Thursday , September 21 2017
Home / 2016 / July

Monthly Archives: July 2016

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559

title-1

                เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  เป็นประธานกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่และผู้ปกครองแล้วให้โอวาทแก่นิสิตใหม่  พร้อมแนะนำผู้บริหาร  คณาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละสาขาวิชา ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตใหม่ อีกทั้งการให้ความรู้ ความเข้าใจ การปรับตัว สร้างความอบอุ่น ความประทับใจ เกิดความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย และให้นิสิตได้เข้าใจถึงหน่วยงานให้บริการที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับนิสิตที่มหาวิทยาลัยจัดให้ รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการขอรับบริการเพื่อให้ได้รับประโยชน์โดยตรงแก่นิสิต มีนิสิตใหม่และผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวน 270 คน  โดยหลังกิจกรรมปฐมนิเทศแล้วคณาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตใหม่ทุกสาขายังได้นำผู้ปกครองชมสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนภายในคณะฯ เพื่อสร้างความมั่นใจในความมุ่งมั่นที่คณะฯมุ่งพัฒนาให้การเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการแนะนำฝ่ายสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2559 ให้นิสิตใหม่ได้รับทราบกิจกรรมต่างๆในรอบปีที่ผ่านมารวมถึงนโยบายการจัดกิจกรรมต่างๆที่จะมีขึ้นตลอดปีการศึกษา 2559 อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคต ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ประมวลภาพ ::

Read More »

ร่วมงานบุญประเพณี เดือน 8 เข้าพรรษา (ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา พร้อมกัน 22 วัด)

20160713114036

              บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ร่วมงานบุญประเพณี เดือน 8 เข้าพรรษากับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา พร้อมกัน 22 วัด) ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2559 – 26 กรกฎาคม 2559 แห่ต้นเทียนและถวายเทียนพรรษา ณ อาคารบรมราชกุมารี  โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ และเป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนสืบต่อไป ในการนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รวบรวมจตุปัจจัย จำนวนเงินทั้งสิ้น112,951 บาท เพื่อถวายในการทำบุญในครั้งนี้ด้วย – 27 กรกฎาคม 2559 แห่เทียนพรรษา ณ พระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม  โดยเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (27 กรกฎาคม 2559) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Read More »

Methods to Craft a good Summary take an Seek Capabilities

Methods to Craft a good Summary take an Seek Capabilities Using some works, the writer requires a good exploratory system, perhaps taking on several suggestions and also solutions. Lots of beginning creators work with illustrative pronouns in lieu of adjectives since they are utilised towards presenting similar to that. Most people are required to be an outstanding plan editor to be able …

Read More »

Methods to Craft a good Summary take an Seek Capabilities

Methods to Craft a good Summary take an Seek Capabilities Using some works, the writer requires a good exploratory system, perhaps taking on several suggestions and also solutions. Lots of beginning creators work with illustrative pronouns in lieu of adjectives since they are utilised towards presenting similar to that. Most people are required to be an outstanding plan editor to be able …

Read More »

Methods to Craft a good Summary take an Seek Capabilities

Methods to Craft a good Summary take an Seek Capabilities Using some works, the writer requires a good exploratory system, perhaps taking on several suggestions and also solutions. Lots of beginning creators work with illustrative pronouns in lieu of adjectives since they are utilised towards presenting similar to that. Most people are required to be an outstanding plan editor to be able …

Read More »

สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครั้งที่ 5

title01

                    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครั้งที่ 5 ร่วมกับ UNIVERSITY OF CINCNNATI, USA เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม AR101-3 ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

Read More »

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ วิจัยและบริการวิชาการ 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Title-1

                สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ วิจัยและบริการวิชาการ 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ARCHITECTURE, URBAN DESIGN AND CREATIVE ARTS RESEARCH AND ACADEMIC SERVICE 2016 MAHASARAKHAM UNIVERSITY เมื่อวันที่  21  กรกฎาคม  2559  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ วิจัยและบริการวิชาการ 2559  ณ ห้องประชุม AR116  โดยจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการดำเนินการตามแผนและนโยบายของกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ ตอบสนองนโยบายทั้งระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมบุคลากรในด้านการทำวิจัยและบริการวิชาการ ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์สำคัญดังนี้ (1) ยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การเรียนการสอนที่ทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัดอันดับสากล (2) ยุทธศาสตร์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (3) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล อีกทั้งยังเป็นเวทีให้อาจารย์และบุคลากรผู้ที่ได้รับทุนในการทำวิจัยและบริการวิชาการนำองค์ความรู้ที่ได้มานำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ และรวมไปถึงเป็นส่วนหนึ่งในแผนการติดตามความก้าวหน้าในการทำงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพของงานวิจัยและบริการวิชาการของคณะ ผู้ประสานงานโครงการ : อาจารย์ ดร.ถวัลย์  นิยมพานิชพัฒนา …

Read More »

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

title_IA (21-07-59)

                  ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน  สาขาสถาปัตยกรรมภายใน  จำนวน  2  อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  15  สิงหาคม  2559  ณ  สำนักงานเลขานุการ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม :  SKMBT_36316072108390

Read More »

Thesis Paper Format and What’s the Thesis Statement

To become a master scholar, you might designing in addition to a lot better than your personal teaching. A fresh start is actually placement, and https://essay.cafe/ still you’re still figuring out how and fortifying your abilities. This particular developing considerations to the state-of-the-art point also are of a better skill level in addition to finish from the masteral dissertation. Usually …

Read More »
 
Translate »