สถาปัตยกรรมภายใน

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อหลักสูตร
รหัส 1104
ภาษาไทย: หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Architecture Program in Interior Architecture
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน)
(ชื่อย่อ) : สถ.บ.(สถาปัตยกรรมภายใน)
ภาษาอังกฤษ   (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Architecture (Interior Architecture)
(ชื่อย่อ) : B. Arch. (Interior Architecture)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อนุปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : อนุปริญญาสถาปัตยกรรมภายใน
(ชื่อย่อ) : อ.สถาปัตยกรรมภายใน
ภาษาอังกฤษ   (ชื่อเต็ม) : Diploma in Interior Architecture
(ชื่อย่อ) : Dip. Interior Architecture
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาปัตยกรรมภายใน
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต ระดับปริญญาตรี    ไม่น้อยกว่า   164    หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต ระดับอนุปริญญา   ไม่น้อยกว่า    115    หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ 
หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ 2 ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ 1 อนุปริญญา สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 3 ปี)
หมายเหตุ: คุณวุฒิระดับที่ 1 อนุปริญญาสถาปัตยกรรมภายในนี้ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. 2548 และเป็นไปตามข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับรองปริญญา อนุปริญญาและประกาศนียบัตรในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2545 ซึ่งออกอนุปริญญาให้สำหรับนิสิตที่ไม่สามารถเรียนจนสำเร็จการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี แต่ได้เรียนรายวิชาในหลักสูตรครบ 115 หน่วยกิต ตามที่กำหนดไว้ในแผนการเรียนของหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
หลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 164 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

หมวดวิชา
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ
(หลักสูตร 5 ปี)
เกณฑ์ของ
สภาสถาปนิก
หลักสูตรที่เสนอ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต ไม่กำหนด 30
หมวดวิชาเฉพาะ
–  กลุ่มวิชาหลักสาขา
–  กลุ่มวิชาพื้นฐาน
–  กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
–  กลุ่มวิชาสนับสนุน
ไม่น้อยกว่า  114  หน่วยกิต 36              24              21              15 125
50
27
24
24
หมวดวิชาเลือกสาขา ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต ไม่กำหนด 9
รวม ไม่น้อยกว่า  150  หน่วยกิต 96 164
รายวิชา
(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า      30  หน่วยกิต (เอกสารแนบ ข)
(2)  หมวดวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า    125   หน่วยกิต
(3)  หมวดวิชาเลือกสาขา   ไม่น้อยกว่า        9   หน่วยกิต
(ก) กลุ่มวิชาหลักสาขา  50      หน่วยกิต
1104 211 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 Interior Architectural Design 1 4(1-6-5)
1104 212 แนวความคิดและเกณฑ์ในการออกแบบสถาปัตยกรรม Architectural Design Concepts and Criteria 3(2-2-5)
1104 213 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2 Interior Architectural Design 2 4(1-6-5)
1104 311 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3 Interior Architectural Design 3 4(1-6-5)
1104 312 ทฤษฎีการออกแบบ Design Theory 3(3-0-6)
1104 313 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4 Interior Architectural Design 4 4(1-6-5)
1104 314 การวิเคราะห์การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน Interior Architectural Design Analysis 3(2-2-5)
1104 411 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5 Interior Architectural Design 5 5(1-8-6)
1104 412 โปรแกรมการออกแบบ Design Programme 3(3-0-6)
1104 511 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6 Interior Architectural Design 6 5(1-8-6)
1104 512 การเตรียมวิทยานิพนธ์ Thesis Preparation 3(3-0-6) (S/U)
1104 513 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมภายใน Thesis in Interior Architecture 9(0-18-9)
1.กลุ่มวิชาพื้นฐาน 27      หน่วยกิต
1104 121 วาดเส้นDelineation 3(1-4-4)
1104 122 พื้นฐานการออกแบบDesign Drafting Fundamental 3(1-4-4)
1104 123 จิตรกรรมPainting 3(1-4-4)
1104 124 การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายในเบื้องต้นInterior Architectural Drafting Fundamental 3(1-4-4)
1104 125 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายในตะวันตกHistory of Western Interior Architecture 3(3-0-6)
1104 221 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายในตะวันออกHistory of Oriental Interior Architecture 3(3-0-6)
1104 222 กลศาสตร์ประยุกต์สำหรับงานสถาปัตยกรรมภายในApplied Mechanics for Interior Architecture 3(3-0-6)
1104 321 ภาษาอังกฤษสำหรับงานศิลปะและสถาปัตยกรรมภายในEnglish for Art and Interior Architecture 3(3-0-6)
1104 322 วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอีสานIsan Culture andArchitecture 3(2-2-5)
(ค) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 24     หน่วยกิต
1104 231 โครงสร้างสถาปัตยกรรม Architectural Construction 3(1-4-4)
 Architectural Construction โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 0
1104 232 โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน Interior Construction 3(1-4-4)
1104 233 เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคาร 1 Building Technology and Equipment 1 3(2-2-5)
1104 234 การออกแบบเครื่องเรือน Furniture Design 3(1-4-4)
1104 331 เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคาร 2 Building Technology and Equipment 2 3(2-2-5)
1104 332 การเลือกใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ Materials and Products Application 3(3-0-6)
1104 431 การอนุรักษ์และการพัฒนา Conservation and Development 3(2-2-5)
1104 432 สถาปัตยกรรมยั่งยืน Sustainable Architecture 3(3-0-6)
1. กลุ่มวิชาสนับสนุน  24      หน่วยกิต
1104 241 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1 Computer for Design 1 3(1-4-4)
1104 341 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2 Computer for Design 2 3(1-4-4)
1104 342 งานภูมิทัศน์และงานวางผังบริเวณสำหรับสถาปัตยกรรมภายใน Landscape and Site Planning for Interior Architecture 3(2-2-5)
1104 441 การประมาณราคา Cost Estimation 3(3-0-6)
1104 442 การประกอบวิชาชีพ Professional Practice 3(3-0-6)
1104 443 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน Professional Practicum in Interior Architecture Design 6(S/U)
1104 541 สัมมนาสถาปัตยกรรมภายใน Interior Architectural Seminar 3(3-0-6)
1. กลุ่มวิชาเลือกสาขา  9        หน่วยกิต
1104 001 การจัดการโครงการ 1 Project Management 1 3(3-0-6)
1104 002 การจัดการโครงการ 2 Project Management 2 3(3-0-6)
1104 003 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม Architectural Drawing 3(1-4-4)
1104 004 การออกแบบแสงสว่างภายในอาคาร Lighting and Daylighting Design 3(2-2-5)
1104 005 เทคนิคการจำลองสภาพเพื่อการใช้แสงธรรมชาติภายในอาคาร Simulation Technique for Daylighting Design 3(1-4-4)
1104 006 สิ่งแวดล้อมเขตร้อน 1 Tropical Environment 1 3(3-0-6)
1104 007 สิ่งแวดล้อมเขตร้อน 2 Tropical Environment 2 3(3-0-6)
1104 008 การวางผังบริเวณและออกแบบภูมิทัศน์พื้นฐาน Basic Site Planning and Landscape Design 3(1-4-4)
1104 009 ชุมชนเมืองและเคหะการปริทัศน์ Introduction to Urban and Housing 3(3-0-6)
1104 010 คติความเชื่อตะวันออกสำหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม Eastern Believe for Architectural Design 3(3-0-6)
1104 011 สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น Thai Vernacular Architecture 3(1-4-4)
1104 012 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย History of Thai Architecture 3(3-0-6)
1104 013 ประวัติศาสตร์ศิลป์ 1 History of Art 1 3(3-0-6)
1104 014 ประวัติศาสตร์ศิลป์ 2 History of Art 2 3(3-0-6)
1104 015 ศิลปะไทย Thai Art 3(1-4-4)
1104 016 สถาปัตยกรรมอีสาน Isan Architecture 3(3-0-6)
1104 017 ปรัชญาสุนทรียศาสตร์ Aesthetic Philosophy 3(3-0-6)
1104 018 ธุรกิจและการตลาด Business and Marketing 3(2-2-5)
1104 019 การผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์ Motion Picture and Video Production 3(1-4-4)
1104 020 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ Website Design and Development 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »