ยุทธศาสตร์

 1.  ยุทธศาสตรืผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การเรียนกาcase study writing serviceรสอนที่ทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัดอันดับสากล
 2.  ยุทธศาสตร์แห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 3.  ยุทธศาสตร์มุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนาวัฒกรรมที่สร้างมุลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม
 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารธรรมมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
 5.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมwho can i pay to do my homeworkหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล
 6.  ยุทธสาสตร์พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
 7.  ยุทธศาสตร์การนำทุนทางวัฒนะรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

Strategy

 1. Producing qualified graduates with advanced teaching-teaching under international standards and criteria.
 2. Being the Learning and academic leaders in the Northeast, including preparation for the ASEAN community.
 3. Focusing on research and innovation to create a fair value to the community and society
 4. developing effective administration and exalt impartiality of the university’ administration governance
 5. Promoting the university’s status to be recognized and developed as an international university level
 6. Going to be a green university
 7. Conveying the cultural capital, traditions and local wisdom to the sustainable utilization.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »