ผู้เชี่ยวชาญ / อาจารย์พิเศษ

weewad อาจารย์วิวัฒน์ วอทอง 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
Master of Architecture, Pratt Institute, Brooklyn New York, U.S.A.ทยคดีศึกษา) เน้นสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »