รางวัลการประกวดโครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 2557

ชื่อผลงาน/ทุน :
รางวัลการประกวดโครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 2557
ประเภท :
นักเรียน/นิสิต
หน่วยงาน :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
สาขาวิชา สาขานฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (5417)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะสถาปัตย์ฯ รับมอบรางวัลการประกวดโครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 2557
นิสิตคณะสถาปัตย์ฯ รับมอบรางวัลการประกวดโครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 2557

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา ทองสวัสดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนฤมิตศิลป์ และอาจารย์กัญจน์ชญา จันทรังษี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ พร้อมด้วยนิสิตสาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับมอบรางวัลการประกวดโครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2557 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีนายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งมีนิสิตสาขานฤมิตศิลป์ที่ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ มีสมาชิก ได้แก่
 
  นางสาวชลิตา พลตื้อ
  นายจิรายุส จันทโรทัย
  นางสาวกนกพร รุ่งวิไลโรจน์

รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ มีสมาชิก ได้แก่
 
  นายกิตติวุฒิ ศรีนอก
  นายกฤษณวัฒน์ นาใจตรอง
  นางสาวปาลิดา โรจน์ประเสริฐสุด

รางวัลชมเชย ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ มีสมาชิก ได้แก่
 
  นายอานันท์ บุตตะ
  นายกฤษฎิ์ เกิดมี

ภาพ : วุฒิไกร ป้อมมะรัง
ข่าว : ผศ.ชัญญา ทองสวัสดี
วันที่ประกาศข่าว : 01 ก.ย. 2557  ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์


รูปภาพประกอบข่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »