ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางราคากลางครุภัณฑ์อุปกรณ์วัดเงา

ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์อุปกรณ์วัดเงา  จำนวน  เครื่อง  โดยวิธีตกลงราคา  ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  288,900 บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  จึงได้มีการกำหนดราคากลางเพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว

Download this file (ราคากลางอุปกรณ์วัดเงา.pdf)ราคากลางอุปกรณ์วัดเงา.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »