รางวัลการประกวดโครงงานคุณธรรมฯ ประจำปี 2555

ชื่อผลงาน/ทุน :
รางวัลการประกวดโครงงานคุณธรรมฯ ประจำปี 2555
ประเภท :
นักเรียน/นิสิต, บุคลากร,
หน่วยงาน :
กองกิจการนิสิต และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ – นามสกุล ลำดับที่ 1 คณะสถาปัตยกรรม ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ “ชื่อโครงงาน เส้นปะกลางกหัวใจ” ได้รับรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ ลำดับที่ 2 คณะการบัญชีและการจัดการ “ชื่อโครงงานสานฝันเพื่อความยั่งยืน” ได้รับรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่ ลำดับที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ “ชื่อโครงงาน 3 ลาน สร้างสุข สู่ความสุขที่ยั่งยืน” ได้รับรางวัล 4,000 บาท พร้อมโล่ รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คณะเทคโนโลยี และวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน กองกิจการนิสิต และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว
หัวข้อข่าว : มมส เข้ารับรางวัลการประกวดโครงงานคุณธรรมฯ ประจำปี 2555

มมส เข้ารับรางวัลการประกวดโครงงานคุณธรรมฯ ประจำปี 2555

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้จัดการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” จิตอาสาพัฒนาตนเองและชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีการศึกษา 2555 ของนิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดขึ้นเป็นปีที่สอง โดยในปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงงานคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 19 โครงงาน และผ่านรอบคัดเลือก จำนวน 6 โครงงาน ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และทั้ง 6 โครงงานนี้ที่เข้ารอบสุดท้าย เข้าร่วมการประกวดโครงงาน เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2555 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมเปรม  ติณสูลานนท์  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา แสนสีหา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราวุฒิ  บุญเหลือ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมือง และนฤมิตศิลป์, อาจารย์โกวิทย์ วาปีศิลป์  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  บุคลากรกองกิจการนิสิต  นำตัวแทนนิสิตเข้ารับมอบรางวัลจาก พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  ในพิธีมอบทุนการศึกษาและมอบรางวัลการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ผลจากการประกวด ดังนี้

ลำดับที่ 1 คณะสถาปัตยกรรม ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ “ชื่อโครงงาน เส้นปะกลางหัวใจ” ได้รับรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่
ลำดับที่ 2 คณะการบัญชีและการจัดการ “ชื่อโครงงานสานฝันเพื่อความยั่งยืน” ได้รับรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่
ลำดับที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ “ชื่อโครงงาน 3 ลาน สร้างสุข สู่ความสุขที่ยั่งยืน” ได้รับรางวัล 4,000 บาท พร้อมโล่

รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คณะเทคโนโลยี และวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

ที่มา : กองกิจการนิสิต และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมือง และนฤมิตศิลป์

วันที่ประกาศข่าว : 18 ก.ย. 2555  ที่มา :


รูปภาพประกอบข่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »