มคอ.7

ปีการศึกษา 2555

> หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรฒศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
>หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์
>หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง

ปีการศึกษา 2556

>หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์
>หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรฒศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

สมอ.07-02

>หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »