สายสนับสนุน

IMG_Mayuree เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ)
มยุรี ผาผง
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏเลย
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
laaead นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางละเอียด โกหลำ
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
jarunee บุคลากรปฏิบัติการ
นางจารุณี คำศรี
บธ.บ.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กศ.บ.(เทคโนโลยีและการสื่อสารศึกษา)
chaiya นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายไชยา ฆารเจริญ
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
padcharee นักวิชาการศึกษา
นางสาวพัชรินทร์ เชื้อภักดี
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
27605463_1821709811186742_884048336_o นักวิชาการศึกษา
นางสาวอภิชญา จำรูญศิริ
ร.บ. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
17239-200 นักวิชาการศึกษา
นางสาวศิรินภา วงษ์ชารี
ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
17239-200 นักวิชาการศึกษา
นางสาวเกวลี เฉิดดิลก
วท.บ. (โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
wutikrai นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
นายวุฒิไกร ป้อมมะรัง
วท.บ.(ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
wararin นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายวรารินทร์ ปัญญาวงษ์
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
977443719999999999 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางนิกานต์ดา ทองน้อย
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
tananpon นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางทนันภรณ์ กัลยาพรม
บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
17239-200 นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวปรียาณัฐ มิรัตนไพร
บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
preyanud เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปิยะนุช อินทร์พรหม
ศศ.บ. (สารสนเทศศาศตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
17239-200
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวจุฑาณัฐ สินธุศิริ
บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13410539_1209860112371718_1469217416_o นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวธัญญธร ดลเลี่ยม
บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
22281297_1696538337037224_1866412341_o นักวิชาการพัสดุ
นางสาวลัดดา พลขวา
บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
tavechai ช่างเทคนิค
นายทวีชัย ฤทธิธรรมกุล
ปวส. (เกษตรศาสตร์) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
977443715555 ช่างเทคนิค
นายสายันต์ รัตน์ถา
ปวส. (ช่างเครื่องมือวัดและควบคุมฯ) วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
pasok พนักงานขับรถยนต์
นายพาโชค น้อมสูงเนิน
มัธยมศึกษาปีที่ 6
prayun คนสวน
นายประยูร แพงจันทร์
ประถมศึกษาปีที่ 4
bunsong คนงาน
นายบุญส่ง วงษ์ช่าง
มัธยมศึกษาปีที่ 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »