สถาปัตยกรรม

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อหลักสูตร  เอกสารเพิ่มเติม PDF file
รหัสหลักสูตร: 25500211107423
ภาษาไทย: หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Architecture Program
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
(ชื่อย่อ) : สถ.บ.
ภาษาอังกฤษ   (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Architecture
(ชื่อย่อ) : B.Arch.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 1) สถาปนิก ปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ดำเนินงาน ออกแบบสถาปัตยกรรม งานจัดทำโครงร่างรายละเอียดโครงการสถาปัตยกรรม งานควบคุม การก่อสร้าง
2) ผู้ควบคุมการก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการก่อสร้างอาคาร
3) ผู้จัดทำรายละเอียดพัฒนาโครงการอสังหาริมาทรัพย์ หรือโครงการเคหะการ
4) ผู้ประกอบวิชาชีพที่สัมพันธ์กันด้านการออกแบบสภาพแวดล้อม ช่างเขียนแบบ นักสร้างสื่อ นำเสนอผลงานการออกแบบ
ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน พันธกิจของสถาบันประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) เป็นแผนกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปรัชญา พัฒนาบุคลากรปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมและวิชาชีพที่สัมพันธ์กัน ที่มีองค์ความรู้สถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าใจภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถออกแบบสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมและสถาปัตยกรรมได้มาตรฐานทางวิชาชีพสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและเท่าทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และสถานการณ์จากการเปลี่ยนแปลงของสังคม
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า       166     หน่วยกิต

หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
( หลักสูตร 5 ปี )

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสภาสถาปนิก

หลักสูตรที่เสนอ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต

128 หน่วยกิต

(ก) กลุ่มวิชาหลักสาขา

 

ไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต

51 หน่วยกิต

(ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน

 

ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต

20 หน่วยกิต

(ค) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี

 

ไม่น้อยกว่า  20 หน่วยกิต

31 หน่วยกิต

(ง) กลุ่มวิชาสนับสนุน

 

ไม่น้อยกว่า  20 หน่วยกิต

26 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต

รวม

ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 166 หน่วยกิต

แสดงแผนการศึกษา แผนการศึกษาสำหรับหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  ( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 )ระบบปกติและระบบพิเศษ
ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8
  หมวดวิชาเฉพาะ 7
(ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 7
1101 121 การนำเสนอผลงาน

Presentation

2(1-2-3)
1101 122 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม

Architectural Drawing

3(1-4-4)
1101 123 มูลฐานการออกแบบ

Design Fundamentals

2(1-2-3)
รวม 15
 ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8
  หมวดวิชาเฉพาะ 10
(ก) กลุ่มวิชาหลักสาขา 5
1101 111 มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม

Architectural Design Fundamentals

3(1-4-4 )
1101 112 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม

Principles of Architectural Design

2(2–0-4)
(ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 2
1101 124 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก

History of Western Architecture

2(2-0-4)
(ค) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 3
1101 131 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 1

Materials and Construction 1

3(1–4–4)
110x xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 2
รวม 20
 ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8
  หมวดวิชาเฉพาะ 12
(ก) กลุ่มวิชาหลักสาขา 4
1101 211 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1

Architectural Design 1

4(0–8–4 )
(ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 2
1101 222 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันออก

History of Oriental Architecture

2(2-0-4)
(ค) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 6
1101 231 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 2

Materials and Construction 2

4(1-6-5)
1101 233 ความแข็งแรงของวัสดุ

Strength of Materials

2(2-0-4)
รวม 20
 ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6
  (2) กลุ่มวิชาเฉพาะ 14
(ก) กลุ่มวิชาหลักสาขา 4
1101 212 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2

Architectural Design 2

4(0–8–4 )
  (ค) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 4
1101 234 โครงสร้างอาคาร 1

Building Structure 1

2(2–0–4)
1101 232 เทคโนโลยีอาคาร 1

Building Technology 1

2(2–0–4)
  (ง) กลุ่มวิชาสนับสนุน 6
1101 241 การวางผังบริเวณและออกแบบภูมิทัศน์

Site Planning and Landscape Design

3(1-4-4)
1101 242 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1

Computeraided Design 1

3(2–2–5)
รวม 20
 ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชาเฉพาะ 20
(ก) กลุ่มวิชาหลักสาขา 6
1101 311 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3

Architectural Design 3

6(0–12–6)
(ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 6
1101 321 สถาปัตยกรรมไทย

Thai Architecture

3(3-0-6)
1101 322 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม

Architectural Theory

3(3-0-6)
(ค) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 2
1101 333 โครงสร้างอาคาร 2

Building Structure 2

2(2–0–4)
(ง) กลุ่มวิชาสนับสนุน 6
1101 341 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

Interior  Architectural Design

3(1-4-4)
1101 342 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ2

Computeraided Design 2

3(2–2–5)
รวม 20
 ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชาเฉพาะ 18
(ก) กลุ่มวิชาหลักสาขา 6
1101 312 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4

Architectural Design 4

6(0–12–6)
(ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 3
1101 323 สถาปัตยกรรมอีสาน

Isan Architecture

3(2-2-5)
(ค) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 9
1101 331 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 3

Materials and Construction 3

4(1–6–5)
1101 332 เทคโนโลยีอาคาร 2

Building Technology 2

2(2–0–4)
1101 335 การออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืนสำหรับภูมิอากาศเขตร้อน1

Sustainable Architectural Design for Tropical Climate 1

3(3–0–6)
รวม 18
 ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 19
(ก) กลุ่มวิชาหลักสาขา 6
1101 411 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5

Architectural Design 5

6(0-12-6)
(ค) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 7
1101 431 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 4

Materials and Construction 4

4(1-6-5)
1101 435 การออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืนสำหรับภูมิอากาศเขตร้อน 2

Sustainable Architectural Design for Tropical Climate 2

3(3–0–6)
  (ง) กลุ่มวิชาสนับสนุน 6
1101 441 การวางผังชุมชนและเคหะการเบื้องต้น

Introduction to Urban Planning and Housing

3(2-2-5)
1101 442 การจัดการและประมาณราคาก่อสร้าง

Project Management and Construction Cost Estimate

3(3-0-6)
รวม 19
 ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 12
(ก) กลุ่มวิชาหลักสาขา 4
1101 412 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6

Architectural Design 6

4(0-8-6)
(ง) กลุ่มวิชาสนับสนุน 8
1101 443 การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม

Professional Practice in Architecture

2(2-0-4)
1101 444 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม

Professional Practicum in Architecture

6(0-18-0)
รวม 12
 ชั้นปีที่ 5 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 7
(ก) กลุ่มวิชาหลักสาขา 7
1101 511 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7

Architectural Design 7

4(0-8-4)
1101 512 การจัดทำวิทยานิพนธ์

Thesis Preparation

3(3-0-6)
110x xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3
รวม 10
 ชั้นปีที่ 5 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชาเฉพาะ 9
(ก) กลุ่มวิชาหลักสาขา 9
1101 513 วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม

Thesis in Architecture

9(0-18-9)
110x xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3
รวม 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »