สาขาวิชานฤมิตศิลป์

wigom ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนฤมิตศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรม วงษ์สุวรรณ์ 
ศ.บ.(การออกแบบผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยรังสิต
ศป.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
suntaree อาจารย์สุนทรี ถูกจิตต์
ออ.บ.(การออกแบบอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
san อาจารย์แสน ศรีสุโร
วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Art (Euromasters) in Contemporary European Studies University of Bath
titirad อาจารย์ฐิติรัตน์ นิมิตรบรรณสาร 
ค.บ.(ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22279150_1696519083705816_948012175_o ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์ 
ศป.บ.(นฤมิตศิลป์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คอ.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถ.ด. (สหวิทยาการ การวิจัยเพื่อการออกแบบ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
wirapong อาจารย์วีรพล เจียมวิสุทธิ์ 
ศป.บ.(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถ.ม.(ศิลปอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
tanyarad อาจารย์ธัญญรัตน์ อัศวนนท์ 
กศ.บ.(ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ค.ม. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
parisad อาจารย์ปาริชาติ ศรีสนาม
ศป.บ.(นฤมิตศิลป์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศ.ม.(ประยุกตศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
20446480_1628910263800032_142339209_o อาจารย์อิสสระ ดวงเกตุ
ศป.บ. (นฤมิตศิลป์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
kanjana อาจารย์กัญจน์ชญา จันทรังษี
ศป.ม.(นฤมิตศิลป์) มหาวิทยาลัยมาหาสารคาม
ศป.ม.(นวัตกรรมการออกแบบ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยสอน
sayfong อาจารย์สายฝน จำปาทอง
ศป.บ. (แฟชั่นดีไซน์) มหาวิทยาลัยรังสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »