การศึกษาการใช้พื้นที่ภายในและโดยรอบสถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่นเพื่อจัดทำข้อเสนอส าหรับแผนการพัฒนาพื้นที่ กรณีศึกษา :สถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1

A Study of Space Use of Within and Surrounding Areas of Khon KaenProvince’s Bus Station for Preparing Proposal of Area Development Plan:Case Study of the First Bus Station of Khon Kaen Province
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: A Study of Space Use of Within and Surrounding Areas of Khon KaenProvince’s Bus Station for Preparing Proposal of Area Development Plan:Case Study of the First Bus Station of Khon Kaen Province

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »