ภูมิสถาปัตยกรรม

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อหลักสูตร  เอกสารเพิ่มเติม PDF file
รหัสหลักสูตร: 22500211107423
ภาษาไทย: หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Landscape Architecture
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
(ชื่อย่อ) : ภ.สถ.บ.
ภาษาอังกฤษ   (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Landscape Architecture
(ชื่อย่อ) : B.L.A.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ภูมิสถาปนิกของหน่วยงานของรัฐและเอกชน ซึ่งสามารถประกอบงานด้านการออกแบบสวนสาธารณะ งานออกแบบสวนประดับและออกแบบปลูกต้นไม้ งานก่อสร้างบริหารจัดการและบำรุงรักษางานภูมิทัศน์ระดับต่างๆ งานวางแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อม งานด้านการวิเคราะห์ทรัพยากร งานด้านการวางแผนที่ดิน งานด้านผังเมือง งานด้านเคหะการ งานวางแผนนันทนาการ งานด้านการออกแบบตกแต่งเมือง งานออกแบบและวางแผนทางหลวง งานอนุรักษ์ธรรมชาติ ศิลปกรรม และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
ปรัชญา สถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมภายใน มีความรู้ความสามารถที่จะบูรณาการระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่น ทฤษฎีและการออกแบบ การปฏิบัติวิชาชีพ สภาพแวดล้อมสังคมและวัฒนธรรม การก่อสร้างและเทคโนโลยี สำหรับการออกแบบและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อรับใช้ชุมชนและสังคม อันเป็นการสืบสานความเจริญรุ่งเรืองแห่งภูมิปัญญาสู่ความเป็นสากล
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า      160 หน่วยกิต
หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

(หลักสูตร 5 ปี)

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสภาสถาปนิก หลักสูตรที่เสนอ
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 30
(2) หมวดวิชาเฉพาะ

(ก) กลุ่มวิชาสาขาหลัก

(ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน

(ค) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี

(ง) กลุ่มวิชาสนับสนุนสาขา

ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต

45

10

20

20

124

51

19

28

26

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 6
รวม ไม่น้อยกว่า  150  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  150  หน่วยกิต 160
แสดงแผนการศึกษา แผนการศึกษาสำหรับหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ดังนี้
ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
xxxx xxx (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ 9
(ก) กลุ่มวิชาสาขาหลัก
  (ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 6
1106 101 มูลฐานการออกแบบ

Fundamentals Design

3(1-4-4)
1106 102 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม

Architectural Drawing

3(1-4-4)
  (ง) กลุ่มวิชาสนับสนุนสาขา 3
1106 103 เทคนิคการนำเสนอในงานภูมิสถาปัตยกรรม

Landscape Architecture Presentation Technics

3(1-4-4)
xxxx xxx (3) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม 17
 ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
xxxx xxx (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ 11
  (ก) กลุ่มวิชาสาขาหลัก 6
1106 104 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม

Principle of Architectural Design

2(2-0-4)

 

1106 105 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1

Architectural Design 1

4(1-6-5)
  (ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 2
1106 106 ประวัติศาสตร์ศิลป์

History of Art

2(2-0-4)
  (ค) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี        3
1106 107 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 1

Materials and Construction 1

3(1-4-4)
xxxx xxx (3) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม 19
 ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
xxxx xxx (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ 10
(ก) กลุ่มวิชาสาขาหลัก 4
1106 208 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2

Architectural Design 2

4(1-6-5)
  (ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 2
1106 201 ประวัติศาสตร์และทฤษฎีภูมิสถาปัตยกรรม

History and Theory of Landscape Architecture

2(2-0-4)
  (ค) หมวดวิชาเทคโนโลยี 4
1106 209 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 2

Materials and Construction 2

4(1-6-5)
xxxx xxx (3) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม 18
 ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
xxxx xxx (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ 13
(ก) กลุ่มวิชาสาขาหลัก 7
1106 211 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1

Landscape Architectural Design 1

4(1-6-5)

 

1106 212 วัสดุพืชพรรณ

Plants Materials

3(2-2-5)

 

  (ค) หมวดวิชาเทคโนโลยี 6
1106 213 เทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่องานภูมิสถาปัตยกรรม 1

Construction Technology for Landscape Architecture 1

3(1-4-4)
1106 214 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบ

Computer for Design and Drawing

3(2-2-5)
xxxx xxx (3) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม 19
 ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
xxxx xxx (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ 22
(ก) กลุ่มวิชาสาขาหลัก 7
1106 315 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 2

Landscape Architectural Design 2

4(1-6-5)

 

1106 316 วัสดุพืชพรรณและการออกแบบ

Plants Materials and Design

3(2-2-5)

 

  (ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 3
1106 317 นิเวศวิทยาภูมิทัศน์

Landscape Ecology

3(3-0-6)
  (ค) หมวดวิชาเทคโนโลยี 6
1106 318 เทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่องานภูมิสถาปัตยกรรม 2

Construction Technology for Landscape Architecture 2

3(1-4-4)
1106 319 คอมพิวเตอร์สำหรับงานภูมิสถาปัตยกรรม

Computer for Landscape Architecture

3(2-2-5)
  (ง) หมวดวิชาสนับสนุนสาขา 3
1106 320 การสำรวจในงานภูมิสถาปัตยกรรม

Surveying in Landscape Architecture

3(2-2-5)
xxxx xxx (3) หมวดวิชาเลือกเสรี 3
รวม 22
 ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
xxxx xxx (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ 16
(ก) กลุ่มวิชาสาขาหลัก 4
1106 321 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3

Landscape Architectural Design 3

4(1-6-5)

 

  (ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 3
1106 322 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม

Cultural Landscape

3(3-0-6)
  (ค) หมวดวิชาเทคโนโลยี 6
1106 323 เทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่องานภูมิสถาปัตยกรรม 3

Construction Technology for Landscape Architecture 3

3(1-4-4)
1106 324 ระบบภูมิสารสนเทศ

Geographic Information Systems

3(2-2-5)
  (ง) หมวดวิชาสนับสนุนสาขา 3
1106 325 การออกแบบภูมิทัศน์เมือง

Urban Landscape Design

3(1-4-4)
xxxx xxx (3) หมวดวิชาเลือกเสรี  
รวม 16
 ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
xxxx xxx (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 

 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 15
(ก) กลุ่มวิชาสาขาหลัก 7
1106 426 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 4

Landscape Architectural Design 4

4(1-6-5)

 

1106 427 การวางแผนและออกแบบพื้นที่สาธารณะ

Public Space Design and Planning

3(3-0-6)
  (ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 2
1106 428 หลักการวางแผนภาคและเมือง

Principles of Urban and Regional Planning

2(2-0-4)
  (ค) หมวดวิชาเทคโนโลยี 3
1106 429 เทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่องานภูมิสถาปัตยกรรม 4

Construction Technology for Landscape Architecture 4

3(1-4-4)
  (ง) หมวดวิชาสนับสนุนสาขา 3
1106 430 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ

Professional Practice

3(3-0-6)
xxxx xxx (3) หมวดวิชาเลือกเสรี  
รวม 15
 ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
xxxx xxx (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 

 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 13
(ก) กลุ่มวิชาสาขาหลัก 4
1106 431 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 5

Landscape Architectural Design 5

4(1-6-5)

 

  (ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 3
1106 432 การจัดการสิ่งแวดล้อม

Environmental Management

3(3-0-6)
  (ค) หมวดวิชาเทคโนโลยี
  (ง) หมวดวิชาสนับสนุนสาขา 6
1106 433 การพัฒนาที่ดิน

Land Development

3(2-2-5)
1106 434 การจัดการโครงงานภูมิทัศน์

Landscape Project Management

3(3-0-6)
xxxx xxx (3) หมวดวิชาเลือกเสรี 3
รวม 16
 ชั้นปีที่ 5 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
xxxx xxx (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 

 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 9
(ก) กลุ่มวิชาสาขาหลัก 3
1106 535 การวิจัยเพื่องานวิทยานิพนธ์ภูมิสถาปัตยกรรม

Research  for  Landscape Architecture Thesis

3(3-0-6)
  (ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน
  (ค) หมวดวิชาเทคโนโลยี
  (ง) หมวดวิชาสนับสนุน 6
1106 537 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม

Professional Practicum in Landscape Architecture

6(480ชั่วโมง)
xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3
รวม 12
 ชั้นปีที่ 5 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
xxxx xxx (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ 9
(ก) กลุ่มวิชาสาขาหลัก  
1106 537 วิทยานิพนธ์ภูมิสถาปัตยกรรม

Thesis in Landscape Architecture

9(0-18-9)
  (ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน
  (ค) หมวดวิชาเทคโนโลยี
  (ง) หมวดวิชาสนับสนุน
xxxx xxx (3) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »