ศิษย์เก่าได้รับรางวัลในการตีพิมพ์บทความที่ประเทศญี่ปุ๋น อาจารยว์รวรรณ เนตรพระ อาจารย์ประจำสาขาสำนักสถาปัตยกรรมศาตร์

IMG_5435-300x200

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วรวรรณ เนตรพระ อาจารย์ประจ าส านักสถาปัตยกรรมศาตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัล student Best
paper Award จากการเข้าร่วม the International Conference 16th International Conference on
Computing in in Civil and Building Engineering (ICCCBE2016) เมื่อวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2559
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติโอซาก้าที่จัดขึ้นใน Grand Cube Osaka ประเทศญี่ปุ่น
ภายใต้วิทยานิพนธ์ชื่อ “Building Envelope Thermal Performance Analysis using BIM-Based 4D Ther-
mal Information Visualization (using a four-dimensional thermal information visualization tech-
nique of BIM-based, thermal performance analysis of building skin)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »