ขอเชิญนิสิตและบุคคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตัวการ์ตูน Mascot สำนักบริการวิชาการ

mascotขอเชิญนิสิตและบุคคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตัวการ์ตูน Mascot สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกวดออกแบบ MASCOT “สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญนิสิตและบุคคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งผลงานเข้าร่วมการ ประกวดออกแบบ MASCOT “สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

กรอบแนวคิด
• การออกแบบ MASCOT จะใช้คนหรือสิ่งมีชีวิตใดก็ได้ แต่ต้องสื่อให้เห็นถึง ความเป็นสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• การออกแบบ MASCOT ต้องมีรูปแบบที่ดึงดูดความสนใจ มีองค์ประกอบจดจำง่าย แก่ผู้พบเห็น โดยมีการใช้สีสันสวยงาม มีความเมตตา น่ารัก และทันสมัย รวมทั้งมีความสุขและอบอุ่น
• การออกแบบ MASCOT จะต้องมีการใช้สีประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เหลือง-เทา) และมีโลโก้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• การออกแบบ MASCOT จะต้องออกแบบจำนวน 1 ตัว พร้อมตั้งชื่อ
เงื่อนไขการส่งผลงาน
       1. การออกแบบ MASCOT ให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบเท่านั้น เช่นโปรแกรม Photoshop, Illustrator หรือ 3D เป็นต้น และส่งเป็นไฟล์นามสกุลใดนามสกุลหนึ่ง ดังนี้ jpg, psd, ai หรือ pdf (ความละเอียดต้องไม่น้อยกว่า 300 dpi)
       2. การออกแบบ MASCOT 1 ชิ้นงาน จะต้องมีมิติให้เห็น จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านหน้า ด้านข้างและ ด้านหลัง โดยออกแบบผลงานลงบนกระดาษขนาด A3 จำนวน 4 แผ่น ดังนี้
• แผ่นที่ 1 : แสดงภาพ MASCOT ด้านหน้า
• แผ่นที่ 2 : แสดงภาพ MASCOT ด้านข้าง
• แผ่นที่ 3 : แสดงภาพ MASCOT ด้านหลัง
• แผ่นที่ 4 : แสดงภาพ MASCOT ทั้ง 3 ด้านในแผ่นเดียวกัน
**(ระบุชื่อ-นามสกุลลงบนผลงานทุกแผ่น)**
       3. ผู้ส่งผลงานจะต้องตั้งชื่อ MASCOT และอธิบายแนวคิดในการออกแบบ ให้ชัดเจน
       4. ผู้ส่งผลงานจะต้องออกแบบสร้างสรรค์ด้วยตัวเองโดยไม่มีการลอกเลียนแบบจากที่อื่น และดัดแปลง รูปภาพตัวละครหรือ MASCOT ที่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้ว หากมีการตรวจพบภายหลังหรือมีผู้ทักท้วงว่ามีการ ลอกเลียนแบบจากที่อื่น สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอตัดสิทธิ์การประกวดและสงวน สิทธิ์ในการรับเงินรางวัล และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
      5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน โดยคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ใน การพิจารณาการรับเงินรางวัลสูงสุดเพียงหนึ่งรางวัล
       6. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ และคณะกรรมการ ตัดสินมีสิทธิ์กำหนดวิธีตัดสิน โดยให้ดุลยพินิจของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เกณฑ์การตัดสินพิจารณา
• แนวคิดการออกแบบ
• ความคิดสร้างสรรค์
• การสื่อความหมายเหมาะสม
• สามารถใช้งานได้จริง
การส่งผลงาน
       1. เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2559
       2. กรอกใบสมัครให้ชัดเจนพร้อมพิมพ์ผลงานลงบนกระดาษสีขาว ขนาด A3 จำนวน 4 แผ่นและบันทึกไฟล์ ต้นฉบับลงแผ่นซีดีหรือดีวีดี
• ส่งผลงานด้วยตนเอง ที่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารโรงอาหารกลาง (เก่า) ชั้น 2  (ในเวลาราชการ)
รางวัล
• รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
• รางวัลชมเชย 2 รางวัล รับใบประกาศเกียรติคุณ
การประกาศผลการตัดสิน
• ประกาศผลการตัดสินทางเว็บไซต์( www.uniquestmsu.msu.ac.th) และ face book “สำนักบริการวิชาการ มมส. Uniquest MSU” (http://gg.gg/3z2yoในวันที่ 11 เมษายน 2559
• และแจ้งผลทางโทรศัพท์ผู้ที่ชนะการประกวดออกแบบมาสคอต โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องนำบัตรประชาชนเพื่อใช้ เป็นหลักฐานในการรับรางวัล และต้องมารับเงินรางวัลด้วยตนเอง ที่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารโรงอาหารกลาง (เก่า) ชั้น 2  (ในเวลาราชการ)
เงื่อนไขการรับรางวัล
        ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะถือเป็นลิขสิทธิ์ของทาง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้อง แจ้งให้เจ้าของผลงานรับทราบ และขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปใช้ตามความเหมาะสม ผลงานที่ส่งเข้าประกวด หากไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รับการพิจารณา และแม้ว่า จะได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงถึงการทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งของ ผลงานที่ได้รับรางวัลไปแล้ว และสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกา ผู้จัดโครงการประกวดสามารถยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการตัดสิน
สอบถามเพิ่มเติม
043-754410
043-754411ที่มา : สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  http://www.uniquestmsu.msu.ac.th/index.php

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »