รางวัลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2554

ชื่อผลงาน/ทุน :
รางวัลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2554
ประเภท :
นักเรียน/นิสิต, บุคลากร,
หน่วยงาน :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ – นามสกุล อาจารย์และนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
สาขาวิชา สาขานฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (2704)
หัวข้อข่าว : อาจารย์และนิสิต มมส เข้ารับรางวัลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2554

   เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปาณี  ลักษณะศิโย, อาจารย์ทนงศักดิ์ มูลตรี พร้อมด้วยอาจารย์นิสิตจากสาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ และนิสิตจากคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา จาก นายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในโอกาสที่ได้รับรางวัล โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2554 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เยาวชนได้ทราบถึงแนวทาง ในการลดปริมาณขยะ และการนำขยะหรือของใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนำไปกำจัด เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงแนวคิดสร้างสรรค์และร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และเป็นการพัฒนาวัสดุเหลือใช้ที่ส่งเข้าประกวดฯ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถดำเนินการในเชิงพาณิชย์ได้

โดยผลงานที่ได้รับรางวัลครั้งนี้เป็นประกวดสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค พร้อมได้สิทธ์เข้าร่วมประกวดชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป  จัดขึ้นโดยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการประกวดระดับจังหวัด จัดขึ้นเมื่อวันที่22 สิงหาคม 2554  ณ หอประชุมโรงเรียนผดุงนารี อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ที่ผ่านมา

ผลการประกวดมีดังต่อไปนี้  ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ระดับนักเรียน / นักศึกษา / ประชาชนทั่วไป ได้แก่

– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชื่อผลงาน ทรานฟอร์มเมอร์
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ชุมชนตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ชื่อผลงาน สถาปัตยกรรม
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชื่อผลงาน ความรักวันแม่

ประเภทของใช้ส่วนตัวจากวัสดุเหลือใช้  ระดับนักเรียน / นักศึกษา / ประชาชนทั่วไป ได้แก่

– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทีม 1 ชื่อผลงาน ดอกเห็ด
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทีม 2 ชื่อผลงาน วัฒนธรรมโคมไฟ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ชุมชนนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ชื่อผลงาน ความแห้งแล้ง

ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.) / อุดมศึกษา ได้แก่

   – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชื่อผลงาน อิฐมวลประสานและอิฐตัวหนอนจากเปลือกหอยเชอรี่
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชื่อผลงาน ชั้นวางของจากเศษไม้ที่เหลือจากห้องปฏิบัติการไม้
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชื่อผลงาน เก้าอี้จากยางในรถจักรยานยนต์

ระดับประชาชนทั่วไป ได้แก่

   – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนเชียงยืน ชื่อผลงาน MISS CANDEL CHANDELIER
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ชุมชนเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม(สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ชื่อผลงานโคมไฟจากผ้าบาติก
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชื่อผลงาน เซรามิกจากหอยเชอรี่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4333 ต่อ3556

ภาพ / ข่าว : แสงเทียน  วงษาเวียง

วันที่ประกาศข่าว : 30 ก.ย. 2554  ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์


รูปภาพประกอบข่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »