ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก-คอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2558

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ตามที่ได้ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 10 เครื่อง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาจากบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ของผู้ยื่นซองเสนอราคา จำนวน 3 ราย แล้วไม่ปรากฏมีผู้เสนอรายที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศเผยแพร่การสอบราคา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงขอประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. บริษัท โอเอ อินเตอร์เทรด 2001 จำกัด
2. บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษัท แอลไลด์ อิเล็คตรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2558

(รายละเอียดเพิ่มเติมดังที่ได้แนบมาพร้อมนี้)

Download this file (ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกคอมพิวเตอร์10เครื่อง 08-07-58)ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกคอมพิวเตอร์10เครื่อง 08-07-58

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »