ภูมิสถาปัตยกรรม

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  และคณะเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย            :  หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
ภาษาอังกฤษ       :  Bachelor of Landscape Architecture Program in Landscape Architecture
2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

2.1 ปริญญาตรี
ภาษาไทย      (ชื่อเต็ม) : ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต   (ภูมิสถาปัตยกรรม)
(ชื่อย่อ) : ภ.สถ.บ.   (ภูมิสถาปัตยกรรม)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Landscape Architecture (Landscape Architecture)
(ชื่อย่อ) : B.L.A.  (Landscape Architecture)
    1. อนุปริญญา
ภาษาไทย      (ชื่อเต็ม) : อนุปริญญาภูมิสถาปัตยกรรม
(ชื่อย่อ) : อนุ.ภ.สถ.
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Diploma in Landscape Architecture
(ชื่อย่อ) : Dip. L.A.

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาภูมิสถาปัตยกรรมมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม
สามารถประยุกต์ใช้งานด้านภูมิสถาปัตยกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต ระดับปริญญาตรี                   177    หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต ระดับอนุปริญญา                  116  หน่วยกิต

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1  หลักสูตรปริญญาตรี
3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    177  หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และสภาสถาปนิก ดังนี้

หมวดวิชา

เกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
(หลักสูตร 5 ปี)

หลักสูตรที่เสนอ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

30

หมวดวิชาเฉพาะ
–  กลุ่มวิชาหลักสาขา
–  กลุ่มวิชาพื้นฐาน
–  กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
–  กลุ่มวิชาสนับสนุน
–  กลุ่มวิชาปฏิบัติวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า  114  หน่วยกิต

141
47
22
36
24
12

หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

6

รวม

ไม่น้อยกว่า  150  หน่วยกิต

177

3.1.3  รายวิชา
(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า      30    หน่วยกิต
(2)  หมวดวิชาเฉพาะ           ไม่น้อยกว่า    141   หน่วยกิต

กลุ่มวิชาหลักสาขา                                                                                 47   หน่วยกิต

1101 111     มูลฐานการออกแบบ                                                                          2(1-2-3)
Design Fundamentals
1101 112     มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม                                                                3(1-4-4)
Architectural Design Fundamentals
1101 113     หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม                                                                   2(2-0-4)
Principles of Architectural Design
1101 211     การออกแบบสถาปัตยกรรม 1                                                                      4(0-8-4)
Architectural Design 1
1101 212     การออกแบบสถาปัตยกรรม 2                                                                      4(0-8-4)
Architectural Design 2
1105 301     การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1                                                                   4(0-8-4)
Landscape Architecture Design 1
1105 302     การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 2                                                                   4(0-8-4)
Landscape Architecture Design 2
1105 401     การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3                                                                   4(0-8-4)
Landscape Architecture Design 3
1105 402     การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 4                                                                   4(0-8-4)
Landscape Architecture Design 4
1105 501     การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 5                                                                   4(0-8-4)
Landscape Architecture Design 5
1105 403   การออกแบบภูมิทัศน์เมือง                                                                             3(1-4-4)
Urban Landscape Design
1105 504     วิทยานิพนธ์ภูมิสถาปัตยกรรม                                                                        9(0-18-9)
Thesis in Landscape Architecture

กลุ่มวิชาพื้นฐาน          22   หน่วยกิต

1105 121 การนำเสนอผลงาน                                                                          2(1-2-3)
Presentation
1101 122 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม                                                                             3(1-4-4)
Architectural Drawing
1105 101    เทคนิคการนำเสนอในงานภูมิสถาปัตยกรรม                                                         3(1-4-4)
Landscape Architecture Presentation Technics
0807  342    นิเวศวิทยาภูมิทัศน์                                                                                    3(2-3-5)
Landscape Ecology
1101 323    ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน                                                                             3(3-0-6)
Art and Culture of Isan
1105  303   ประวัติศาสตร์และทฤษฎีภูมิสถาปัตยกรรม                                                          3(3-0-6)
History and Theory of Landscape Architecture
1102  441 หลักการวางแผนภาคและเมือง                                                                         2(2-0-4)
Principles of Urban and Regional Planning
1102  531 การจัดการสิ่งแวดล้อม                                                                                  3(3-0-6)
Environmental Management

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี    36   หน่วยกิต

1101 131 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 1                                                                  3(1-4-4)
Materials and Construction 1
1101 231 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 2                                                                                4(1-6-5)
Materials and Construction 2
0807  321  วัสดุพืชพรรณ                                                                                            2(2-0-4)                                                                                       Plant Materials
1101 233 ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                                    2(2-0-4)
Strength of Materials
1101 232   เทคโนโลยีอาคาร 1                                                                                    2(2-0-4)
Building Technology 1
1101 234   โครงสร้างอาคาร 1                                                                                     2(2-0-4)
Building Structure 1
0807 322   วัสดุพืชพรรณและการออกแบบ                                                                       2(2-0-4)                                                                                           Plants and Design
1101 342   คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบ 1                                                     2(2-0-4)
Computer for Design and Drafting
1105 305     คอมพิวเตอร์สำหรับงานภูมิสถาปัตยกรรม                                                         2(2-0-4)
Computer for Landscape Architecture
1105 306    เทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่องานภูมิสถาปัตยกรรม 1                                              3(1-4-4)
Construction Technology for Landscape Architecture 1
1105 307     เทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่องานภูมิสถาปัตยกรรม 2                                             3(1-4-4)
Construction Technology for Landscape Architecture 2
1105 404    เทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่องานภูมิสถาปัตยกรรม 3                                              3(1-4-4)
Construction Technology for Landscape Architecture 3
1105 405     เทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่องานภูมิสถาปัตยกรรม 4                                             3(1-4-4)
Construction Technology for Landscape Architecture 4
1102 431   ระบบภูมิสารสนเทศ                                                                                   3(2-2-5)
Geographic Information Systems

กลุ่มวิชาสนับสนุน         24   หน่วยกิต

1101 101 ประวัติศาสตร์ศิลป์                                                                         2(2-0-4)
History of Art
1105 308 ภูมิสถาปัตยกรรมภาคสนาม                                                                            2(0-4-2)*
Landscape Architecture Field Trip
0807  344  วนเกษตร                                                                                               3(2-3-5)
Agro Forestry
0807  334   การจัดการดิน และน้ำในงานภูมิทัศน์                                                               3(2-3-5)
Soil and Water Management in Landscape
1105 309   การสำรวจในงานภูมิสถาปัตยกรรม 2(1-2-3)
Surveying for Landscape Architecture
หมายเหตุ  :  * ไม่นับหน่วยกิต
0807  333  การจัดการและการดูแลรักษางานภูมิทัศน์                                                          2(2-0-4)
Landscape Management
1105 406        การวางแผน และออกแบบพื้นที่นันทนาการ                                                   3(2-2-5)
Parks and Recreation Planning
1105 605   กฎหมายและการบังคับใช้เพื่อการพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม                                   3(2-2-5)
Law and Enforcement for Urban and Environmental Development
1105 502    การวิจัยเพื่องานวิทยานิพนธ์ภูมิสถาปัตยกรรม                                                     3(0-6-3)
Research  for  Landscape Architecture Thesis
1102 541 เคหการและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์                                                                3(2-2-5)
Housing and Real Estate Development

กลุ่มวิชาปฏิบัติวิชาชีพ                                                                             12   หน่วยกิต

1105 310    การจัดการโครงงานภูมิทัศน์                                                              3(3-0-6)
Landscape Project Management
1105 407   สหกิจศึกษา                                                                                             6(0-18-9)
Professional Practice
1105 503     สัมมนาภูมิสถาปัตยกรรม                                                                               3(3-0-6)
Seminar in Landscape Architecture

หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่าน

วิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »