การจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้าโดยชุมชนท้องถิ่น กรณีศึกษา : ชุมชนริมฝั้งแม่นํ้ามูลเขตเทศบาลเมืองวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: Wetlands Management by Local Communities. Case Study Moon River Community, Warin Chamrap Municipality, Ubon Ratchathani Province.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »