นฤมิตศิลป์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานฤมิตศิลป์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานฤมิตศิลป์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Creative Arts
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (นฤมิตศิลป์)
(ชื่อย่อ) : ศป.บ. (นฤมิตศิลป์)
ภาษาอังกฤษ   (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Fine and Applied Arts (Creative Arts)
(ชื่อย่อ) : B.F.A. (Creative Arts)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นฤมิตศิลป์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณธรรมและมีความสามารถในเชิงวิชาการ ในการสร้างสรรค์ ริเริ่ม และพัฒนางานประยุกต์ศิลป์ ให้สามารถต่อยอดและเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติ โดยยังคงธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต ระดับปริญญาตรี  ไม่น้อยกว่า         138    หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ 
หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ 2 ปริญญาตรี
ภาษาที่ใช้ 
ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทย และนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์
หลักสูตรปริญญาตรี
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิตต 
โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา เกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
(หลักสูตร  4  ปี)
หลักสูตรที่เสนอ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 30
หมวดวิชาเฉพาะ
(ก) วิชาแกนสาขา
(ข) วิชาเอกบังคับ
(ค) วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า  84  หน่วยกิต 102
63
27
12
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 6
รวม ไม่น้อยกว่า  120  หน่วยกิต 138
รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
(ก) วิชาแกนสาขา    63   หน่วยกิต
1103 101 การวาดภาพขั้นมูลฐาน Fundamental Drawing 3(1-4-4)
1103 102 เทคนิคการวาดภาพ Drawing Techniques 3(1-4-4)
1103 103 หลักการออกแบบ 2 มิติ Principles of Two Dimensional Design หลักการออกแบบ 3 มิติ 3(1-4-4)
1103 104 หลักการออกแบบ 3 มิติ Principles of Three Dimensional Design 3(1-4-4)
1103 105 ทฤษฎีสี Color Theory 3(1-4-4)
1103 106 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ Computer for Design 3(1-4-4)
1103 107 ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน Art and Culture of Isan 3(3-0-6)
1103 108 ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก History of Western Art 3(3-0-6)
1103 309 ศิลปะไทย Thai Art 3(3-0-6)
1103 201 ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันออก History of Oriental Art 3(3-0-6)
1103 202 การออกแบบนิเทศศิลป์ขั้นมูลฐาน Fundamental Visual Communication Art 3(1-4-4)
1103 203 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมขั้นมูลฐาน Fundamental Industrial Craft Product Design 3(1-4-4)
1103 204 การออกแบบสิ่งทอขั้นมูลฐาน Fundamental Textile Design 3(1-4-4)
1103 301 ประวัติศาสตร์นฤมิตศิลป์และการออกแบบ History of Creative Arts and Design 3(3-0-6)
1103 309 ศิลปะไทย Thai Art 3(3-0-6)
1103 310 การวิจัยทางนฤมิตศิลป์ Research in Creative Art 3(1-4-4)
1103 401 การสร้างตราสินค้า Brand Building 3(1-4-4)
1103 402 การจัดการและการตลาดสำหรับธุรกิจด้านนฤมิตศิลป์ Marketing and Management for Creative Arts Business 3(3-0-6)
1103 403 การฝึกงานวิชาชีพด้านนฤมิตศิลป์ Professional Practice in Creative Arts 3(1-6-2)
1103 407 การสัมมนาทางนฤมิตศิลป์ Seminar in Creative Arts 3(1-4-4)
1103 408 โครงงานนิสิตทางนฤมิตศิลป์ Senior Project in Creative Arts 6(1-10-7)
 (ข) วิชาเอกบังคับ 
แบ่งกลุ่มวิชาเอกเป็น 3 กลุ่มวิชาเอก ประกอบด้วย
1.  วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์
2.  วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม
3.  วิชาเอกออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
โดยให้นิสิตเลือกเรียนวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง
27    หน่วยกิต
1. วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ 
วิชาเอกบังคับ  27   หน่วยกิต
1103 205 การออกแบบสิ่งพิมพ์ Publication Design 3(1-4-4)
1103 206 เทคโนโลยีและกระบวนการพิมพ์ Printing Process and Technology 3(1-4-4)
1103 207 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสำหรับนิเทศศิลป์ Computer-Aided Design for Visual Communication Art 3(1-4-4)
1103 302 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ Packaging Design 3(1-4-4)
1103 303 การออกแบบและจัดวางตัวอักษร Lettering and Typography Design 3(1-4-4)
1103 311 การออกแบบโฆษณา Advertising Design 3(1-4-4)
1103 312 การผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์ Motion Picture and Video Production 3(1-4-4)
1103 313 การสร้างภาพประกอบ Illustration Design 3(1-4-4)
1103 404 การออกแบบกราฟิกเพื่อสภาพแวดล้อม Environmental Graphic Design 3(1-4-4)
2. วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม
วิชาเอกบังคับ  27   หน่วยกิต
1103 208 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น Industrial Craft Product Design from Local Wisdom 3(1-4-4)
1103 209 วัสดุและกรรมวิธีการผลิตสำหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ หัตถอุตสาหกรรม 3(1-4-4)
1103 210 ระเบียบวิธีการออกแบบ Design Methodology 3(1-4-4)
1103 304 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมเพื่อพื้นที่อยู่อาศัย Industrial Craft Product Design for Living Space 3(1-4-4)
1103 305 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ Computer-Aided Drafting 3(1-4-4)
1103 314 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมเพื่อพื้นที่สาธารณะ Industrial Craft Product Design for Public Space 3(1-4-4)
1103 315 คอมพิวเตอร์สามมิติสำหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม Three Dimensional Computer-aided programs for Industrial Craft Product Design 3(1-4-4)
1103 316 ปัจจัยทางการยศาสตร์ของมนุษย์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม Human Ergonomic Factor for Industrial Craft Product Design 3(1-4-4)
1103 405 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน Product Design for Environmental Sustainability 3(1-4-4)
3. วิชาเอกออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
วิชาเอกบังคับ  27   หน่วยกิต
1103 211 การออกแบบเสื้อผ้าเบื้องต้น Fundamental Clothing Design 3(1-4-4)
1103 212 การออกแบบลายผ้า Pattern Design for Textile 3(1-4-4)
1103 213 การตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยแบบกระดาษ Clothing Construction by Flat Pattern 3(1-4-4)
1103 306 การตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยการจับจีบบนหุ่น Clothing Construction by Draping 3(1-4-4)
1103 307 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสำหรับแฟชั่นและสิ่งทอ Computer-Aided Design for Fashion and Textile Design 3(1-4-4)
1103 308 เทคนิคการตัดและเย็บ Cutting and Sewing Techniques 3(0-6-3)
1103 317 การออกแบบแฟชั่นแบบคอลเลคชั่น Fashion Collection Design 3(1-4-4)
1103 318 เครื่องแต่งกายและสิ่งทอพื้นเมือง Native Costume and Textile 3(3-0-6)
1103 406 การออกแบบแฟชั่นเชิงพาณิชย์ Commercial Fashion Design 3(1-4-4)
(ค) วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก 12     หน่วยกิต
1103 214 การออกแบบเครื่องประดับ Jewelry Design 3(1-4-4)
1103 215 แนวโน้มและวิถีชีวิตร่วมสมัย Trends and Contemporary Lifestyles 3(1-4-4)
1103 216 การถ่ายภาพทางนฤมิตศิลป์ Photography for Creative Arts 3(1-4-4)
1103 217 การออกแบบตกแต่งภายใน Interior Decoration Design 3(1-4-4)
1103 218 เทคนิคสิ่งทอ Textile Techniques 3(1-4-4)
1103 219 การออกแบบเครื่องปั้นดินเผาขั้นมูลฐาน Fundamental Ceramic Design 3(1-4-4)
1103 220 การออกแบบตัวละคร Character Design 3(1-4-4)
1103 319 การออกแบบเครื่องปั้นดินเผาขั้นสูง Advanced Ceramic Design 3(1-4-4)
1103 320 เทคโนโลยีงานไม้และโลหะ Wood Work and Metal Work Technology 3(1-4-4)
1103 321 การสร้างแบบจำลอง Model Making 3(1-4-4)
1103 322 การออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย Accessories Design 3(1-4-4)
1103 323 การออกแบบการจัดแสดงนิทรรศการและที่แสดงสินค้า Exhibition and Display Design 3(1-4-4)
1103 324 การออกแบบผลิตภัณฑ์วัสดุผสม Composite Material Product Design 3(1-4-4)
1103 325 การออกแบบสื่อสมัยใหม่ New Media Design 3(1-4-4)
1103 326 การออกแบบเครื่องแต่งกายชั้นสูง Hi-Fashion Design 3(1-4-4)
1103 409 การออกแบบข้อมูลสารสนเทศ Information Design 3(1-4-4)
1103 410 การนำเสนอผลงานออกแบบ Design Presentation 3(1-4-4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »