มคอ.3

ปีการศึกษา 1/2561

1. สำนักสถาปัตยกรรม

2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

3. สาขานฤมิตศิลป์

สาขาภูมิสถาปัตยกรรม >>>  ชั้นปีที่ 1 IA >>> ปี 1 สาขานฤมิตศิลป์
>>>  ชั้นปีที่ 1 LA >>>  ชั้นปีที่ 2 IA ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
>>>  ชั้นปีที่ 2 LA >>>  ชั้นปีที่ 3 IA >>>  CA Graphic
>>>  ชั้นปีที่ 3 LA >>>  ชั้นปีที่ 4 IA ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
>>>  ชั้นปีที่ 4 LA >>>  ชั้นปีที่ 5 IA >>>  CA Fashion
>>>  ชั้นปีที่ 5 LA ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
สาขาสถาปัตยกรรม >>>  CA Craft
>>>  ชั้นปีที่ 1 AR ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
>>>  ชั้นปีที่ 2 AR >>>  CA Graphic
>>>  ชั้นปีที่ 3 AR ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
>>>  ชั้นปีที่ 4 AR >>> CA Fashion
>>>  ชั้นปีที่ 5 AR ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
สาขาสถาปัตยกรรมการจัดการงานก่อสร้าง >>>  CA Craft
>>>  ชั้นปีที่ 1 CM ชั้นปีที่ 4
 >>>  CA Fashion
สาขาสถาปึตยกรรมผังเมือง  >>>  CA Graphic
>>>  ชั้นปีที่ 1 UA  >>>  CA Craft
>>>  ชั้นปีที่ 2 UA
>>>  ชั้นปีที่ 3 UA
>>>  ชั้นปีที่ 4 UA
>>>  ชั้นปีที่ 5 UA

 

ปีการศึกษา 2/2560

1. สำนักสถาปัตยกรรม

2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

3. สาขานฤมิตศิลป์

สาขาภูมิสถาปัตยกรรม >>>  ชั้นปีที่ 1 IA >>> ปี 1 สาขานฤมิตศิลป์
>>>  ชั้นปีที่ 1 LA >>>  ชั้นปีที่ 2 IA ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
>>>  ชั้นปีที่ 2 LA >>>  ชั้นปีที่ 3 IA >>>  CA Graphic
>>>  ชั้นปีที่ 3 LA >>>  ชั้นปีที่ 4 IA ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
>>>  ชั้นปีที่ 4 LA >>>  ชั้นปีที่ 5 IA >>>  CA Fashion
>>>  ชั้นปีที่ 5 LA ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
สาขาสถาปัตยกรรม >>>  CA Craft
>>>  ชั้นปีที่ 1 AR ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
>>>  ชั้นปีที่ 2 AR >>>  CA Graphic
>>>  ชั้นปีที่ 3 AR ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
>>>  ชั้นปีที่ 4 AR >>> CA Fashion
>>>  ชั้นปีที่ 5 AR ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
สาขาสถาปัตยกรรมการจัดการงานก่อสร้าง >>>  CA Craft
ชั้นปีที่ 4
 >>>  CA Fashion
สาขาสถาปึตยกรรมผังเมือง  >>>  CA Graphic
>>>  ชั้นปีที่ 1 UA
>>>  ชั้นปีที่ 2 UA
>>>  ชั้นปีที่ 3 UA
>>>  ชั้นปีที่ 4 UA
>>>  ชั้นปีที่ 5 UA

 

ปีการศึกษา 1/2560

1. สำนักสถาปัตยกรรม

2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

3. สาขานฤมิตศิลป์

สาขาภูมิสถาปัตยกรรม >>>  ชั้นปีที่ 1 IA >>> ปี 1 สาขานฤมิตศิลป์
>>>  ชั้นปีที่ 1 LA >>>  ชั้นปีที่ 2 IA ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
>>>  ชั้นปีที่ 2 LA >>>  ชั้นปีที่ 3 IA >>>  CA Graphic
>>>  ชั้นปีที่ 3 LA >>>  ชั้นปีที่ 4 IA ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
>>>  ชั้นปีที่ 4 LA >>>  ชั้นปีที่ 5 IA >>>  CA Fashion
>>>  ชั้นปีที่ 5 LA ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
สาขาสถาปัตยกรรม >>>  CA Craft
>>>  ชั้นปีที่ 1 AR ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
>>>  ชั้นปีที่ 2 AR >>>  CA Graphic
>>>  ชั้นปีที่ 3 AR ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
>>>  ชั้นปีที่ 4 AR >>> CA Fashion
>>>  ชั้นปีที่ 5 AR ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
สาขาสถาปัตยกรรมการจัดการงานก่อสร้าง >>>  CA Craft
ชั้นปีที่ 4
 >>>  CA Fashion
สาขาสถาปึตยกรรมผังเมือง  >>>  CA Graphic
>>>  ชั้นปีที่ 1 UA
>>>  ชั้นปีที่ 2 UA
>>>  ชั้นปีที่ 3 UA
>>>  ชั้นปีที่ 4 UA
>>>  ชั้นปีที่ 5 UA

 

ปีการศึกษา 2/2559

1. สำนักสถาปัตยกรรม

2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

3. สาขานฤมิตศิลป์

สาขาภูมิสถาปัตยกรรม >>>  ชั้นปีที่ 1 IA >>> ปี 1 สาขานฤมิตศิลป์
>>>  ชั้นปีที่ 1 LA >>>  ชั้นปีที่ 2 IA ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
>>>  ชั้นปีที่ 2 LA >>>  ชั้นปีที่ 3 IA >>>  ปี 2 CA Graphic
>>>  ชั้นปีที่ 3 LA >>>  ชั้นปีที่ 4 IA ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
>>>  ชั้นปีที่ 4 LA >>>  ชั้นปีที่ 5 IA >>>  ปี 2 CA Fashion
>>>  ชั้นปีที่ 5 LA ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
สาขาสถาปัตยกรรม >>>  ปี 2 CA Craft
>>>  ปี 1 AR ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
>>>  ปี 2 AR >>>  ปี 3CA Graphic
>>>  ปี 3 AR ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
>>>  ปี 4 AR >>> ปี 3 CA Fashion
>>>  ปี 5 AR ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
สาขาสถาปัตยกรรมการจัดการงานก่อสร้าง >>>  ปี 3CA Craft
ชั้นปีที่ 4
 >>>  ปี 4 CA Fashion
สาขาสถาปึตยกรรมผังเมือง  >>>  ปี 4 CA Graphic
>>>  ปี 1 UA
>>>  ปี 2 UA
>>>  ปี 3 UA
>>>  ปี 4 UA
>>>  ปี 5 UA

ปีการศึกษา 1/2559

1. สำนักสถาปัตยกรรม

2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

3. สาขานฤมิตศิลป์

สาขาภูมิสถาปัตยกรรม >>>  ชั้นปีที่ 1 IA >>> ปี 1 สาขานฤมิตศิลป์
>>>  ชั้นปีที่ 1 LA >>>  ชั้นปีที่ 2 IA ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
>>>  ชั้นปีที่ 2 LA >>>  ชั้นปีที่ 3 IA >>>  ปี 2 CA Graphic
>>>  ชั้นปีที่ 3 LA >>>  ชั้นปีที่ 4 IA ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
>>>  ชั้นปีที่ 4 LA >>>  ชั้นปีที่ 5 IA >>>  ปี 2 CA Fashion
>>>  ชั้นปีที่ 5 LA ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
สาขาสถาปัตยกรรม >>>  ปี 2 CA Craft
>>>  ปี 1 AR ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
>>>  ปี 2 AR >>>  ปี 3CA Graphic
>>>  ปี 3 AR ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
>>>  ปี 4 AR >>>  ปี 3 CA Fashion
>>>  ปี 5 AR ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
สาขาสถาปัตยกรรมการจัดการงานก่อสร้าง >>>  ปี 3CA Craft
>>> ปี 4 CM ชั้นปีที่ 4
 >>>  ปี 4 CA Fashion
สาขาสถาปึตยกรรมผังเมือง  >>>  ปี 4 CA Graphic
>>>  ปี 1 UA
>>>  ปี 2 UA
>>>  ปี 3 UA
>>>  ปี 4 UA
>>>  ปี 5 UA

 

ปีการศึกษา 2/2558

1. สำนักสถาปัตยกรรม

2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

3. สาขานฤมิตศิลป์

สาขาภูมิสถาปัตยกรรม >>>  ชั้นปีที่ 1 IA ปี 1 สาขานฤมิตศิลป์
>>>  ชั้นปีที่ 1 LA >>>  ชั้นปีที่ 2 IA ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
>>>  ชั้นปีที่ 2 LA >>>  ชั้นปีที่ 3 IA >>>  ปี 2 CA Graphic
>>>  ชั้นปีที่ 3 LA >>>  ชั้นปีที่ 4 IA ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
>>>  ชั้นปีที่ 4 LA >>>  ชั้นปีที่ 5 IA >>>  ปี 2 CA Fashion
>>>  ชั้นปีที่ 5 LA ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
สาขาสถาปัตยกรรม >>>  ปี 2 CA Craft
>>>  ปี 1 AR ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
>>>  ปี 2 AR >>>  ปี 3CA Graphic
>>>  ปี 3 AR ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
>>>  ปี 4 AR >>>  ปี 3 CA Fashion
>>>  ปี 5 AR ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
สาขาสถาปัตยกรรมการจัดการงานก่อสร้าง >>>  ปี 3CA Craft
>>> ปี 4 CM >>> ชั้นปีที่ 4
สาขาสถาปึตยกรรมผังเมือง
>>>  ปี 1 UA
>>>  ปี 2 UA
>>>  ปี 3 UA
>>>  ปี 4 UA
>>>  ปี 5 UA

 

ปีการศึกษา 1/2558

1. สำนักสถาปัตยกรรม

2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

3. สาขานฤมิตศิลป์

สาขาภูมิสถาปัตยกรรม >>>  ชั้นปีที่ 1 IA ปี 1 สาขานฤมิตศิลป์
>>>  ชั้นปีที่ 1 LA >>>  ชั้นปีที่ 2 IA ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
>>>  ชั้นปีที่ 2 LA >>>  ชั้นปีที่ 3 IA >>>  ปี 2 CA Graphic
>>>  ชั้นปีที่ 3 LA >>>  ชั้นปีที่ 4 IA ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
>>>  ชั้นปีที่ 4 LA >>>  ชั้นปีที่ 5 IA >>>  ปี 2 CA Fashion
>>>  ชั้นปีที่ 5 LA ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
สาขาสถาปัตยกรรม >>>  ปี 2 CA Craft
>>>  ปี 1 AR ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
>>>  ปี 2 AR >>>  ปี 3CA Graphic
>>>  ปี 3 AR ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
>>>  ปี 4 AR >>>  ปี 3 CA Fashion
>>>  ปี 5 AR ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
สาขาสถาปัตยกรรมการจัดการงานก่อสร้าง >>>  ปี 3CA Craft
>>> ปี 4 CM >>> ชั้นปีที่ 4
สาขาสถาปึตยกรรมผังเมือง
>>>  ปี 1 UA
>>>  ปี 2 UA 
>>>  ปี 3 UA
>>>  ปี 4 UA
>>>  ปี 5 UA

 

ปีการศึกษา 2/2557

1. สำนักสถาปัตยกรรม

2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

3. สาขานฤมิตศิลป์

สาขาภูมิสถาปัตยกรรม >>>  ชั้นปีที่ 1 IA ปี 1 สาขานฤมิตศิลป์
>>>  ชั้นปีที่ 1 LA >>>  ชั้นปีที่ 2 IA ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
>>>  ชั้นปีที่ 2 LA >>>  ชั้นปีที่ 3 IA >>>  ปี 2 CA Graphic
>>>  ชั้นปีที่ 3 LA >>>  ชั้นปีที่ 4 IA ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
>>>  ชั้นปีที่ 4 LA >>>  ชั้นปีที่ 5 IA >>>  ปี 2 CA Fashion
สาขาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
>>>  ปี 1 AR >>>  ปี 2 CA Craft 
>>>  ปี 2 AR ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
>>>  ปี 3 AR >>>  ปี 3CA Graphic
>>>  ปี 4 AR ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
>>>  ปี 5 AR >>>  ปี 3 CA Fashion
สาขาสถาปัตยกรรมการจัดการงานก่อสร้าง ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
>>> ปี 2 CM >>>  ปี 3CA Craft 
>>>  ปี 3 CM >>> ชั้นปีที่ 4
สาขาสถาปึตยกรรมผังเมือง
>>>  ปี 1 UA
>>>  ปี 2 UA
>>>  ปี 3 UA
>>>  ปี 4 UA 
>>>  ปี 5 UA

 

ปีการศึกษา 1/2557

1. สำนักสถาปัตยกรรม

2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

3. สาขานฤมิตศิลป์

สาขาภูมิสถาปัตยกรรม >>>  ชั้นปีที่ 1 IA ปี 1 สาขานฤมิตศิลป์
>>>  ชั้นปีที่ 1 LA >>>  ชั้นปีที่ 2 IA ปี 2 สาขานฤมิตศิลป์
>>>  ชั้นปีที่ 2 LA >>>  ชั้นปีที่ 3 IA ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
>>>  ชั้นปีที่ 3 LA >>>  ชั้นปีที่ 4 IA >>>  ปี 3CA Graphic
สาขาสถาปัตยกรรม >>>  ชั้นปีที่ 5 IA ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
>>>  ปี 1 AR >>>  ปี 3 CA Fashion
>>>  ปี 2 AR ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
>>>  ปี 3 AR >>>  ปี 3CA Craft
>>>  ปี 4 AR ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
>>>  ปี 5 AR >>>  ปี 4 CA Fashion
สาขาสถาปัตยกรรมการจัดการงานก่อสร้าง ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
>>>  ปี 2 CM >>>  ปี 4 CA Craft
>>>  ปี 3 CM ชั้นปีที่ 4 สาขาออกแบบนิเทศศิลป์
สาขาสถาปึตยกรรมผังเมือง >>>  ปี 4 CA Graphic
>>>  ปี 1 UA
>>>  ปี 2 UA
>>>  ปี 3 UA
>>>  ปี 4 UA
>>>  ปี 5 UA

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »