สถาปัตยกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Architecture Program in Architecture
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
(ชื่อย่อ) : สถ.บ.(สถาปัตยกรรม)
ภาษาอังกฤษ   (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Architecture (Architecture)
(ชื่อย่อ) : B. Arch. (Architecture)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อนุปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : อนุปริญญาสถาปัตยกรรม
(ชื่อย่อ) : อ. สถาปัตยกรรม
ภาษาอังกฤษ   (ชื่อเต็ม) : Diploma in Architecture
(ชื่อย่อ) : Dip. Arch
วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร       หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านออกแบบสถาปัตยกรรม และสามารถประยุกต์ใช้งานด้านสถาปัตยกรรมบูรณาการร่วมกับวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต ระดับปริญญาตรี                   175 หน่วยกิตจำนวนหน่วยกิต ระดับอนุปริญญา             112    หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ
หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ 2 ปริญญาตรี
หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ 1 อนุปริญญา
การจัดทำโครงสร้างหลักสูตร ได้มีการแบ่งหมวดวิชาและจำนวนหน่วยกิตครบถ้วนตามข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับรองปริญญา อนุปริญญาและประกาศนียบัตร ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ดังนั้นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกสภาสถาปนิก และมีสิทธิสอบรับใบประกอบวิชาชีพ ระดับภาคีสถาปนิก ประเภท ก. สำหรับผู้สำเร็จระดับปริญญา  และประเภท  ง.  สำหรับผู้สำเร็จระดับอนุปริญญาและผ่านการทำงานด้านสถาปัตยกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี  (ตามข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2552)
ภาษาที่ใช้ 
ภาษาไทย และเอกสาร ตำราในวิชาของหลักสูตรเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทย และนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เป็นสมาชิกสภาคณบดีซึ่งเป็นองค์กรกลาง จัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการของกลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรม จากทุกมหาวิทยาลัยในเมืองไทย กิจกรรมประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ นิสิต อาจารย์ และการประชุมวิชาการ
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
นิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และนิสิตจะได้รับอนุปริญญาสถาปัตยกรรม เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาและไม่สามารถสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรตั้งแต่ภาคต้นปีการศึกษา  2555  เป็นต้นไป
คณะกรรมการบริหารคณะ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 8/2553      วันที่  22 กันยายน  2553
คณะกรรมวิชากร / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ วันที่
สภามหาวิทยาลัย / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่        วันที่
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. สถาปนิก
  2. นักออกแบบ
  3. ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
แผนการรับนิสิตระบบปกติและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

จำนวนนิสิต จำนวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2555 2556 2557 2558 2559 2560
ชั้นปีที่ 1 50 50 50 50 50 50
ชั้นปีที่ 2 50 50 50 50 50
ชั้นปีที่ 3 50 50 50 50
ชั้นปีที่ 4 50 50 50
ชั้นปีที่ 5 50 50
รวม 50 100 150 200 250 300
คาดว่าจะจบการศึกษา 50
แผนการรับนิสิตระบบพิเศษและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

จำนวนนิสิต จำนวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2555 2556 2557 2558 2559 2560
ชั้นปีที่ 1 25 25 25 25 25 25
ชั้นปีที่ 2 25 25 25 25 25
ชั้นปีที่ 3 25 25 25 25
ชั้นปีที่ 4 25 25 25
ชั้นปีที่ 5 25 25
รวม 25 50 75 100 125 150
คาดว่าจะจบการศึกษา 25
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

หลักสูตรปริญญาตรี

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 175 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา เกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรที่เสนอ
หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 30
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  114  หน่วยกิต 139
    ก.  วิชาเฉพาะบังคับ 134
         กลุ่มวิชาหลักสาขา 52
         กลุ่มวิชาพื้นฐาน 28
         กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 28
         กลุ่มวิชาสนับสนุน 17
         กลุ่มวิชาปฏิบัติวิชาชีพ 9
   ข.  วิชาเฉพาะเลือก 5
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 6
รวม ไม่น้อยกว่า 150  หน่วยกิต 175
รายวิชา  (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต
(ก)  วิชาเฉพาะบังคับ  134 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาหลักสาขา                 52 หน่วยกิต
1101 111 มูลฐานการออกแบบ Design Fundamentals 2(1-2-3)
1101 112 มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม Architectural Design Fundamentals 3(1-4-4)
1101 113 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม Principles of Architectural Design 2(2-0-4)
1101 211 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 Architectural Design 1 4(0-8-4)
1101 212 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 Architectural Design 2 4(0-8-4)
1101 311 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 Architectural Design 3 6(0-12-6)
1101 312 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 Architectural Design 4 6(0-12-6)
1101 411 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 Architectural Design 5 6(0-12-6)
1101 412 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 Architectural Design 6 6(0-12-6)
1101 511 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 Architectural Design 7 4(0-8-4)
1101 512 วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม Thesis in Architecture 9(0-18-9)
o กลุ่มวิชาพื้นฐาน                                         
1101 121 การนำเสนอผลงาน Presentation 2(1-2-3)
1101 122 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม Architectural Drawing 3(1-4-4)
1101 221 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก History of Western Architecture 2(2-0-4)
1101 222 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันออก History of Eastern Architecture 2(2-0-4)
1101 321 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันออกและไทย History of Eastern and Thai Architecture 2(2-0-4)
1101 322 การวางผังบริเวณและออกแบบภูมิทัศน์ Site Planning and Landscape Design 3(1-4-4)
1101 323 ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน Art and Culture of Isan 3(3-0-6)
1101 421 สถาปัตยกรรมอีสาน Isan Architecture 3(3-0-6)
1101 422 ทฤษฎีการออกแบบ Design Theory 2(2-0-4)
1101 423 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน Interior  Architecture Design 3(1-4-4)
1101 424 การวางผังเมืองและเคหะการเบื้องต้น Introduction to Urban Planning and Housing 3(3-0-6)
oกลุ่มวิชาวิชาเทคโนโลยี                  28 หน่วยกิต
1101 131 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 1 Materials and Construction 1 3(1-4-4)
1101 231 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 2 Materials and Construction 2 4(1-6-5)
1101 232 เทคโนโลยีอาคาร 1 Building Technology 1 2(2-0-4)
1101 233 ความแข็งแรงของวัสดุ Strength of Materials 2(2-0-4)
1101 234 โครงสร้างอาคาร 1 Building Structure 1 2(2-0-4)
1101 331 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 3 Materials and Construction 3 4(1-6-5)
1101 332 เทคโนโลยีอาคาร 2 Building Technology 2 2(2-0-4)
1101 333 โครงสร้างอาคาร 2 Building Structure 2 2(2-0-4)
1101 431 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 4 Materials and Construction 4 4(1-6-5)
1101 432 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 5 Materials and Construction 5 3(1-4-4)
o กลุ่มวิชาสนับสนุน 17     หน่วยกิต
1111 341 สภาพภูมิอากาศเขตร้อน 1 Tropical Climate 1 3(3-0-6)
1101 342 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบ 1 Computer for Design and Drafting 1 3(2-2-5)
1101 343 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบ 2 Computer for Design and Drafting 2 3(2-2-5)
1111 441 สภาพภูมิอากาศเขตร้อน 2 Tropical Climate 2 3(3-0-6)
1101 541 การวิจัยสถาปัตยกรรม Architectural Research 3(3-0-6)
1101 542 สัมมนา Seminar 2(2-0-4)
o   กลุ่มวิชาปฏิบัติวิชาชีพ                                              9       หน่วยกิต
1101 351 การจัดการโครงการ 1 Project Management 1 3(3-0-6)
1101 451 การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม  Professional Practice in Architecture 3(2-2-5)
1101 551 การจัดการโครงการ 2 Project Management 2 3(3-0-6)
                           (ข) วิชาเฉพาะเลือก 5    หน่วยกิต
o   วิชาเลือกด้านทฤษฎีและประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
1101 101 ประวัติศาสตร์ศิลป์ History of Art 2(2-0-4)
1101 001 ศิลปะไทย Thai Art 3(1-4-4)
1101 002 คติความเชื่อตะวันออกสำหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม Eastern Beliefs for Architectural Design 2(2-0-4)
1101 003 การอนุรักษ์ Conservation 2(2-0-4)
1101 004 สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น Thai Vernacular Architecture 3(1-4-4)
o  วิชาเลือกด้านพื้นฐานการออกแบบ
1101 005 ภาษาอังกฤษสำหรับสถาปัตยกรรม English for Architecture   3(3-0-6)
1101 006 ปรัชญาสุนทรียศาสตร์ Aesthetic 3(3-0-6)
1101 007 การนำเสนอผลงานทางสถาปัตยกรรม Architectural Presentation 2(1-2-3)
o   วิชาเลือกด้านวัสดุและวิธีการก่อสร้าง
1101 008 การก่อสร้างด้วยวัสดุธรรมชาติ Construction with Natural Materials 2(1-2-3)
1101 009 การก่อสร้างต้นทุนต่ำ Economical Construction 2(1-2-3)
1101 010 วัสดุก่อสร้างเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม Building Materials for Energy and Environmental Conservation Design 2(2-0-4)
1101 011 เทคโนโลยีอาคารสูง High Rise Building Technology 2(2-0-4)
1101 012 กฎหมายอาคาร Building Laws 2(2-0-4)
o   วิชาเลือกด้านคอมพิวเตอร์
1101 013 คอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับสถาปนิก Basic Computer for Architect 2(1-2-3)
1101 014 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสถาปนิก Computer Programming for Architect 3(1-4-4)
o   วิชาเลือกด้านการอนุรักษ์พลังงานและวิทยาศาสตร์อาคาร  
1101 015 สถาปัตยกรรมยั่งยืน Sustainable Architecture 2(2-0-4)
1101 016 การออกแบบระบบเสียงภายในอาคาร Acoustic Design in Building 2(1-2-3)
1101 017 การให้แสงภายในอาคาร Lighting in Building 2(1-2-3)
1101 018 เทคนิคการจำลองสภาพเพื่อการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน Simulation Techniques for Energy Conservation Design 2(1-2-3)
1101 019 เทคนิคการจำลองสภาพเพื่อการใช้แสงธรรมชาติภายในอาคาร Simulation Techniques for Daylighting Design 2(1-2-3)
1101 020 การสำรวจการใช้พลังงานภายในอาคาร Building Energy Consumption  Survey 2(1-2-3)
o   วิชาเลือกด้านสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน
1101 021 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน Town and Urban History 2(2-0-4)
1101 022 การวางผังบริเวณ Site Planning 3(1-4-4)
1101 023 ออกแบบภูมิทัศน์ Landscape Design 3(1-4-4)
1101 024 ออกแบบเคหะการ Housing Design 3(1-4-4)
o   วิชาเลือกด้านนฤมิตศิลป์
1101 025 การออกแบบเครื่องเรือน Furniture Design 3(1-4-4)
1101 026 การผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์ Motion Picture and Video Production 3(1-4-4)
1101 027 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ Website Design and Development 2(1-2-3)
1101 028 ธุรกิจและการตลาด Business and Marketing 3(2-2-5)
o   วิชาเลือกด้านสถาปัตยกรรมภายใน
1101 029 จิตวิทยาการออกแบบสภาพแวดล้อม Environmental Design Psychology 3(1-4-4)
1101 030 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน 1 History of Interior Architecture 1 2(2-0-4)
1101 031 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน 2 History of Interior Architecture 2 2(2-0-4)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

หลักสูตรอนุปริญญา

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 112 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา เกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรที่เสนอ
หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 30
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  45  หน่วยกิต 79
    ก.  วิชาเฉพาะบังคับ 77
         กลุ่มวิชาหลักสาขา 27
         กลุ่มวิชาพื้นฐาน 17
         กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 21
         กลุ่มวิชาสนับสนุน 9
         กลุ่มวิชาปฏิบัติวิชาชีพ 3
   ข.  วิชาเฉพาะเลือก 2
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 3
รวม ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 112
รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ                   ไม่น้อยกว่า       139 หน่วยกิต
(ก)  วิชาเฉพาะบังคับ 134     หน่วยกิต
กลุ่มวิชาหลักสาขา 52      หน่วยกิต
1101 111 มูลฐานการออกแบบ Design Fundamentals 2(1-2-3)
1101 112 มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม Architectural Design Fundamentals 3(1-4-4)
1101 113 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม Principles of Architectural Design 2(2-0-4)
1101 211 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 Architectural Design 1 4(0-8-4)
1101 212 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 Architectural Design 2 4(0-8-4)
1101 311 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 Architectural Design 3 6(0-12-6)
1101 312 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 Architectural Design 4 6(0-12-6)
1101 411 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 Architectural Design 5 6(0-12-6)
1101 412 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 Architectural Design 6 6(0-12-6)
1101 511 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 Architectural Design 7 4(0-8-4)
1101 512 วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม Thesis in Architecture 9(0-18-9)
o กลุ่มวิชาพื้นฐาน                                       
1101 121 การนำเสนอผลงาน Presentation 2(1-2-3)
1101 122 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม Architectural Drawing 3(1-4-4)
1101 221 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก History of Western Architecture 2(2-0-4)
1101 222 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันออก History of Eastern Architecture 2(2-0-4)
1101 321 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันออกและไทย History of Eastern and Thai Architecture 2(2-0-4)
1101 322 การวางผังบริเวณและออกแบบภูมิทัศน์ Site Planning and Landscape Design 3(1-4-4)
1101 323 ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน Art and Culture of Isan 3(3-0-6)
1101 421 สถาปัตยกรรมอีสาน Isan Architecture 3(3-0-6)
1101 422 ทฤษฎีการออกแบบ Design Theory 2(2-0-4)
1101 423 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน Interior  Architecture Design 3(1-4-4)
1101 424 การวางผังเมืองและเคหะการเบื้องต้น Introduction to Urban Planning and Housing 3(3-0-6)
o กลุ่มวิชาวิชาเทคโนโลยี                                                28       หน่วยกิต
1101 131 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 1 Materials and Construction 1 3(1-4-4)
1101 231 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 2 Materials and Construction 2 4(1-6-5)
1101 232 เทคโนโลยีอาคาร 1 Building Technology 1 2(2-0-4)
1101 233 ความแข็งแรงของวัสดุ Strength of Materials 2(2-0-4)
1101 234 โครงสร้างอาคาร 1 Building Structure 1 2(2-0-4)
1101 331 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 3 Materials and Construction 3 4(1-6-5)
1101 332 เทคโนโลยีอาคาร 2 Building Technology 2 2(2-0-4)
1101 333 โครงสร้างอาคาร 2 Building Structure 2 2(2-0-4)
1101 431 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 4 Materials and Construction 4 4(1-6-5)
1101 432 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 5 Materials and Construction 5 3(1-4-4)
o กลุ่มวิชาสนับสนุน  17     หน่วยกิต
1111 341 สภาพภูมิอากาศเขตร้อน 1 Tropical Climate 1 3(3-0-6)
1101 342 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบ 1 Computer for Design and Drafting 1 3(2-2-5)
1101 343 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบ 2 Computer for Design and Drafting 2 3(2-2-5)
1111 441 สภาพภูมิอากาศเขตร้อน 2 Tropical Climate 2 3(3-0-6)
1101 541 การวิจัยสถาปัตยกรรม Architectural Research 3(3-0-6)
1101 542 สัมมนา Seminar 2(2-0-4)
o   กลุ่มวิชาปฏิบัติวิชาชีพ                                                9       หน่วยกิต
1101 351 การจัดการโครงการ 1 Project Management 1 3(3-0-6)
1101 451 การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม  Professional Practice in Architecture 3(2-2-5)
1101 551 การจัดการโครงการ 2 Project Management 2 3(3-0-6)
                           (ข) วิชาเฉพาะเลือก                                                5    หน่วยกิต
o   วิชาเลือกด้านทฤษฎีและประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
1101 101 ประวัติศาสตร์ศิลป์ History of Art 2(2-0-4)
1101 001 ศิลปะไทย Thai Art 3(1-4-4)
1101 002 คติความเชื่อตะวันออกสำหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม Eastern Beliefs for Architectural Design 2(2-0-4)
1101 003 การอนุรักษ์ Conservation 2(2-0-4)
1101 004 สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น Thai Vernacular Architecture 3(1-4-4)
o  วิชาเลือกด้านพื้นฐานการออกแบบ
1101 005 ภาษาอังกฤษสำหรับสถาปัตยกรรม English for Architecture   3(3-0-6)
1101 006 ปรัชญาสุนทรียศาสตร์ Aesthetic 3(3-0-6)
1101 007 การนำเสนอผลงานทางสถาปัตยกรรม Architectural Presentation 2(1-2-3)
o   วิชาเลือกด้านวัสดุและวิธีการก่อสร้าง
1101 008 การก่อสร้างด้วยวัสดุธรรมชาติ Construction with Natural Materials 2(1-2-3)
1101 009 การก่อสร้างต้นทุนต่ำ Economical Construction 2(1-2-3)
1101 010 วัสดุก่อสร้างเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม Building Materials for Energy and Environmental Conservation Design 2(2-0-4)
1101 011 เทคโนโลยีอาคารสูง High Rise Building Technology 2(2-0-4)
1101 012 กฎหมายอาคาร Building Laws 2(2-0-4)
o   วิชาเลือกด้านคอมพิวเตอร์
1101 013 คอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับสถาปนิก Basic Computer for Architect 2(1-2-3)
1101 014 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสถาปนิก Computer Programming for Architect 3(1-4-4)
o   วิชาเลือกด้านการอนุรักษ์พลังงานและวิทยาศาสตร์อาคาร
1101 015 สถาปัตยกรรมยั่งยืน Sustainable Architecture 2(2-0-4)
1101 016 การออกแบบระบบเสียงภายในอาคาร Acoustic Design in Building 2(1-2-3)
1101 017 การให้แสงภายในอาคาร Lighting in Building 2(1-2-3)
1101 018 เทคนิคการจำลองสภาพเพื่อการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน Simulation Techniques for Energy Conservation Design 2(1-2-3)
1101 019 เทคนิคการจำลองสภาพเพื่อการใช้แสงธรรมชาติภายในอาคาร Simulation Techniques for Daylighting Design 2(1-2-3)
1101 020 การสำรวจการใช้พลังงานภายในอาคาร Building Energy Consumption  Survey 2(1-2-3)
o   วิชาเลือกด้านสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน
1101 021 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน Town and Urban History 2(2-0-4)
1101 022 การวางผังบริเวณ Site Planning 3(1-4-4)
1101 023 ออกแบบภูมิทัศน์ Landscape Design 3(1-4-4)
1101 024 ออกแบบเคหะการ Housing Design 3(1-4-4)
o   วิชาเลือกด้านนฤมิตศิลป์
1101 025 การออกแบบเครื่องเรือน Furniture Design 3(1-4-4)
1101 026 การผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์ Motion Picture and Video Production 3(1-4-4)
1101 027 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ Website Design and Development 2(1-2-3)
1101 028 ธุรกิจและการตลาด Business and Marketing 3(2-2-5)
o   วิชาเลือกด้านสถาปัตยกรรมภายใน
1101 029 จิตวิทยาการออกแบบสภาพแวดล้อม Environmental Design Psychology 3(1-4-4)
1101 030 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน 1 History of Interior Architecture 1 2(2-0-4)
1101 031 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน 2 History of Interior Architecture 2 2(2-0-4)
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต  นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
ไฟล์แนบรายละเอียดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม( pdf )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »