สถาปัตยกรรมภายใน

 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อหลักสูตร  เอกสารเพิ่มเติม PDF file
รหัสหลักสูตร: 25500211107434
ภาษาไทย: หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Architecture Program in Interior Architecture
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน)
(ชื่อย่อ) : สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน)
ภาษาอังกฤษ   (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Architecture (Interior Architecture)
(ชื่อย่อ) :
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 1) สถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architect)
2) ผู้วางแผนงานและบริหารงานก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Construction Management)
3) ผู้ควบคุมงานก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Construction Control)
4) ผู้ประเมินราคา ทางสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Estimate)
5) สถาปนิกออกแบบภาพ 3 มิติ ทางสถาปัตยกรรมภายใน (Interior 3D Designer)
6) ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทั้งในส่วนของรัฐและเอกชน
7) ประกอบอาชีพอิสระอื่น ๆ ที่ใช้ทักษะความรู้ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
ปรัชญา สถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมภายใน มีความรู้ความสามารถที่จะบูรณาการระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่น ทฤษฎีและการออกแบบ การปฏิบัติวิชาชีพ สภาพแวดล้อมสังคมและวัฒนธรรม การก่อสร้างและเทคโนโลยี สำหรับการออกแบบและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อรับใช้ชุมชนและสังคม อันเป็นการสืบสานความเจริญรุ่งเรืองแห่งภูมิปัญญาสู่ความเป็นสากล
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า      161  หน่วยกิต
หมวดวิชาและกลุ่มวิชา จำนวนกลุ่มหน่วยกิต
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

พ.ศ. 2558

เกณฑ์ของ

สภาสถาปนิก

(หลักสูตร 5 ปี)

หลักสูตร

ที่นำเสนอ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต ไม่กำหนด 30
2. หมวดวิชาเฉพาะ

(ก)  กลุ่มวิชาหลัก

(ข)  กลุ่มวิชาพื้นฐาน

(ค)  กลุ่มวิชาเทคโนโลยี

(ง)  กลุ่มวิชาสนับสนุน

ไม่น้อยกว่า  90  หน่วยกิต  

36

24

21

15

125

50

30

24

21

3. หมวดวิชาเลือกสาขา ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต ไม่กำหนด ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า  150  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  96 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 161 หน่วยกิต
แสดงแผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา หมวดวิชา/รายวิชา หน่วยกิต
xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8
วิชาเฉพาะบังคับ

(ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน

1104 101

 

พื้นฐานการออกแบบ

Design Fundamental

3(1-4-6)
1104 113

 

การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายในเบื้องต้น

Interior Architectural Drafting Fundamental

3(1-4-6)
1104 114

 

การนำเสนอสำหรับสถาปัตยกรรมภายใน 1

Presentation for Interior Architecture 1

3(1-4-6)
(ค) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
1104 122

 

การใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์

Materials and Products Application

3(3-0-6)
  รวม 20
 ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา หมวดวิชา/รายวิชา หน่วยกิต
xxxx xxx  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8
 วิชาเฉพาะบังคับ

 (ก) กลุ่มวิชาหลัก

1104 101

 

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1

Interior Architectural Design 1

4(1-6-8)
(ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน
1104 115

 

การนำเสนอสำหรับสถาปัตยกรรมภายใน 2

Presentation for Interior Architecture 2

3(1-4-6)
(ค) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
1104 123

 

การออกแบบเครื่องเรือน

Furniture Design

3(1-4-6)
  รวม 18
 ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา หมวดวิชา/รายวิชา หน่วยกิต
xxxx xxx  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6
 วิชาเฉพาะบังคับ

 (ก) กลุ่มวิชาหลัก

1104 202

 

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2

Interior Architectural Design 2

4(1-6-8)
(ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน
1104 216

 

ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายในตะวันตก

History of Western Interior Architecture

3(3-0-6)
(ค) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
1104 224

 

การก่อสร้างและงานระบบประกอบอาคาร 1

Construction and Building System 1

4(2-4-8)
(ง) กลุ่มวิชาสนับสนุน
1104 229

 

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1

Computer for Design 1

3(1-4-6)
  รวม 20
 ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา หมวดวิชา/รายวิชา หน่วยกิต
xxxx xxx  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6
 วิชาเฉพาะบังคับ

 (ก) กลุ่มวิชาหลัก

1104 203

 

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3

Interior Architectural Design 3

4(1-6-8)
(ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน
1104 217

 

ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายในตะวันออก

History of Oriental Interior Architecture

3(3-0-6)
1104 218

 

แนวความคิดและเกณฑ์ในการออกแบบสถาปัตยกรรม

Architectural Design Concepts and Criteria

 

 

3(2-2-6)
(ง) กลุ่มวิชาสนับสนุน
1104 230

 

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2

Computer for Design 2

3(1-4-6)
  รวม 19
 ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา หมวดวิชา/รายวิชา หน่วยกิต
xxxx xxx  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2
 วิชาเฉพาะบังคับ

 (ก) กลุ่มวิชาหลัก

1104 304

 

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4

Interior Architectural Design 4

5(1-8-10)
1104 305

 

ทฤษฎีการออกแบบ

Design Theory

3(3-0-6)
(ค) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
1104 325

 

การก่อสร้างและงานระบบประกอบอาคาร 2

Construction and Building System 2

4(2-4-8)
หมวดวิชาเลือกสาขา
1104 xxx วิชาเลือกสาขา 1 3
  รวม 17
 ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา หมวดวิชา/รายวิชา หน่วยกิต
  วิชาเฉพาะบังคับ

 (ก) กลุ่มวิชาหลัก

1104 306

 

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5

Interior Architectural Design 5

5(1-8-10)
(ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน
1104 319

 

ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

Art and Culture of Isan

 

3(2-2-6)
1104 320

 

สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น

Thai Vernacular Architecture

3(1-4-6)
(ง) กลุ่มวิชาสนับสนุน
1104 331

 

ออกแบบผังบริเวณและภูมิทัศน์สำหรับสถาปัตยกรรมภายใน

Site Planning and Landscape for Interior Architecture

3(1-4-6)
หมวดวิชาเลือกสาขา
1104 xxx วิชาเลือกสาขา 2 3
  รวม 17
 ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา หมวดวิชา/รายวิชา หน่วยกิต
  วิชาเฉพาะบังคับ

 (ก) กลุ่มวิชาหลัก

1104 407

 

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6

Interior Architectural Design 6

5(1-8-10)
1104 408

 

โปรแกรมการออกแบบ

Design Programme

3(3-0-6)
(ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน
1104 421

 

ภาษาอังกฤษสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน

English for Interior Architecture

3(3-0-6)
(ค) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
1104 426

 

การก่อสร้างและงานระบบประกอบอาคาร 3

Construction and Building System 3

4(2-4-8)
(ง) กลุ่มวิชาสนับสนุน
1104 432

 

การประมาณราคา

Cost Estimation

3(2-2-6)
  รวม 18
 ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา หมวดวิชา/รายวิชา หน่วยกิต
วิชาเฉพาะบังคับ

(ค) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี

1104 427

 

การออกแบบแสงสำหรับสถาปัตยกรรมภายใน

Lighting Design for Interior Architecture

3(3-0-6)
(ง) กลุ่มวิชาสนับสนุน
1104 433

 

สัมมนาวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมภายใน

Interior Architectural Seminar

3(3-0-6)
1104 434

 

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน

Professional Practicum in Interior Architecture Design

6(1-10-12)

(S/U)

  รวม 12
 ชั้นปีที่ 5 ภาคต้น

รหัสวิชา หมวดวิชา/รายวิชา หน่วยกิต
  วิชาเฉพาะบังคับ

 (ก) กลุ่มวิชาหลัก

1104 509

 

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 7

Interior Architectural Design 7

5(1-8-10)
1104 510

 

การเตรียมวิทยานิพนธ์

Thesis Preparation

3(3-0-6)
(ค) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
1104 528

 

การอนุรักษ์สำหรับสถาปัตยกรรม

Conservation for Architecture

3(3-0-6)
  รวม 11
 ชั้นปีที่ 5 ภาคปลาย

รหัสวิชา หมวดวิชา/รายวิชา หน่วยกิต
  วิชาเฉพาะบังคับ

 (ก) กลุ่มวิชาหลัก

1104 511

 

วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมภายใน

Thesis in Interior Architecture

9(0-18-18)
  รวม 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »