ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ นางพวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์

ชื่อผลงาน/ทุน :
ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
ประเภท :
ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ – นามสกุล นางพวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์
รายละเอียดข่าว (6452)
หัวข้อข่าว : ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘นางพวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (เกียรตินิยม) จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญามหาบัณฑิต Master of Architecture in Advanced Studies จาก Massachusettes Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกาด้านประวัติการทำงาน นางพวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์ เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ประจำโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับด้านสถาปัตยกรรมในหน่วยงานเอกชนอีกเป็นจำนวนมากนางพวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์ มีผลงานวิจัยด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ปรากฏแก่สาธารณชนและได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางทั้งระดับชาติและระดับสากล เช่น โครงการประเมินความเป็นไปได้บ้านเอื้ออาทรภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ โครงการพัฒนาพื้นที่สะดืออีสาน บึงกุย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โครงการศึกษาพัฒนาและฟื้นฟูที่อยู่อาศัยที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ของเมืองสกลนคร โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด จังหวัดปราจีนบุรี-จังหวัดสระแก้ว โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดินในพื้นที่บริเวณเมืองร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร โครงการศึกษาความต้องการที่อยู่อาศัยของข้าราชการพลเรือน และโครงการวิจัยการจัดการองค์ความรู้การใช้วัสดุพื้นถิ่นและเทคโนโลยีก่อสร้างในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นอาทินอกจากนี้ นางพวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์ ยังมีผลงานวิชาการด้านการเรียบเรียงตำราในรายวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก จาก Understanding Architecture โดย Reland M. Roth. แปลและเรียบเรียงตำราเรื่อง What determined the Form of Environment และมีความรู้ความชำนาญในการสอนประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตกตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคสมัยใหม่ ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายในตะวันตก ทฤษฎีสถาปัตยกรรม เทคนิคการวาดภาพสีน้ำ สภาวะโลกร้อน และเคหการด้านงานบริการสังคม นางพวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์ เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นอนุกรรมการแก้ไขปัญหาบ้านเอื้ออาทร การเคหะแห่งชาติ อนุกรรมการแก้ไขฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง กรรมการคณะทำงานพิจารณาคุณวุฒิสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สภาสถาปนิก และเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสำนักงานประเมินการศึกษา (สมศ.) นอกจากนี้ยังมีผลงานด้านการออกแบบและการจัดการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์อีกเป็นจำนวนมากด้วยความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลงานดีเด่น เกียรติประวัติในการประกอบวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมอย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง และความเสียสละในการบริหารงานด้านสถาปัตยกรรม จึงนับได้ว่า นางพวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์ เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน ศิลปิน นักวิชาการ และเป็นผู้มีคุณูปการต่อวงการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติเป็นอย่างสูง สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาทปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ นางพวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์ เพื่อเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยมหาสารคามสืบไปวันที่ประกาศข่าว : 17 มี.ค. 2559  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »