Monthly Archives: May 2016

เข้าร่วมโครงการ“ค่ายอาสารังวัดมรดกสถาปัตยกรรมไทยแบบ VERNADOC 2016 : กิ่งเพชร วไลยอลงกรณ์

13324084_1132161976847856_526354965_o

                  เมื่อวันที่ 16-30 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมานิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เข้าร่วมโครงการ“ค่ายอาสารังวัดมรดกสถาปัตยกรรมไทยแบบ VERNADOC 2016 : กิ่งเพชร วไลยอลงกรณ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์กรุงเทพมหานคร ข้อมูล/ภาพประกอบ : อาจารย์เปรมยุดา ชมภูคำ

Read More »

นำเสนอโครงการวางผังพัฒนาพื้นที่ ต่อคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

13177623_1098937703485351_1860357305318038925_n

                  นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองนำเสนอโครงการวางผังพัฒนาพื้นที่ ต่อคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์โดยเป็นการบูรณาการเรียนการสอนของ 3 รายวิชาได้แก่ วิชาปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง 2 วิชาการอนุรักษ์เมืองและสภาพแวดล้อม วิชาปฏิบัติการวางผังเมือง ร่วมกับท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เพื่อนำเสนอแนวคิดผลงานการออกแบบวางผังพัฒนาพื้นที่ ผ่านการลงพื้นที่ศึกษาจริง สำรวจเก็บข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์และพัฒนางานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากท้องถิ่น และนำผลงานจากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ต่อไป ภาพ: นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ข่าว: คณาจารย์รายวิชา

Read More »

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่การทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตสถาปัตยกรรมผังเมือง ปีการศึกษา 2559

13177138_1095426700503118_9027581253561576182_n

                    เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมาหลักสูตรสถาปัตยกรรมผังเมืองได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่การทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตสถาปัตยกรรมผังเมือง ปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ ณ ห้องบรรยาย AR205 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยนอกจากการชี้แนะแนวทางการทำวิทยานิพนธ์แล้วยังได้มีการนำเสนองานวิจัยและงานบริการวิชาการที่คณะฯได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิตมากยิ่งขึ้น ผู้ประสานงานโครงการ : อาจารย์บรรจง ภูละคร , ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธี พิริยการนนท์ ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง

Read More »

โครงการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาและการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมืองก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพ

13087462_705225266287232_7791895257843136746_n

                        เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา  หลักสูตรสถาปัตยกรรมผังเมืองและชุมชน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาและการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมืองก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพกับสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย (Thai Urban Designers Association : TUDA)  ซึ่งสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยได้จัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อมในงานสมาคมสถาปนิกสยาม  ในหัวข้อเรื่อง “ทิศทางอนาคตของ Uban Dsign & Development ของไทย”  โดยจัดขึ้นที่เมืองทองธานี ณ ห้องจูปิเตอร์  ทั้งนี้มีนิสิตเข้าร่วมจำนวน  42  คนและคณาจารย์จำนวน  3  ท่าน  เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาประสบการณ์และเพิ่มพูลความรู้  รวมทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นิสิตได้นำประโยชน์ที่ได้รับกลับมาใช้ในการศึกษาตามหลักสูตรและการปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป ผู้ประสานงานโครงการ/ภาพ : ดร.เพชรลัดดา  เพ็ชรภักดี ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

Read More »

ขอเชิญนิสิตสมัครรับทุนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนระยะสั้นภาคฤดูร้อน “International Summer Programme in Architecture”

13325479_1111133588932429_3474284540382131139_n

                      ขอเชิญนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สมัครรับทุนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนระยะสั้นภาคฤดูร้อน “International Summer Programme in Architecture” ในระหว่างวันที่ 6 – 26 กรกฎาคม 2559 ณ เมืองเซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจัดขึ้นโดย University of Hong Kong ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://fac.arch.hku.hk/summer/cities-in-asia ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม ข้อมูล : http://www.web.msu.ac.th

Read More »

โปรแกรมการออกแบบโครงการ “ตลาดวัฒนธรรม ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม”

13082775_1099461116766343_1936965661732919844_n

                    เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 คณาจารย์สาขาสถาปัตยกรรมและนิสิตในรายวิชา การออกแบบสถาปัตยกรรม4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมกับ อาจารย์วรรณา คำปวนบุตร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้ลงพื้นที่บูรณาการงานบริการวิชาการ “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน2559 สาขาสถาปัตยกรรม” เพื่อสร้างโปรแกรมในการออกแบบโครงการ “ตลาดวัฒนธรรม ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม” โดยได้รับเกียรติจาก ท่านปลัด อำเภอนาดูน เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ท่านเกษตรอำเภอ ท่านนายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวชุมชน ตำบลพระธาตุ เข้าร่วมเสนอความต้องการและกระบวนการการมีส่วนร่วมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆโดยกิจกรรมในครั้งนี้ นิสิตชั้นปีที่3 ในฐานะสถาปนิกชุมชนได้ลงไปสัมภาษณ์และสอบถามความต้องการจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังนี้ 1.กลุ่มทอเสื่อกก 2.กลุ่มสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ 3.กลุ่มทอผ้าสไบขิด 4.กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า 5.กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ 6.กลุ่มดอกไม้รีไซเคิ้ล 7.กลุ่มเพาะเห็ดนางรม 8.กลุ่มน้ำยาเอนกประสงค์ ซึ่งในครั้งนี้ได้เป็นการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ รูปแบบของตลาดที่จะเกิดขึ้น เช่น ความต้องการในการใช้พื้นที่ จำนวนผู้ใช้สอย จำนวนยูนิต ประเภทของสินค้า รูปแบบทางสถาปัตยกรรม …

Read More »

มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “Artsylum” ผลงานนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขานฤมิตศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2558

13076891_1091693667543088_964195139425276423_n

            เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 หลักสูตรสาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “Artsylum”ผลงานนิสิตชั้นปีที่ 4  สาขานฤมิตศิลป์  ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน  เป็นการแสดงผลงานด้านการออกแบบนิเทศน์ศิลป์ ผลงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม และผลงานด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ เป็นการเผยแพร่ผลงานของนิสิตออกสู่สาธารณะ เป็นการสร้างประสบการณ์ในการทำงานให้กับนิสิต  นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ผลิตนิตยสาร “เลาะ” มาเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำความรู้มาต่อยอดเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาอันเป็นแนวทางให้นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงต่อไป ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านสาขาวิชาชีพระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขานฤมิตศิลป์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลงานด้านการออกแบบ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี โดยมี ผู้บริหาร อาจารย์ …

Read More »
 
Translate »