Daily Archives: March 9, 2016

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กตัญญู หอสูติสิมาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศห้องน้ำยกระดับพื้นสำหรับคนพิการ

Title-1 (1)

          ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กตัญญู หอสูติสิมา ได้รับรางวัลชนะเลิศ-ประเภทที่ 2 “ห้องน้ำยกระดับพื้นสำหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุอัมพาตครึ่งล่าง”ในโครงการประกวดเทคโนโลยีชุมชน เพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการ 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต Congratulations to Ajarn Katanyu Hawsutisima on winning a championship of CTED 2016 Congratulations to Ajarn Katanyu Hawsutisima on winning a championship of “Community Technology for Environmental Improvement of dependent elderly or people with disabilities Award 2016” for his work entitled …

Read More »

โครงการทัศนศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมภายใน

title

          เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สาขาสถาปัตยกรรมภายในได้จัดทัศนศึกษา เนื่องจากจัดการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ๔ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ซึ่งมีเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานการออกแบบ อาคารสถานบริการสาธารณะขนาดใหญ่ โรงแรม รีสอร์ท และอาคารทางวัฒนธรรม โดยใช้ในประกอบธุรกิจเชิงท่องเที่ยว พักผ่อน และการให้บริการต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชา โดยการศึกษาจากสถานที่จริง จึงได้จัดโครงการเลาะภู ดูเฮือนนอน ณ เขาใหญ่ เพื่อเข้าชมสาระทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารสาธารณะดังกล่าว ที่แสดงออกถึงแนวความคิด ศิลปะ การออกแบบตกแต่งภายใน ตลอดจนการจัดสรรพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ รวมไปถึงการให้บริการ การบริหารจัดการภายในโครงการ   Interior Architecture educational tour Department of Interior Architecture arranged an educational tour for 3rd year students during 25th-26th February 2016 …

Read More »

เทศการงานของขวัญ “กิ๊บ-บิ” Gift Festival

Untitled-21

เมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา  นิสิตสาขานฤมิตศิลป์  ชั้นปีที่ 3  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการเทศกาลของขวัญ “กิ๊บ-บิ Gift Festival”  ของทำมือ  อาหาร  ดนตรี  แฟชั่นโชว์  ณ บริเวณตลาดน้อย  มมส. ใหม่  ซึ่งเป็นโครงการที่นิสิตได้แสดงออกทางด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ที่ได้จากการเรียนรู้  โดยผลิตผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และสินค้าต่างๆออกสู่สายตาสาธารณชน  เพื่อเป็นประโยชน์ที่นิสิตได้เปิดโลกทัศน์และเปิดโอกาสให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างประสบการณ์ให้นิสิตได้เรียนรู้แล้วนำไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป ภาพ:วรารินทร์  ปัญญาวงษ์ ข่าว:วุฒิไกร  ป้อมมะรัง   “Gib-bi” Gift Festival 3rd year students in creative arts held “Gib-bi” Gift Festival During 11st-12nd February 2016 at Taladnoi, Mahasarakham University. The event provided the students’ opportunities …

Read More »

รับการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558

Title-1

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งนำโดย ดร.พลเดช  เชาวรัตน์ คณบดีและคณกรรมการบริหาร  คณาจารย์  ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการเพื่อรับการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนด โดยมหาวิทยาลัยได้จัดคณะกรรมการประเมินจากบุคลากรภายในนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อนแสง      ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มลิจันทร์ ทองคำ                       กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมัทนา กลางคาร                 กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล                 …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัลดีเด่นในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

Title001

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์สันทนา  ภิรมย์เกียรติ  ในโอกาสที่ได้รับมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา  48  ปี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 และนอกจากนี้ยังมีนิสิตได้เข้ารับมอบรางวัลประเภทคนดีศรี  มมส.  ด้านกิจกรรมนิสิตและวิชาชีพ ระดับคณะเข้ารับมอบรางวัลในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย  คือ  นายนรินทร์  เงาเกาะ  นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ชั้นปีที่ 5   Congratulations to lecturer and student on being awarded in the 48th year anniversary of Mahasarakham University Congratulations to Ajarn Santana Piromkiet on being awarded Excellent Lecturer in the 48th year anniversary of Mahasarakham University …

Read More »

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีกำหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558

12801383_1052561908122931_402224500896518729_n

            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีกำหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558 ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) โดยมีกำหนดการดังนี้ 1.1 วันที่ 17 มีนาคม 2559 วันฝึกซ้อมสำหรับบัณฑิตที่มียศ ว่าที่ร้อยตรี ณ กองกิจการนิสิต 1.2 วันที่ 18 มีนาคม 2559 วันฝึกซ้อมย่อย ณ ห้องทรงคุณ อัตถากร 1.3 วันที่ 19 มีนาคม 2559 วันฝึกซ้อมย่อย ณ ห้องทรงคุณ อัตถากร และซ้อมบนเวที ณ อาคารพลศึกษา (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ ซ้อมเวลา 12.01-12.13 น.) 1.4 วันที่ 20 มีนาคม …

Read More »

ประกาศข้อปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการเซรามิคและห้องปฏิบัติการไม้และเหล็ก

2015-12-17_9-44-15

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการเซรามิคและห้องปฏิบัติการไม้และเหล็ก  เพื่อให้การใช้งานห้องปฏิบัติการเซรามิคและห้องปฏิบัติการไม้และเหล็ก  รวมถึงการใช้ครุภัณฑ์ประจำห้องเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสอดคล้องกับมาตรการประหยัดพลังงานและการดูแลรักษาทรัพยากรของคณะฯ  ( รายละเอียด : SKMBT_50115121609520 SKMBT_50115121609522) ที่มา : คุณจันจิรา  ภูสามารถ

Read More »

ขอเชิญร่วมเทศการของขวัญ

945872_680228368746942_5384460862829825768_n

“ขอเชิญร่วมเทศการของขวัญ” ของทำมือ  อาหาร  ดนตรี  แฟชั่นโชว์ ในวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณตลาดน้อย  มมส. ใหม่ ที่มาข่าว : อ.ฐิติรัตน์  นิมิตรบรรณสาร

Read More »

กิจกรรมสัมมนา จะ-ลา-จร

11990627_1041038149280270_332877898466104199_n

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนา จะ-ลา-จร. โดยนิสิตชั้นปีที่ 5  สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Ar)ในวันพุธที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  ตั้งแต่เวลา 9:00 – 12:00 น.ณ. โถงชั้น 1 (ใต้ออดิทอเรียม AR201) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มา/ภาพ : อาจารย์จารุณีย์  นิมิตศิริวัฒน์ “Ja-La-Jorn” Seminar 5th year students in Architecture held the public seminar called “Ja-La-Jorn” on 25th November 2015. The Seminar purposed people preparation for the big change of university traffic.

Read More »

บรรยายพิเศษ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสภาพแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป

12243422_10204924478939751_396019218471389176_n

ประชาสัมพันธ์เชิญนิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง บรรยายพิเศษ เรื่อง “สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสภาพแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป”โดย อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ห้อง AR 214 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มา/ภาพ : อาจารย์ชิโนรส  พันทวี Special lecture in vernacular architecture and environment in Continental Southeast Asia. A special lecture entitled “Vernacular architecture and environment in Continental Southeast Asia” was given for students and those interested by Dr.Kriengkrai Kerdsiri from Silpakorn …

Read More »
 
Translate »