รางวัลโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2556

ชื่อผลงาน/ทุน :
รางวัลโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2556
ประเภท :
บุคลากร, นักเรียน/นิสิต,
หน่วยงาน :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุปาณี ลักษณะศิโย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนฤมิตศิลป์, อาจารย์ อิสสระ ดวงเกตุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และนายกิตติวุฒิ ศรีนอก ตัวแทนนิสิตสาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (4795)
หัวข้อข่าว : คณะสถาปัตย์ฯ มมส รับรางวัลโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2556คณะสถาปัตย์ฯ มมส รับรางวัลโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2556เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 406 ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุปาณี ลักษณะศิโย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนฤมิตศิลป์, อาจารย์ อิสสระ ดวงเกตุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และนายกิตติวุฒิ ศรีนอก ตัวแทนนิสิตสาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2556 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร โดยมี นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้

เนื่องจากทางจังหวัดมหาสารคามได้มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้เสริมสร้างความเข้าใจให้เยาวชนได้ทราบถึงแนวทาง ในการลดปริมาณขยะ และการนำขยะหรือของใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนำไปกำจัด เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงแนวคิดสร้างสรรค์และร่วมทำกิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และเป็นการพัฒนาวัสดุเหลือใช้ที่ส่งเข้าประกวดฯ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถดำเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ โดย นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ได้รับรางวัลจากการประกวดในครั้งนี้ ดังนี้

  – รางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้
  – รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้
  – รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับอุดมศึกษา ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้
  – รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับอุดมศึกษา ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้

ภาพ / ข่าว : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
วันที่ประกาศข่าว : 30 ก.ย. 2556  ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์


รูปภาพประกอบข่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »