มคอ.5

ภาคเรียนที่ 2/2558

> สาขานฤมิตศิลป์
ชั้นปีที่ 1 CA
ชั้นปีที่ 2 Craft
ชั้นปีที่ 2 Fashion
ชั้นปีที่ 2 graphic
ชั้นปีที่ 3 Fashion
ชั้นปีที่ 3 Graphic
ชั้นปีที่ 3 Craft
ชั้นปีที่ 4 CA
> สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
ชั้นปีที่ 1 IA
ชั้นปีที่ 2 IA
ชั้นปีที่ 3 IA
ชั้นปีที่ 4 IA
ชั้นปีที่ 5 IA
> สำนักสถาปัตยกรรม
>> สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
ชั้นปีที่ 1 LA
ชั้นปีที่ 2 LA
ชั้นปีที่ 3 LA
ชั้นปีที่ 4 LA
ชั้นปีที่ 5 LA
>> สาขาสถาปัตยกรรม
ชั้นปีที่ 1 AR
ชั้นปีที่ 2 AR
ชั้นปีที่ 3 AR
ชั้นปีที่ 4 AR
ชั้นปีที่ 5 AR
>> สาขาสถาปัตยกรรมการจัดการงานก่อสร้าง
ชั้นปีที่ 2 CM
ชั้นปีที่ 3 CM
>> สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
ชั้นปีที่ 1 UA
ชั้นปีที่ 2 UA
ชั้นปีที่ 3 UA
ชั้นปีที่ 4 UA
ชั้นปีที่ 5 UA

ภาคเรียนที่ 1/2558

> สาขานฤมิตศิลป์
ชั้นปีที่ 1 CA
ชั้นปีที่ 2 Craft
ชั้นปีที่ 2 Fashion
ชั้นปีที่ 2 graphic
ชั้นปีที่ 3 Fashion
ชั้นปีที่ 3 Graphic
ชั้นปีที่ 3 Craft
ชั้นปีที่ 4 Fashion
ชั้นปีที่ 4 Graphic
ชั้นปีที่ 4 Craft
> สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
ชั้นปีที่ 1 IA
ชั้นปีที่ 2 IA
ชั้นปีที่ 3 IA
ชั้นปีที่ 4 IA
ชั้นปีที่ 5 IA
> สำนักสถาปัตยกรรม
>> สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
ชั้นปีที่ 1 LA
ชั้นปีที่ 2 LA
ชั้นปีที่ 3 LA
>> สาขาสถาปัตยกรรม
ชั้นปีที่ 1 AR
ชั้นปีที่ 2 AR
ชั้นปีที่ 3 AR
ชั้นปีที่ 4 AR
ชั้นปีที่ 5 AR
>> สาขาสถาปัตยกรรมการจัดการงานก่อสร้าง
ชั้นปีที่ 2 CM
ชั้นปีที่ 3 CM
>> สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
ชั้นปีที่ 1 UA
ชั้นปีที่ 2 UA
ชั้นปีที่ 3 UA
ชั้นปีที่ 4 UA
ชั้นปีที่ 5 UA

ภาคเรียนที่ 2/2557

> สาขานฤมิตศิลป์
ชั้นปีที่ 1 CA
ชั้นปีที่ 2 Craft
ชั้นปีที่ 2 Fashion
ชั้นปีที่ 2 graphic
ชั้นปีที่ 3 Fashion
ชั้นปีที่ 3 Graphic
ชั้นปีที่ 3 Craft
ชั้นปีที่ 4 CA
> สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
ชั้นปีที่ 1 IA
ชั้นปีที่ 2 IA
ชั้นปีที่ 3 IA
ชั้นปีที่ 4 IA
ชั้นปีที่ 5 IA
> สำนักสถาปัตยกรรม
>> สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
ชั้นปีที่ 1 LA
ชั้นปีที่ 2 LA
ชั้นปีที่ 3 LA
>> สาขาสถาปัตยกรรม
ชั้นปีที่ 1 AR
ชั้นปีที่ 2 AR
ชั้นปีที่ 3 AR
ชั้นปีที่ 4 AR
ชั้นปีที่ 5 AR
>> สาขาสถาปัตยกรรมการจัดการงานก่อสร้าง
ชั้นปีที่ 2 CM
ชั้นปีที่ 3 CM
>> สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
ชั้นปีที่ 1 UA
ชั้นปีที่ 2 UA
ชั้นปีที่ 3 UA
ชั้นปีที่ 4 UA
ชั้นปีที่ 5 UA

ภาคเรียนที่ 1/2557

> สาขานฤมิตศิลป์
ชั้นปีที่ 1 CA
ชั้นปีที่ 2 Craft
ชั้นปีที่ 2 Fashion
ชั้นปีที่ 2 graphic
ชั้นปีที่ 3 Fashion
ชั้นปีที่ 3 Graphic
ชั้นปีที่ 3 Craft
ชั้นปีที่ 4 CA
> สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
ชั้นปีที่ 1 IA
ชั้นปีที่ 2 IA
ชั้นปีที่ 3 IA
ชั้นปีที่ 4 IA
ชั้นปีที่ 5 IA
> สำนักสถาปัตยกรรม
>> สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
ชั้นปีที่ 1 LA
ชั้นปีที่ 2 LA
ชั้นปีที่ 3 LA
>> สาขาสถาปัตยกรรม
ชั้นปีที่ 1 AR
ชั้นปีที่ 2 AR
ชั้นปีที่ 3 AR
ชั้นปีที่ 4 AR
ชั้นปีที่ 5 AR
>> สาขาสถาปัตยกรรมการจัดการงานก่อสร้าง
ชั้นปีที่ 2 CM
ชั้นปีที่ 3 CM
>> สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
ชั้นปีที่ 1 UA
ชั้นปีที่ 2 UA
ชั้นปีที่ 3 UA
ชั้นปีที่ 4 UA
ชั้นปีที่ 5 UA

ภาคเรียนที่ 2/2556

> สาขานฤมิตศิลป์
ชั้นปีที่ 1 CA
ชั้นปีที่ 2 Craft
ชั้นปีที่ 2 Fashion
ชั้นปีที่ 2 graphic
ชั้นปีที่ 3 Fashion
ชั้นปีที่ 3 Graphic
ชั้นปีที่ 3 Craft
ชั้นปีที่ 4 CA
> สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
ชั้นปีที่ 1 IA
ชั้นปีที่ 2 IA
ชั้นปีที่ 3 IA
ชั้นปีที่ 4 IA
ชั้นปีที่ 5 IA
> สำนักสถาปัตยกรรม
>> สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
ชั้นปีที่ 1 LA
ชั้นปีที่ 2 LA
ชั้นปีที่ 3 LA
>> สาขาสถาปัตยกรรม
ชั้นปีที่ 1 AR
ชั้นปีที่ 2 AR
ชั้นปีที่ 3 AR
ชั้นปีที่ 4 AR
ชั้นปีที่ 5 AR
>> สาขาสถาปัตยกรรมการจัดการงานก่อสร้าง
ชั้นปีที่ 2 CM
ชั้นปีที่ 3 CM
>> สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
ชั้นปีที่ 1 UA
ชั้นปีที่ 2 UA
ชั้นปีที่ 3 UA
ชั้นปีที่ 4 UA
ชั้นปีที่ 5 UA

ภาคเรียนที่ 1/2556

> สาขานฤมิตศิลป์
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3 Fashion
ชั้นปีที่ 3 Graphic
ชั้นปีที่ 3 Craft
ชั้นปีที่ 4 Fashion
ชั้นปีที่ 4 Graphic
ชั้นปีที่ 4 Craft
> สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
ชั้นปีที่ 1 IA
ชั้นปีที่ 2 IA
ชั้นปีที่ 3 IA
ชั้นปีที่ 4 IA
ชั้นปีที่ 5 IA
> สำนักสถาปัตยกรรม
>> สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
ชั้นปีที่ 1 LA
ชั้นปีที่ 2 LA
ชั้นปีที่ 3 LA
>> สาขาสถาปัตยกรรม
ชั้นปีที่ 1 AR
ชั้นปีที่ 2 AR
ชั้นปีที่ 3 AR
ชั้นปีที่ 4 AR
ชั้นปีที่ 5 AR
>> สาขาสถาปัตยกรรมการจัดการงานก่อสร้าง
ชั้นปีที่ 2 CM
ชั้นปีที่ 3 CM
>> สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
ชั้นปีที่ 1 UA
ชั้นปีที่ 2 UA
ชั้นปีที่ 3 UA
ชั้นปีที่ 4 UA
ชั้นปีที่ 5 UA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »