Daily Archives: October 19, 2016

การจัดแสดงนิทรรศการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 11

title

                          เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม  2559  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดแสดงนิทรรศการจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมขนเมือง  ครั้งที่ 11  ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กับ  University Teknologi Malaysia  และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดี  เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้  นอกจากนี้ยังได้รับเกีรยติจากคณาจารย์  รวมถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย  โดยมีกำหนดแสดงนิทรรศการระหว่างวันที่  19-31 ตุลาคม  2559  ณ  ห้องแสดงนิทรรศการ สำหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมขนเมือง  ครั้งที่ 11  จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสทดลองปฏิบัติงานออกแบบพื้นที่จริงและได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนิสิตต่างชาติ  ต่างสถาบัน  โดยโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมขนเมือง  ครั้งที่ 11  จัดได้ขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 13 เมษายน 2559  ณ  University Teknologi Malaysia …

Read More »
 
Translate »