ผู้เชี่ยวชาญ / อาจารย์พิเศษ

shanya ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา ทองสวัสดี
คศ.บ.(ผ้าและเครื่องแต่งกาย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลฯ
ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา) เน้นสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
weewad อาจารย์วิวัฒน์ วอทอง 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
Master of Architecture, Pratt Institute, Brooklyn New York, U.S.A.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »