วิสัยทัศน์ พันธกิจ | Visions and Missions

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

ปรัชญา (Philosophy)

ผู้มีปัญญา พึงสร้างสรรค์ เพื่อมหาชน
Public Devotion with Creativity is a Virtue of the Learned

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นเลิศด้านการออกแบบสร้างสรรค์ บูรณาการองค์ความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล

Excellence in creative design, integrating knowledge from local to global

พันธกิจ (Missions)
คณะฯ มีพันธกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนา
ที่ยั่่งยืนและรักษ์สิ่งแวดล้อม รวม 4 ด้านดังน้

  1. การผลิตบัณฑิต – ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีคุณธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
  2. การวิจัยและสร้างสรรค์ – สร้างความรู้ใหม่บนฐานองค์ความรู้ท้องถิ่นและสากลเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
  3. การบริการวิชาการ – บูรณาการงานวิชาการและงานวิจัย ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
  4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม – สืบทอดองค์ความรู้และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

The faculty has missions under the principles of good governance, sufficient economic philosophy, sustainable development and environmental conservation that include 4 facets as following:

  1. Graduate outcome – produce graduates with quality, integrity for promoting local wisdom to meet the local community and social needs through emphasizing on student-centered.
  2. Research and creative – create new knowledge based on local and global knowledge to enhance local and social development.
  3. Academic Services – integrate academic and research, and unite local knowledge in order to be advantages in community and social development.
  4. Preservation of arts and culture – knowledge and promote cultural heritage.

คุณค่าองค์กร (Core Values)

T = team spirit มีจิตวิญญาณในการทำงานร่วมกัน
I = integration มีบูรณาการทางความคิดและการทำงาน
C = creativity มีความคิดสร้างสรรค์
E = ethics มีจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »