Daily Archives: October 7, 2016

ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

title

                  ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้มีการพัฒนาทักษะความสามารถในการทำงานวิจัยให้มีศักยภาพสูงขึ้น  และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการพัฒนาระบบกลไกในการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย  ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรมีความสนใจในการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว  หากท่านใดสนใจสามารถ Download แบบฟอร์ม ARCH-Proposal-01 แล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน  จำนวน  3  ชุดและส่งเอกสารได้ที่คุณจันจิรา  ภูสามารถ  ได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 25 ตุลาคม  2559  ซึ่งคณะกรรมการจะมีการพิจารณาในวันที่  31  ตุลาคม  2559  และจะประกาศผลการพิจารณาในวันที่  2  พฤษจิกายน  2559 เอกสาร Download แบบฟอร์ม ARCH-Proposal-01>>>Download<<< ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนวิจัยคณะฯ ปีงบประมาณ 2560 อาจารย์และนักวิจัย>>>download<<< ประกาศหลักเกณฑ์ขอรับทุนวิจัยคณะฯ ปีงบประมาณ 2560 บุคลากร>>>download<<<

Read More »

รับมอบเงินสนับสนุนค่ายอาสา ภายใต้โครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม” ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปี 5

IMG_5444

                      เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดพิธีรับมอบเงินสนับสนุนค่ายอาสา ภายใต้โครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม” ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปี 5 โดยได้รับเกียรติจาก คุณ พิเชียร คูสมิทธ์ รองประธาน พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ มามอบเงินสนับสนุนค่ายอาสา และผลิตภัณฑ์สนับสนุน ทั้งหมด 12 ค่าย ซึ่งค่ายสถาปัตย์สัญจร ครั้งที่ 16 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก็เป็น 1 ใน 12 ค่ายที่ได้รับทุนในครั้งนี้ด้วย โดยมี อาจารย์ ประทักษ์ คูณทอง และตัวแทนนิสิตจาก ชมรมสถาปัตย์สัญจร เข้ารับทุนและผลิตภัณฑ์สนับสนุน   ณ อาคารศรีอยุธยา (บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด …

Read More »
 
Translate »