รางวัลประกวด 3Style 3Design 3Home

ชื่อผลงาน/ทุน :
รางวัลประกวด 3Style 3Design 3Home
ประเภท :
นักเรียน/นิสิต
หน่วยงาน :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ – นามสกุล นายฉันท์ทัต ดอกดวง
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
สาขาวิชา สาขาสถาปัตยกรรม
รายละเอียดข่าว (5583)
หัวข้อข่าว : นิสิต คณะสถาปัตย์ฯ มมส คว้ารางวัลประกวด 3Style 3Design 3Home

นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มมส คว้ารางวัลจากการประกวดโครงการ 3Style 3Design 3Home (รอบนักศึกษา)

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ขอแสดงความยินดีกับ นายฉันท์ทัต ดอกดวง นิสิต ชั้นปี 4 สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ประเภท Colonial Style ภายใต้ชื่อผลงาน “บ้านล้อมสุข” จากการประกวดโครงการ 3Style 3Design 3Home (รอบนักศึกษา) ทั้งนี้ นิสิตรับรางวัลเป็นแพ็คเกจศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

โครงการ 3Style 3Design 3Home ในครั้งนี้ จัดโดย บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด คณะกรรมการการตัดสินสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญจาก SCG มีทั้งหมด 5 คน ได้แก่ คุณปิยะพันธ์ มั่นคง Solution Partner, คุณธฤษวรรณ บัวมาศ Marketing Manager SCG Experience, คุณปืน นัยวิทิต Marketing Development Decorative Cement Manager, คุณดุสิต อนุกูลมีชัย Client Service Manager และคุณพีระพงษ์ บุญรังษี Solution Manager ซึ่งมีผลงานส่งเข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 183 ผลงาน และเป็นของนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 12 ผลงาน แต่ผ่านเข้ารอบ 2 ผลงาน

ในรอบตัดสินการประกวดโครงการ 3Style 3Design 3Home ผลงาน Balance ของนายนิติศักดิ์ ถาวรประเสริฐ นิสิต ชั้นปี 4 สาขาสถาปัตยกรรม และผลงาน บ้านล้อมสุข ของนายฉันท์ทัต ดอกดวง นิสิต ชั้น ปี 4 สาขาสถาปัตยกรรม พร้อมด้วย อาจารย์สกลชัย บุญปัญจา ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลปรากฏว่า ผลงาน บ้านล้อมสุข ของนายฉันท์ทัต ดอกดวง นิสิต ชั้น ปี 4 สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภท Colonial Style จากโครงการ 3Style 3Design 3Home รวมถึงนิสิตจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีก 5 รางวัล ได้รับรางวัลเป็นแพ็คเกจศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น อีกด้วย

ภาพ/ข่าว : อาจารย์สกลชัย บุญปัญจา

วันที่ประกาศข่าว : 30 พ.ย. 2557  ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์


รูปภาพประกอบข่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »