ผู้เชี่ยวชาญ / อาจารย์พิเศษ

รองศาสตราจารย์วีรวรรณ ศีติสาร รองศาสตราจารย์วีรวรรณ  ศีติสาร
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถ.ม.(ออกแบบชุมชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร
shanya ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา ทองสวัสดี
คศ.บ.(ผ้าและเครื่องแต่งกาย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลฯ
ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา) เน้นสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
weewad อาจารย์วิวัฒน์ วอทอง 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
Master of Architecture, Pratt Institute, Brooklyn New York, U.S.A.
รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณรัตน์ รศ.ประสิทธิ์ คุณรัตน์
กศ.บ. (ภูมิศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
กศ.ม. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »