รับรางวัลชมเชยในการนำเสนองานวิจัยในงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่12

IMG_0755

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมธี  พิริยการนนท์  อาจารย์ประจำสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เข้ารับรางวัลชมเชย  จากการนำผลงานวิจัยไปร่วมนำเสนอประเภทโปสเตอร์และจัดแสดงในงานวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่ 12  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้จัดงานโครงการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Toward Sustainable Community Development by Integrating Basic and Applied Researches : ก้าวสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดยบูรณาการงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์”  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ซึ่งจำนวนผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้มีทั้งหมด 223 เรื่อง จำแนกเป็น การนำเสนอภาคบรรยาย 79 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ 144 เรื่อง โดยมีการประกวดผลงานทางวิชาการทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์

ภาพ : วรารินทร์  ปัญญาวงษ์
ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง
ข้อมูลข่าว : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

ภาพประกอบ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »