สถาปัตยกรรมผังเมือง

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Architecture Program in Urban Architecture
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมผังเมือง)
(ชื่อย่อ) : สถ.บ.(สถาปัตยกรรมผังเมือง)
ภาษาอังกฤษ   (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Architecture
(ชื่อย่อ) : B. Arch. (Urban Architecture)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อนุปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : อนุปริญญาสถาปัตยกรรม
(ชื่อย่อ) : อนุ.สถ.
ภาษาอังกฤษ   (ชื่อเต็ม) : Diploma in Architecture
(ชื่อย่อ) : Dip. Arch.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. วิชาเอก -ไม่มี-
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 180 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
5.3 การเข้ารับการศึกษา รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
5.5 การให้ปริญญาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา นิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมผังเมือง) และนิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจะได้รับอนุปริญญาสถาปัตยกรรม
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1. หลักสูตร
3.1.1. หลักสูตรปริญญาตรี การศึกษาตามหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ผังเมือง  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547(ดังเอกสารแนบหมายเลข 2)
3.1.1.1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    180  หน่วยกิต
3.1.1.2. โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต
หมวดวิชา เกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
(หลักสูตร 5 ปี)
หลักสูตรที่เสนอ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 30
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะบังคับ
กลุ่มวิชาหลักสาขา
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
กลุ่มวิชาสนับสนุน
กลุ่มวิชาปฏิบัติวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า  114  หน่วยกิต 144
144
54
28
26
27
9
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 6
รวม ไม่น้อยกว่า  150  หน่วยกิต 180
3.1.1.3 รายวิชา
(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต
(2)  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  144  หน่วยกิต
(ก)  วิชาเฉพาะบังคับ                 144   หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาหลักสาขา 54   หน่วยกิต
101 111 มูลฐานการออกแบบ   Design Fundamental 2(1-2-3)
1101 112 มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม Architectural Design Fundamental 3(1-4-4)
1101 113 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม   Principle of Architectural Design 2(2-0-4)
1101 211 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1   Architectural Design 1 4(0-8-4)
1101 212 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2   Architectural Design 2 4(0-8-4)
1101 311 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3   Architectural Design 3 6(0-12-6)
1101 312 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4   Architectural Design 4 6(0-12-6)
1102 311 ทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมือง 1   Urban Design Theory 1 2(2-0-4)
1102 411 ทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมือง 2   Urban Design Theory 2 2(2-0-4)
1102 412 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง 1   Urban Architecture Studio 1 4(0-8-4)
1102 413 ทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมือง 3   Urban Design Theory 3 2(2-0-4)
1102 414 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง 2   Urban Architecture Studio 2 4(0-8-4)
1102 511 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง 3   Urban Architecture Studio 3 4(0-8-4)
1102 512 วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมผังเมือง   Thesis in Urban Architecture 9(0-18-9)
1.กลุ่มวิชาพื้นฐาน 28   หน่วยกิต
1101 121 การนำเสนอผลงาน Presentation 2(1-2-3)
1101 122 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม Architectural Drawing 3(1-4-4)
1101 221 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก   History of Western Architecture 2(2-0-4)
1101 222 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันออก History of Eastern Architecture 2(2-0-4)
1101 323 ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน Art and Culture of Isan 3(3-0-6)
1102 221 สถาปัตยกรรมผังเมืองและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น Introduction to Urban Architecture and Environmental 2(2-0-4)
1102 321 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมผังเมือง History of Urban Architecture 2(2-0-4)
1102 322 การวางผังบริเวณ Site Planning 2(1-2-4)
1102 421 ภูมิศาสตร์เมือง   Urban Geography 2(2-0-4)
1102 422 สังคมและเศรษฐศาสตร์เมือง Urban Socio – Economics 2(2-0-4)
1102 423 การอนุรักษ์เมืองและสภาพแวดล้อม   Urban and Environmental Conservation 2(2-0-4)
1102 424 การตั้งถิ่นฐานชุมชนอีสาน Isan Settlement 2(2-0-4)
1102 521 การพัฒนาชุมชนชนบท Rural Community Development 2(2-0-4)
1. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี     26   หน่วยกิต
1101 131 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 1   Materials and Construction 1 3(1-4-4)
1101 231 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 2   Materials and Construction 2 4(1-6-5)
1101 232 เทคโนโลยีอาคาร 1   Building Technology 1 2(2-0-4)
1101 233 ความแข็งแรงของวัสดุ Strength of Materials 2(2-0-4)
1101 234 โครงสร้างอาคาร 1 Building Structure 1 2(2-0-4)
1101 333 โครงสร้างอาคาร 2 Building Structure 2 2(2-0-4)
1102 331 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐาน Land Use and Infra-Structures Planning 3(2-2-5)
1102 431 ระบบภูมิสารสนเทศ   Geographic Information System 3(2-2-5)
1102 432 การวางแผนระบบขนส่งเมือง   Urban Transportation System Planning 3(2-2-5)
1102 531 การจัดการสิ่งแวดล้อม   Environmental Management 2(2-0-4)
1. กลุ่มวิชาสนับสนุน 27   หน่วยกิต
1101 101 ประวัติศาสตร์ศิลป์   History of Art 2(2-0-4)
1101 341 สภาพภูมิอากาศเขตร้อน 1   Tropical Environment 1 3(3-0-6)
1101 342 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบ 1   Computer for Design and Drafting 1 3(2-2-5)
1102 341 ภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น   Introduction to Environmental and Landscape Architecture 3(1-4-4)
1102 342 คอมพิวเตอร์เพื่อสถาปัตยกรรมผังเมือง   Computer for Urban Architecture 3(2-2-5)
1102 441 หลักการวางแผนภาคและเมือง   Principles of Urban and Regional Planning 2(2-0-4)
1102 442 ปฏิบัติการวางผังเมือง   Urban Planning Studio 3(0-6-3)
1102 541 เคหการและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์   Housing and Real Estate Development 3(2-2-5)
1102 542 การวิจัยทางสถาปัตยกรรมผังเมือง   Research in Urban Architecture 3(3-0-6)
1102 543 ปรัชญาและการประเมินคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ Philosophy and Aesthetics Visual Evaluation 2(2-0-4)
1. กลุ่มวิชาปฏิบัติวิชาชีพ 9   หน่วยกิต
1101 351 การจัดการโครงการ 1   Project Management 1 3(3-0-6)
1102 451 การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง   Professional Practice in Urban Architecture 3(2-2-5)
1102 551 การนำงานออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมืองไปปฏิบัติ   Urban Architecture Implementation 3(3-0-6)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »