สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

IMG_77978 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสิทธิ์ ตันสุขี

สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยรังสิต
สถ.ม.(สถาปัตยกรรมภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
IMG_77972 รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เรืองธรรม
ศป.บ.(การออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยรังสิต
สถ.ม.(สถาปัตยกรรมภายใน ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถ.ด.(สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
nitanta อาจารย์ ดร.นิพัทธา หรรนภา
ศป.บ. (การออกแบบตกแต่งภายใน) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สถ.ม.(สถาปัตยกรรมภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถ.ด. (สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ (นานาชาติ))สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
santana อาจารย์สันทนา ภิรมย์เกียรติ
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยรังสิต
ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
warakun อาจารย์ ดร.วรากุล ตันทนะเทวินทร์ 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถ.ด. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
kingkan อาจารย์กิ่งกาญจน์ โสภณพิศุตม์
คอ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน) สถาบันเทคโลโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
dararai ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราลัย ไซมะเริง
สถ.บ. (สถาปัตยกรมภายใน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
สน.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
jaturong อาจารย์จตุรงค์ ประเสริฐสังข์
สถ.บ.(สถาปัตยกรรมภายใน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถ.ม.(สถาปัตยกรรมภายใน) เทคโนโลยีพระจอมเล้าคุณทหารลาดกระบัง
amrika อาจารย์เอมิกา โชควรกุล
สถ.บ.(สถาปัตยกรรมภายใน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถ.ม.(สถาปัตยกรรมภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยสอน
977443716666 อาจารย์ศรัทธาชาติ ศรีสังข์
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
18195634_1533972729960453_1878866804_o อาจารย์ทศพล เถาว์ทิพย์
สถ.บ.(สถาปัตยกรรมภายใน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถ.ม.(สถาปัตยกรรมภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »