สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

IMG_7797S6 หัวหน้าสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ชีวาสุขถาวร
คอ.บ.(สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปร.ด. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
IMG_77977 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณุ ผโลปกรณ์
สถ.บ.(สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถ.ม.(การออกแบบชุมชนเมือง) มหาวิทยาลัยศิลปากร
IMG_S1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ แซ่ภู่ 
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผ.ม. (การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผ.ด. (การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
IMG_S3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ
ทษ.บ.(เทคโนโลยีภูมิทัศน์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Master of Built Environment (Urban Design), Queensland University of Technology, Australia
Ph.D.(Architecture) Oxford Brookes University, United Kingdom
IMG_Anuwat ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุวัฒน์ การถัก
ภ.สถ.บ.(ภูมิสถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถ.ม.(การออกแบบชุมชนเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
IMG_S4 ผุ้ช่วยศาสตราจารย์อมฤต หมวดทอง
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม)  มหาวิทยาลัยรังสิต
ศศ.ม.(สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น) มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ลาศึกษาต่อ)
IMG_7797S5 อาจารย์กตัญญู หอสูติสิมา
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถ.ม.(การออกแบบชุมชนเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ลาศึกษาต่อ)
IMG_7797S7 อาจารย์มงคล คาร์น
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยรังสิต
สถ.ม.(การออกแบบชุมชนเมือง) มหาวิทยาลัยศิลปากร
IMG_chainun ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ พรหมเพ็ญ
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถ.ม.(สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
IMG_kit รองศาสตราจารย์ ดร.กฤต โง้วธนสุวรรณ
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) เกียรตินิยมอันดับ 2 ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
M.Eng. (Construction Engineering and Management) , Asian Institute of Technology
Ph.D. (Construction, Engineering and Infrastructure Management) , Asian Institute of Technology
IMG_wowawit อาจารย์วรวิทย์ จันทเดช
สถ.บ.(สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถ.ม.(การออกแบบชุมชนเมือง) มหาวิทยาลัยศิลปากร
IMG_pasit อาจารย์ประสิทธิ์ สว่างศรี
สถ.บ.(สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถ.ม.(การออกแบบชุมชนเมือง) มหาวิทยาลัยศิลปากร
IMG_matee ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธี พิริยการนนท์
สถ.บ.(สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถ.ม.(การออกแบบชุมชนเมือง) มหาวิทยาลัยศิลปากร
IMG_77973 อาจารย์สกลชัย บุญปัญจา
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถ.ม.(สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
IMG_borylak ผู้ช่วยศาสตราจารย์บริรักษ์ อินทรกุลไชย
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
IMG_77971 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Master of Architecture, Anhalt University of Applied Science
DOKTOR DER INGENIEUR WISSENSCHAFTEN (Dr.-Ing), Technische Universitat Berlin
IMG_7797 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถ.ม.(สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
sureepon ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีพรรณ์ สุพรรณสมบูรณ
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถ.ม.(เทคโนโลยีอาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
IMG_jeerapa อาจารย์จิราภา ธนาไชยสกุล
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผ.ม. (การวางผังเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ลาศึกษาต่อ)
wipa อาจารย์วิภา พันธวงค์
คอ.บ.(สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถ.ม.(การออกแบบชุมชนเมือง) มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ลาศึกษาต่อ)
aumapon อาจารย์อุมาภรณ์ บุพไชย
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถ.ม.(การออกแบบชุมชนเมือง) มหาวิทยาลัยศิลปากร
pesladda ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถ.ม.(การออกแบบชุมชนเมือง) มหาวิทยาลัยศิลปากร
Ph.D.(Development Studies in Politics and International Studies) University of Leeds,หมาราชอาณาจักร
dita ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิฐา แสงวัฒนะชัย
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม (การจัดการสิ่งแวดล้อม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
– DEA: PAYSAGES,PATRIMOINE ET AMENAGEMENT,University Nancy 2
– Doctorat en Urbanisme et
Amenagement (Mention tres honorable avec felicitations du jury), Universite de Grenoble
suphatida อาจารย์ศุภธิดา สว่างแจ้ง
คอ.บ.(สถาปัตยกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 1
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผ.ม.(การวางผังชุมชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
wichapon ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาภรณ์ ชำนิกำจร
สถ.บ.(สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผ.ม.(การวางแผนภาค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
worawan อาจารย์ ดร.วรวรรณ เนตรพระ
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถ.ม.(สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Doctor of Philosophy in Engineering (Sustainable Energy and Environmental Engineering) Osaka University, ประเทศญี่ปุ่น
radchanu ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนูพรรณ คำสิงห์ศรี
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)เกียรตินิยมอันดับ 2  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถ.ม. (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
nirapad อาจารย์ ดร.นิลปัทม์ ศรีโสภาพ
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
Doctor of Engineering in Architecture and Building Engineering, Tokyo Institute of Technology, Japan.
tanayut อาจารย์ ดร.ธนายุทธ ไชยธงรัตน์
คอ.บ. (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปร.ด.(วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
janjira อาจารย์เจนจิรา นาเมืองรักษ์
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
matinee อาจารย์เมทินี โคตรดี
ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วท.ม.(การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
gowid อาจารย์โกวิทย์ วาปีศิลป์
สถ.บ. สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภ.สถ.ม. ภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
nadtawad อาจารย์ณัฐวัฒน์ จิตศีล
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถ.ม. เทคโนโลยีอาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
aumpa อาจารย์อำภา บัวระภา
ศป.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์ เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภ.สถ.ม. (ภูมิสถาปัตยกรรมมศาสตร์มหาบัณทิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21198515_1661660283858363_1231782159_o อาจารย์ศมลวรรณ วรกาญจน์
ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภ.สถ.ม. ภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27398922_1821709821186741_1662560458_o อาจารย์ธเนศ ฉัตรจุฑามณี
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภ.สถ.ม.(ภูมิสถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยสอน
pramyuda อาจารย์เปรมยุดา ชมภูคำ
สถ.บ. สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถ.ม. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
chinnorod อาจารย์ชิโนรส พันทวี
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศศ.ม.(สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น) มหาวิทยาลัยศิลปากร
main_pic_21 อาจารย์ธสุรพงษ์ ลิวไธสง
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »