สถาปัตยกรรมผังเมือง

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อหลักสูตร  เอกสารเพิ่มเติม PDF file
รหัสหลักสูตร: 22500211107423
ภาษาไทย: หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Architecture Program in Urban Design
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมผังเมือง)
(ชื่อย่อ) : สถ.บ.(สถาปัตยกรรมผังเมือง)
ภาษาอังกฤษ   (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Architecture (Urban Design)
(ชื่อย่อ) : B. Arch. (Urban Design)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 1) สถาปนิก งานออกแบบที่เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง ที่บุคคลอาจเข้าอยู่ หรือเข้าใช้สอยได้ ซึ่งต้องขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงรื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
2) สถาปนิกผังเมือง งานออกแบบที่เกี่ยวกับการออกแบบ และการวางผังโครงการของอาคารหรือกลุ่มอาคาร ในกิจกรรมเกี่ยวกับ การกำหนดที่ตั้ง ความสูง พื้นที่อาคารขนาด ที่ว่าง รวมทั้งเค้าโครง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
3) สถาปนิกชุมชน ทำงานร่วมกับชุมชนในการเก็บข้อมูลเรื่องที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม ผ่านการพูดคุย ทำกิจกรรม ออกแบบ / งานเขียนแบบ / งานก่อสร้าง / งานทดลองวัสดุ โดยจะได้ลง พื้นที่ไปในชุมชน รับฟัง และทำความเข้าใจในสิ่งที่ชุมชนต้องการ เพื่อนำมาออกแบบสิ่งปลูกสร้างที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน
4) ผู้ช่วยวิจัยด้านวิชาการ เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค นิสิตที่รับจ้างทำงานในโครงการวิจัย และบุคคลอื่นที่มิใช่นักวิจัย แต่ทำหน้าที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เช่น สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล แจกแจงและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ ช่วยงานธุรการและบริหารจัดการโครงการวิจัย เป็นต้น เพื่อทำให้งานดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยไม่ติดขัดจนโครงการวิจัยสัมฤทธิ์ผล
5) นักวิชาชีพในด้านสถาปัตยกรรมผังเมืองของหน่วยงานของรัฐและเอกชน
ปรัชญา สถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมภายใน มีความรู้ความสามารถที่จะบูรณาการระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่น ทฤษฎีและการออกแบบ การปฏิบัติวิชาชีพ สภาพแวดล้อมสังคมและวัฒนธรรม การก่อสร้างและเทคโนโลยี สำหรับการออกแบบและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อรับใช้ชุมชนและสังคม อันเป็นการสืบสานความเจริญรุ่งเรืองแห่งภูมิปัญญาสู่ความเป็นสากล
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า      172  หน่วยกิต
หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

(หลักสูตร 5 ปี)

หลักสูตรที่เสนอ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 30
หมวดวิชาเฉพาะ

1. วิชาเฉพาะบังคับ

กลุ่มวิชาหลักสาขา

กลุ่มวิชาพื้นฐาน

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี

กลุ่มวิชาสนับสนุน

กลุ่มวิชาปฏิบัติวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า  114  หน่วยกิต 136

136

53

22

29

23

9

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 6
รวม ไม่น้อยกว่า  150  หน่วยกิต 172
แสดงแผนการศึกษา  แผนการศึกษาสำหรับหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  ดังนี้
ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 10
 

 

 

หมวดวิชาเฉพาะ

(ก) วิชาเฉพาะบังคับ

7

 

กลุ่มวิชาหลักสาขา 2
1102 111 มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม

Architectural Design Fundamental

2(1-2-3)
กลุ่มวิชาพื้นฐาน 5
1102 121 การนำเสนอผลงาน

Presentation

2(1-2-3)
1102 122 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม

Architectural Drawing

3(1-4-4)
xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 2
รวม 19
 ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8
 

 

หมวดวิชาเฉพาะ

(ก) วิชาเฉพาะบังคับ

11

 

กลุ่มวิชาหลักสาขา 6
1102 112

 

หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม

Principle of Architectural Design

2(2-0-4)

 

1102 113 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1

Architectural Design 1

4(0-8-4)
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 3
1102 131 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 1

Materials and Construction 1

3(1-4-4)
กลุ่มวิชาสนับสนุน 2
1102 141 ประวัติศาสตร์ศิลป์

History of Art

2(2-0-4)
xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 2
รวม 21
 ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5
 

 

หมวดวิชาเฉพาะ

(ก) วิชาเฉพาะบังคับ

14

 

กลุ่มวิชาหลักสาขา 4
1102 211 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2

Architectural Design 2

4(0-8-4)
กลุ่มวิชาพื้นฐาน 2
1102 222 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมโลก

History of World Architecture

2(2-0-4)

 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 4
1102 231 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 2

Materials and Construction 2

4(1-6-5)
กลุ่มวิชาสนับสนุน 4
1101 241 เทคโนโลยีอาคาร 1

Building Technology 1

2(2-0-4)
1101 242 ความแข็งแรงของวัสดุ

Strength of Materials

2(2-0-4)
xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 2
รวม 21
 ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 7
 

 

หมวดวิชาเฉพาะ

(ก) วิชาเฉพาะบังคับ

13

 

กลุ่มวิชาหลักสาขา 4
1102 212 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3

Architectural Design 3

4(0-8-4)
กลุ่มวิชาพื้นฐาน 4
1102 223 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมผังเมือง

History of Urban Architecture

2(2-0-4)
1102 224 หลักการและแนวคิดสถาปัตยกรรมผังเมือง

Principles of Urban Design

2(2-0-4)

 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 3
1102 232 ภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

Introduction to Environmental and Landscape Architecture

3(1-4-4)

 

กลุ่มวิชาสนับสนุน 2
1101 243 โครงสร้างอาคาร 1

Building Structure 1

2(2-0-4)
xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม 20
 ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 

 

หมวดวิชาเฉพาะ

(ก) วิชาเฉพาะบังคับ

20

 

กลุ่มวิชาหลักสาขา 6
1102 311 การออกแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมผังเมือง 1   Architectural and Urban Design 1 6(0-12-6)

 

กลุ่มวิชาพื้นฐาน 4
1102 322 การวางผังบริเวณ

Site Planning

2(1-2-4)
1102 323

 

สังคมและเศรษฐศาสตร์เมือง

Urban Socio –  Economics

2(2-0-4)

 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 8
1102 331

 

การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐาน

Land Use and Infra-Structures Planning

3(2-2-5)

 

1102 332 วัสดุและวิธีการก่อสร้างสำหรับสถาปัตยกรรมผังเมือง

Materials and Construction for Urban Design

2(2-0-4)
1102 333

 

คอมพิวเตอร์เพื่อสถาปัตยกรรมผังเมือง 1

Computer for Urban Design 1

3(2-2-5)
กลุ่มวิชาสนับสนุน 2
1102 343

 

โครงสร้างอาคาร 2

Building Structure 2

2(2-0-4)

 

xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม 20
 ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 

 

หมวดวิชาเฉพาะ

(ก) วิชาเฉพาะบังคับ

19

 

กลุ่มวิชาหลักสาขา 6
1102 312 การออกแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมผังเมือง 2   Architectural and Urban Design 2 6(0-12-6)

 

กลุ่มวิชาพื้นฐาน 2
1102 324

 

การตั้งถิ่นฐานของชุมชนอีสานและการพัฒนาชุมชนชนบท

Isan settlement and Rural community development

2(2-0-4)

 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 5
1102 334

 

คอมพิวเตอร์เพื่อสถาปัตยกรรมผังเมือง 2

Computer for Urban Design 2

3(2-2-5)
1102 335

 

หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง

Principles of Urban Environmental Management

2(2-0-4)
กลุ่มวิชาสนับสนุน 3
1102 344

 

การฝึกปฏิบัติการจัดการและการออกแบบสิ่งแวดล้อมเมือง

Urban Environmental Management and Design Studio

3(2-2-5)
กลุ่มวิชาปฏิบัติวิชาชีพ 3
1102 351

 

การประมาณราคาและการจัดการโครงการสถาปัตยกรรมผังเมือง

Cost Estimation and Project Management

3(3-0-6)
xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม 19
 ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 

 

หมวดวิชาเฉพาะ

(ก) วิชาเฉพาะบังคับ

18

 

กลุ่มวิชาหลักสาขา 6
1102 415

 

ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง 1

Urban Design Studio 1

4(0-8-4)

 

1102 417

 

กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมืองและการวิเคราะห์

Urban Design Process and Analysis

2(2-0-4)
กลุ่มวิชาพื้นฐาน 2
1102 421

 

ภูมิศาสตร์เมือง

Urban Geography

2(2-0-4)

 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 6
1102 432

 

การวางแผนระบบขนส่งเมือง

Urban Transportation System Planning

3(2-2-5)

 

1102 433

 

ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์เมือง

Geographic Information System  for Urban Analysis

3(2-2-5)

 

กลุ่มวิชาสนับสนุน 4
1102 444

 

ปฏิบัติการวางผังเมือง

Urban Planning Studio

4(2-6-6)

 

xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม 18
 ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 

 

หมวดวิชาเฉพาะ

(ก) วิชาเฉพาะบังคับ

15

 

กลุ่มวิชาหลักสาขา 6
1102 416

 

ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง 2

Urban Design Studio 2

4(0-8-4)

 

1102 418

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง

English for professional urban designer communication

2(2-0-4)

 

กลุ่มวิชาพื้นฐาน 3
1102 425

 

การอนุรักษ์เมืองและสภาพแวดล้อม

Urban and Environmental Conservation

3(2-2-5)

 

กลุ่มวิชาสนับสนุน 3
1102 443

 

เคหการและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

Housing and Real Estate Development

3(2-2-5)

 

กลุ่มวิชาปฏิบัติวิชาชีพ 3
1102 452

 

การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง

Professional Practice in Urban Design

3(2-2-5)
xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม 15
 ชั้นปีที่ 5 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 

 

หมวดวิชาเฉพาะ

(ก) วิชาเฉพาะบังคับ

10

 

กลุ่มวิชาหลักสาขา 4
1102 513 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมเมือง 3

Urban Design Studio 3

4(0-8-4)
กลุ่มวิชาสนับสนุน 3
1102 544 การวิจัยทางสถาปัตยกรรมผังเมือง

Research in Urban Design

3(3-0-6)

 

กลุ่มวิชาปฏิบัติวิชาชีพ 3
1102 552 การนำงานสถาปัตยกรรมผังเมืองไปปฏิบัติ

Urban Design Implementation

3(3-0-6)
xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม 10
 ชั้นปีที่ 5 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 

 

หมวดวิชาเฉพาะ

(ก) วิชาเฉพาะบังคับ

9

 

กลุ่มวิชาหลักสาขา 9
1102 514

 

วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมผังเมือง

Thesis in Urban Design

9(0-18-9)

 

xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »