มคอ.4

ปีการศึกษา 2557

1. สำนักสถาปัตยกรรม

2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

3. สาขานฤมิตศิลป์

สถาปัตยกรรมผังเมือง  สาขาสถาปัตยกรรมภายใน  สาขานฤมิตศิลป์
 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองและชุมชน  สาขาสถาปัตยกรรมภายใน  สาขานฤมิตศิลป์
สาขาสถาปัตยกรรม
 สาขาสถาปัตยกรรม

ปีการศึกษา 2556

1. สำนักสถาปัตยกรรม

2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

3. สาขานฤมิตศิลป์

สถาปัตยกรรมผังเมือง  สาขาสถาปัตยกรรมภายใน  สาขานฤมิตศิลป์
 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองและชุมชน  สาขาสถาปัตยกรรมภายใน  สาขานฤมิตศิลป์
สาขาสถาปัตยกรรม
 สาขาสถาปัตยกรรม
สาขาสถาปัตยกรรมการบริหารจัดการงานก่อสร้าง
สาขาสถาปัตยกรรมการบริหารจัดการงานก่อสร้าง

ปีการศึกษา 2555

1. สำนักสถาปัตยกรรม

2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

3. สาขานฤมิตศิลป์

สถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาสถาปัตยกรรมภายใน  สาขานฤมิตศิลป์
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองและชุมชน  สาขาสถาปัตยกรรมภายใน  สาขานฤมิตศิลป์
สาขาสถาปัตยกรรม
สาขาสถาปัตยกรรม  

ภาคเรียนที่ 2/2557

> สาขานฤมิตศิลป์

ชั้นปีที่ 1 CA
ชั้นปีที่ 2 Craft
ชั้นปีที่ 2 Fashion
ชั้นปีที่ 2 graphic
ชั้นปีที่ 3 Fashion
ชั้นปีที่ 3 Graphic
ชั้นปีที่ 3 Craft
ชั้นปีที่ 4 CA

> สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

ชั้นปีที่ 1 IA
ชั้นปีที่ 2 IA
ชั้นปีที่ 3 IA
ชั้นปีที่ 4 IA
ชั้นปีที่ 5 IA

> สำนักสถาปัตยกรรม

>> สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

ชั้นปีที่ 1 LA
ชั้นปีที่ 2 LA
ชั้นปีที่ 3 LA
>> สาขาสถาปัตยกรรม
ชั้นปีที่ 1 AR
ชั้นปีที่ 2 AR
ชั้นปีที่ 3 AR
ชั้นปีที่ 4 AR
ชั้นปีที่ 5 AR

>> สาขาสถาปัตยกรรมการจัดการงานก่อสร้าง

ชั้นปีที่ 2 CM
ชั้นปีที่ 3 CM

>> สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง

ชั้นปีที่ 1 UA
ชั้นปีที่ 2 UA
ชั้นปีที่ 3 UA
ชั้นปีที่ 4 UA
ชั้นปีที่ 5 UA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »