Monthly Archives: September 2016

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาออกแบบกราฟิก ในรายวิชิ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) “ขนมขนิษฐา”

IMG_1886

                      นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาออกแบบกราฟิก ในรายวิชิ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) รหัสวิชา 0031003 นำโดย อ.ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์ ร่วมมือกับสาขาวิศวการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ปรับรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ “ขนมขนิษฐา” ซึ่งเป็นขนมไทยโบราณประกอบด้วย ขนมเปี๊ยะหอม ขนมกรอบเค็มโบราณ ที่ได้รางวัลการันตีเรื่องของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมดั้งเดิม โดยได้นำนิสิตการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาสินค้าปรับรูปลักษณ์ และยกระดับสินค้าให้ได้มาตฐานเพื่อแบ่งปันกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาด และที่สำคัญเพื่อสนับสนุนสินค้าที่เป็นของฝากของชาวจังหวัดมหาสารคามได้

Read More »

บรรยายพิเศษ เรื่อง “Effect of the cantilever” โดย รศ.ดร.ชวลิต นิตยะ

IMG_0958

                      เมื่อวันที่  21  กันยายน  2559  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับเกียรติจาก  รศ.ดร.เชาวลิต  นิตยะ  ซึ่งเป็นวิทยากรรับเชิญในการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Effect of the cantilever”  ในรายวิชา  Material and constructure 3 (วัสดุและวิธีการก่อสร้าง3)  ซึ่งนอกจากนิสิตจะได้รับความรู้ในด้านทฤษฎีแล้วยังได้ฝึกปฏิบัติจริงจากการออกแบบแล้วสร้างแบบจำลองทำให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น  ทั้งนี้เป็นอีกกิจกรรมที่คณะได้ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้ความสามารถซึ่งเป็นที่ยอมรับในสายวิชาชีพ  เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประยุกต์สู่การปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม

Read More »

ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เดือนกันยายน 2559

IMG_1024

                เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559  คณาจารย์และบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดี  รวมทั้งฝ่ายบริหาร  คณาจารย์และบุคลากรได้ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา  ณ  วัดป่ากู่แก้ว  ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ตระหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งการทำบุญตักบาตรให้ทาน  รักษาศีล  ฟังธรรมเทศนา  ปฏิบัติธรรม   เจริญจิตภาวนาเพื่อเป็นการนอบน้อมถวายเป็นพุทธบูชา  ธรรมบูชา  และสังฆบูชา  อันแสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนาธรรมอันดีสืบต่อไป ผู้ประสานงานโครงการ : ละเอียด  โกหลำ ภาพ : เศกสรร คุณโพธิ์ ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

กองกิจฯ มมส จัดพิธีมอบรางวัล การประกวดหนังสั้น “ความสุขเล็กๆ ของนิสิต มมส” และ การประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย

2016-09-20_9-21s-52

                    กองกิจฯ มมส จัดพิธีมอบรางวัล การประกวดหนังสั้น “ความสุขเล็กๆ ของนิสิต มมส” และ การประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย วันที่ 15 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ::อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองกิจฯ มมส www.sa.msu.ac.th หรือห้องสมุดกิจกรรมนิสิต ดังลิงค์นี้http://202.28.32.22/msuact//index.php…                     การประกวดหนังสั้น ว่าด้วยเรื่อง ความสุขเล็กๆ ของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการพิจารณาคัดเลือก มีดังต่อไปนี้ ประเภททั่วไป  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หนังสั้นเรื่อง “ความสุขเล็กๆของนิสิต มมส” โดย นายอนุชิต ศิริกังวาร …

Read More »

ฉบับประจำเดือน สิงหาคม 2559

Aug 2016

          >> Download << จดหมายข่าวฉบับประจำเดือน สิงหาคม 2559 ในฉบับ การประเมินประกันคุณภาพภายใน วงรอบปีการศึกษา 2558 โครงการรับรองหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม ร่วมแสดงผลงาน “การประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 24” และงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559” ปฐมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559 มมส. คว้ารางวัล Silver Award จากการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) ร่วมแสดงนิทรรศการและสัมมนา TUDA 2016 “CITY ON THE MOVE : ขับเคลื่อนเชื่อมต่อ รถ ราง เรือ” Creative Arts MSU Exhibition : SCB SME Expo Udonthani …

Read More »
 
Translate »