Daily Archives: October 13, 2016

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ ประเทศสัมพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี

UCB_Study_Semester_2016_Banner_Webseite

                    ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ ประเทศสัมพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี หากนิสิตสนใจ สามารถสมัครได้ตามละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณ พีรภัทร สารอภิสิทธิคาม  (ฝ่ายวิชาการ)  ห้องสำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม >>>Download<<< ที่มา : http://www.umwelt-campus.de/ucb/index.php?id=studysemester&L=1

Read More »

ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เดือนตุลาคม 2559

IMG_2053

                  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559  คณาจารย์และบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคามนำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดี  รวมทั้งฝ่ายบริหาร  คณาจารย์และบุคลากรได้ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา  ณ  วัดป่ากู่แก้ว  ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ตระหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งการทำบุญตักบาตรให้ทาน  รักษาศีล  ฟังธรรมเทศนา  ปฏิบัติธรรม   เจริญจิตภาวนาเพื่อเป็นการนอบน้อมถวายเป็นพุทธบูชา  ธรรมบูชา  และสังฆบูชา  อันแสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนาธรรมอันดีสืบต่อไป ผู้ประสานงานโครงการ : ละเอียด  โกหลำ ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »
 
Translate »