ผู้เชี่ยวชาญ / อาจารย์พิเศษ

รองศาสตราจารย์วีรวรรณ ศีติสาร รองศาสตราจารย์วีรวรรณ  ศีติสาร
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถ.ม.(ออกแบบชุมชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร
shanya ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา ทองสวัสดี
คศ.บ.(ผ้าและเครื่องแต่งกาย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลฯ
ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา) เน้นสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
tongsee ดร.พงศ์สีห์ ชุมสาย ณ อยุธยา
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Architecture, Iowa State University, U.S.A.
M.SC.(Town and Regional planning), Iowa State University, U.S.A.
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์ ราชภัฏาสนสุนันทา
weewad อาจารย์วิวัฒน์ วอทอง 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
Master of Architecture, Pratt Institute, Brooklyn New York, U.S.A.
รศ.ประสิทธิ์ คุณรัตน์ รศ.ประสิทธิ์ คุณรัตน์
กศ.บ. (ภูมิศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
กศ.ม. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »