ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยในการใช้สารสนเทศ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้ารับการอบรม Information Security Awareness สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

ณ ห้อง B412 ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ B สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 120 คน วันที่ 24 มิ.ย. 59

>> คลิกเพื่อลงทะเบียน <<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »