รางวัลชนะเลิศโครงการดีเด่น การประกวดโครงการ SIFE ระดับประเทศ

ชื่อผลงาน/ทุน :
รางวัลชนะเลิศโครงการดีเด่น การประกวดโครงการ SIFE ระดับประเทศ
ประเภท :
นักเรียน/นิสิต, บุคลากร,
หน่วยงาน :
คณะเทคโนโลยี / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์ / คณะการบัญชีและการจัดการ
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ – นามสกุล อาจารย์และนิสิต จาก 3 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยี, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์และคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะเทคโนโลยี / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์ / คณะการบัญชีและการจัดการ
รายละเอียดข่าว (3703)
หัวข้อข่าว : อาจารย์และนิสิต มมส คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการดีเด่น การประกวดโครงการ SIFE ระดับประเทศ

อาจารย์และนิสิต มมส คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการดีเด่น การประกวดโครงการ SIFE ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 เวลา 11.45 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร มหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตและอาจารย์ จาก 3 คณะ คือ คณะเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์และคณะการบัญชีและการจัดการ ที่ชนะเลิศโครงการดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โครงการกกอุ้มตุ้มโฮม) ในการประกวดโครงการ SIFE ระดับประเทศ (2012 SIFE Thailand National Exposition) ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 28 แห่งเข้าร่วมการประกวดฯ ในครั้งนี้

การประกวดโครงการ SIFE ระดับประเทศ (2012 SIFE Thailand National Exposition) มีวัตถุประสงค์เพี่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำโครงการ (Best Practice Sharing) พร้อมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่าง นักศึกษา/มหาวิทยาลัย และภาคธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการนำเสนอโครงการต่อสาธารณชน

สำหรับโครงการ “กกอุ้มตุ้มโฮม” เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากรากฐานภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของชุมชน โดยมีวิสัยทัศน์คือ นิสิต SIFE MSU เป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน พันธกิจ คือ นิสิต SIFE MSU สั่งสมและแสวงหาองค์ความรู้ทางวิชาการ มีจิตอาสาแก้ปัญหาชุมชน อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเชื่อมประสานภูมิปัญญาสากลแบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ สมาชิกกลุ่มทอเสื่อกกบ้านดอนหน่อง 30 ครอบครัว มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์เสื่อกก โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด จัดหาแหล่งจำหน่ายสินค้าและการบริหารจัดการตลาดอย่างเป็นระบบ มีภาคีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานรัฐฯ (อาทิเช่น อุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด เป็นต้น) และภาคเอกชน เพื่อเพิ่มรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน การให้ความรู้ในการบริหารจัดการระบบการผลิตได้แก่การลดการใช้สีเคมีในการย้อม การนำวัสดุเหลือทิ้งจากกกมาเพิ่มมูลค่า เพื่อลดรายจ่าย การบำบัดน้ำเสียจากสารเคมี เพื่อลดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมและพัฒนาอาชีพธุรกิจชุมชนขึ้นจากการทำกลุ่มผู้ผลิตให้เข้มแข็งเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มและชุมชนต่อไป

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบเกียรติบัตรพร้อมกล่าวแสดงความชื่นชมแก่นิสิตและอาจารย์ ที่ชนะเลิศโครงการดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โครงการกกอุ้มตุ้มโฮม) ในการประกวดโครงการ SIFE ระดับประเทศ (2012 SIFE Thailand National Exposition) ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ : อภิราม ทามแก้ว / โครงการกกอุ้มตุ้มโฮม
ข่าว : อภิราม ทามแก้ว

วันที่ประกาศข่าว : 02 ส.ค. 2555  ที่มา :


รูปภาพประกอบข่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »