Daily Archives: June 13, 2016

ทัศนศึกษา CA 8-12 june 59

14115391_10205178230613914_8177393157831672611_o

                      เมื่อวันที่ 8-12 มิถุนายน 2559  สาขาวิชานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบสำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในคณะฯ  ซึ่งนอกจากจะจัดการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและในภาคปฏิบัติแล้วยังได้ส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมภายใต้โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสได้ไปพบและศึกษาจากการทำงานจริงที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ตนเองศึกษาอยู่เพื่อให้นิสิตได้เกิดความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นพร้อมที่จะออกไปเป็นบัณฑิตที่มุคุณภาพออกรับใช้สังคมต่อไป ภาพ : Trip CA 8-12 june 59 ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »
 
Translate »