ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

        คณะสถาปัตยกรรonline case study helpมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตอันเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญมากแห่งหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อผลิตนิสิต และบัณฑิตให้มีศักยภาพและเป็นมหาวิทยาลัย ที่สมบูรณ์แบบ  ด้านการผลิตบัณฑิตในทุกด้าน  อีกทั้งคณะฯได้ดำเนินการตอบรับนโยบายของมหาวิทยาลัย และนโยบายระดับประเทศ  ดังนั้นความต้องการบุคลากรทางสาขาการออกแบบสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม  การวางผังชุมชนและทำนุบำรุงชมชนที่มีอยู่แล้ว  ตลอดจนออกแบบนฤมิตศิลป์ และศิลปะอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ  เพื่อให้บุคลากรและชุมชนในภูมิภาคมีความเข้มแข็ง ความเจริญทัดเทียมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้คณะได้เข้าร่วมโครงการการเสริมสร้างชุมชนเข็มแข็ง โครงการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัยมากขึ้น
หน้าที่ความรับผิดชอบ
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เป็นหน่วยงานที่ทำการจัดการเรียนการสอน โดยเริ่มการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตในวิชาชีพสถาปัตยกรรมและด้านการออกแบบนhomework assignmentฤมิตศิลป์ ในปี พ.ศ. 2539 ปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดสอนดังนี้
หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิก
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
  1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  (สถ.บ. สถาปัตยกรรม)
  2. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง (สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง)
  3. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน)
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
  1. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม)
หลักสูตรที่ไม่ต้องได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิก
 หลักสูตรศิลปกรรมศาตรบัณฑิต
  1. สาขาวิชาการออกแบบนฤมิตศิลป์ (ศป.บ.)
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมมหาบัณฑิต
  1.  สาขาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม  (สถ.ม.)
หลักสูตรที่อยู่ระหว่างการขออนุมัติปิดหลักสูตร
 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
  1. สาขาการบริหารการก่อสร้าง (วท.บ.)  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการการสอน ในปีการศึกษา 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »