทนันภรณ์ กัลยาพรม
บช.บ. (การบัญชี)
rapeepon นักวิชาการศึกษา
รพีพร เบือนขุนทด
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
preyanud เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปิยะนุช อินทร์พรหม
ศศ.บ. (สารสนเทศศาศตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13410539_1209860112371718_1469217416_o นักวิชาการพัสดุ
นางสาวธัญญธร ดลเลี่ยม
บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
22281297_1696538337037224_1866412341_o นักวิชาการพัสดุ
นางสาวลัดดา พลขวา
บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
tavechai ช่างเทคนิค
ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล
ปวส. (เกษตรกรรม) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
977443715555 ช่างเทคนิค
สายันต์ รัตน์ถา
ปวส. (ช่างเครื่องมือวัดและควบคุมฯ) วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
pasok พนักงานขับรถยนต์
พาโชค น้อมสูงเนิน
มัธยมศึกษาปีที่ 6
prayun คนสวน
ประยูร แพงจันทร์
ประถมศึกษาปีที่ 4
bunsong คนงาน
บุญส่ง วงษ์ช่าง
มัธยมศึกษาปีที่ 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *