Monthly Archives: July 2016

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559

title-1

                เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  เป็นประธานกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่และผู้ปกครองแล้วให้โอวาทแก่นิสิตใหม่  พร้อมแนะนำผู้บริหาร  คณาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละสาขาวิชา ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตใหม่ อีกทั้งการให้ความรู้ ความเข้าใจ การปรับตัว สร้างความอบอุ่น ความประทับใจ เกิดความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย และให้นิสิตได้เข้าใจถึงหน่วยงานให้บริการที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับนิสิตที่มหาวิทยาลัยจัดให้ รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการขอรับบริการเพื่อให้ได้รับประโยชน์โดยตรงแก่นิสิต มีนิสิตใหม่และผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวน 270 คน  โดยหลังกิจกรรมปฐมนิเทศแล้วคณาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตใหม่ทุกสาขายังได้นำผู้ปกครองชมสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนภายในคณะฯ เพื่อสร้างความมั่นใจในความมุ่งมั่นที่คณะฯมุ่งพัฒนาให้การเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการแนะนำฝ่ายสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2559 ให้นิสิตใหม่ได้รับทราบกิจกรรมต่างๆในรอบปีที่ผ่านมารวมถึงนโยบายการจัดกิจกรรมต่างๆที่จะมีขึ้นตลอดปีการศึกษา 2559 อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคต ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ประมวลภาพ ::

Read More »

ร่วมงานบุญประเพณี เดือน 8 เข้าพรรษา (ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา พร้อมกัน 22 วัด)

20160713114036

              บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ร่วมงานบุญประเพณี เดือน 8 เข้าพรรษากับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา พร้อมกัน 22 วัด) ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2559 – 26 กรกฎาคม 2559 แห่ต้นเทียนและถวายเทียนพรรษา ณ อาคารบรมราชกุมารี  โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ และเป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนสืบต่อไป ในการนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รวบรวมจตุปัจจัย จำนวนเงินทั้งสิ้น112,951 บาท เพื่อถวายในการทำบุญในครั้งนี้ด้วย – 27 กรกฎาคม 2559 แห่เทียนพรรษา ณ พระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม  โดยเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (27 กรกฎาคม 2559) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Read More »

สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครั้งที่ 5

title01

                    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครั้งที่ 5 ร่วมกับ UNIVERSITY OF CINCNNATI, USA เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม AR101-3 ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

Read More »

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ วิจัยและบริการวิชาการ 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Title-1

                สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ วิจัยและบริการวิชาการ 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ARCHITECTURE, URBAN DESIGN AND CREATIVE ARTS RESEARCH AND ACADEMIC SERVICE 2016 MAHASARAKHAM UNIVERSITY เมื่อวันที่  21  กรกฎาคม  2559  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ วิจัยและบริการวิชาการ 2559  ณ ห้องประชุม AR116  โดยจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการดำเนินการตามแผนและนโยบายของกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ ตอบสนองนโยบายทั้งระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมบุคลากรในด้านการทำวิจัยและบริการวิชาการ ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์สำคัญดังนี้ (1) ยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การเรียนการสอนที่ทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัดอันดับสากล (2) ยุทธศาสตร์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (3) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล อีกทั้งยังเป็นเวทีให้อาจารย์และบุคลากรผู้ที่ได้รับทุนในการทำวิจัยและบริการวิชาการนำองค์ความรู้ที่ได้มานำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ และรวมไปถึงเป็นส่วนหนึ่งในแผนการติดตามความก้าวหน้าในการทำงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพของงานวิจัยและบริการวิชาการของคณะ ผู้ประสานงานโครงการ : อาจารย์ ดร.ถวัลย์  นิยมพานิชพัฒนา …

Read More »

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

title_IA (21-07-59)

                  ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน  สาขาสถาปัตยกรรมภายใน  จำนวน  2  อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  15  สิงหาคม  2559  ณ  สำนักงานเลขานุการ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม :  SKMBT_36316072108390

Read More »

โครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ประจำปีการศึกษา 2558

TQF_2558

        เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ได้จัดโครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ประจำปีการศึกษา 2558  ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้มีการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทุกภาคเรียน  เพื่อให้กระจายการทำงานประกันคุณภาพลงไปในระดับของหน่วยงานย่อย และพัฒนาหลักสูตร  สำหรับการจัดการเรียนการสอนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ในวงรอบปีการศึกษา 2558 นี้มี 6 หลักสูตรที่ได้รับการประเมินในครั้งนี้ ประกอบด้วย หลักสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตร ศป.บ.นฤมิตศิลป์ (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตร ภ.สถ.บ.ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตร สถ.ม.การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม (ระดับปริญญาโท) ทั้งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ประเมินในแต่ละหลักสูตร ดังนี้ หลักสูตร …

Read More »
 
Translate »