Monthly Archives: November 2016

รางวัลการประกวด ฮอนด้าแอลพีจีเอ ไทย แฟชั่น ดีไซน์คอนเทสต์ 2015

20150305214254

ชื่อผลงาน/ทุน : รางวัลการประกวด ฮอนด้าแอลพีจีเอ ไทย แฟชั่น ดีไซน์คอนเทสต์ 2015 ประเภท : บุคลากร ตำแหน่ง : อาจารย์สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (- กลุ่มบุคลากร -) ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ – นามสกุล อาจารย์สายฝน จำปาทอง คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชา สาขานฤมิตศิลป์ รายละเอียดข่าว หัวข้อข่าว : อาจารย์ มมส คว้ารางวัลการประกวด ฮอนด้าแอลพีจีเอ ไทย แฟชั่น ดีไซน์คอนเทสต์ 2015 อาจารย์ มมส คว้ารางวัลการประกวด “ฮอนด้าแอลพีจีเอ ไทย แฟชั่น ดีไซน์คอนเทสต์ 2015” ประชันความอลังการ …

Read More »

รางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2558

santana2

ชื่อผลงาน/ทุน : รางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2558 ประเภท : บุคลากร หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (- กลุ่มบุคคลทั่วไป -) ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ – นามสกุล อาจารย์สันทนา ภิรมย์เกียรติ คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ รายละเอียดข่าว เมื่อวันที่  9  ธันวาคม  2558 ในโอกาสที่ได้รับมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา  48  ปี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ / ข่าว : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ วันที่ประกาศข่าว : 30 ก.ย. 2556  ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์ รูปภาพประกอบข่าว

Read More »

การตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

img_1441

                      เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559  เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559   ณ  ห้องประชุม AR 116  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้คณะฯ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ซึ่งได้สิ้นสุดการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการแล้ว  จึงได้จัดให้มีการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  โดยได้จัดคณะกรรมการประเมินจากบุคลากรภายใน เพื่อตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว  เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานมีการพัฒนาประสิทธิภาพ และแก้ไข แล้วปรับปรุงในด้านการดำเนินงานต่างๆตามผลการประเมินคุณภาพให้สอดคล้องกับปรัชญาและพันธกิจตามที่ได้ตั้งไว้ ผู้ประสานงาน : รพีพร  เบือนขุนทด ภาพ : เศกสรร  คุณโพธิ์ ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

นำเสนอโครงการปรับปรุงผังแม่บทมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย

15181684_1479653415382558_27525439300743098_n

                      มมส จัดประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในที่ประชุมในการประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 13 เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค ในการทำงานของแต่ละฝ่ายร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย ในการนี้ กลุ่มนิสิต ชั้นปีที่ 5 จาก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 2 กลุ่ม 2 แนวคิด ได้นำเสนอโครงการปรับปรุงผังแม่บทมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับผังแม่บทในอนาคต กับคณะผู้บริหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา Urban Architecture …

Read More »

งาน final project. รายวิชา Fundamental Industrial Craft Product Design

15240140_1392439530766547_1708477043_n

                        สาขาวิชานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดกิจกรรมนำเสนองาน final project. ในรายวิชา Fundamental Industrial Craft Product Design ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนของนิสิตสาขานฤมิตศิลป์ ชั้นปีที่2  โดยให้นิสิตลงพื้นที่ศึกษาภูมิปัญญางานหัตถกรรม  และนำมาออกแบบร่วมสมัยเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับหัตถกรรมพื้นถิ่น  และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพในอนาคตได้อีกด้วย ภาพ/ข่าว : อาจารย์ปาริชาติ  ศรีสนาม ภาพประกอบกิจกรรม

Read More »

กรมหม่อนไหมจับมือ 6 สถาบันการศึกษาพัฒนาลวดลายผ้าไหม…

333-1-696x411

                    กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จับมือ 6 สถาบันการศึกษา ลงนามความร่วมมือพัฒนาลวดลายผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ไหมไทย สร้างทายาทหม่อนไหมระดับเยาวชน นายนำชัย  พรหมมีชัย  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานการประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาลวดลายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทย ระหว่าง กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ 6 สถาบันการศึกษาว่า การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสถาบันการศึกษา ทั้ง 6 สถาบัน ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อร่วมกันพัฒนาลวดลายผ้าและผลิตภัณฑ์ไหมไทย จะเป็นการสร้างความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการทอผ้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และยังเป็นการขยายโอกาสการใช้ผ้าไหมไทยให้มีความหลากหลายร่วมสมัยได้มากขึ้น  ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนอกจากจะได้เรียนรู้ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่แล้ว ยังได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมของประเทศไว้ไม่ให้สูญหายไปด้วย ด้าน นางสุดารัตน์  วัชรคุปต์  เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม  กล่าวเพิ่มเติมว่า ภารกิจสำคัญประการหนึ่งของกรมหม่อนไหม คือ การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาเกี่ยวกับหม่อนไหม  รวมทั้ง ส่งเสริม  พัฒนาการผลิต และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอ.วีรพล เจียมวิสุทธิ์ ที่ผลงานการออกแบบการจัดวางรูปเล่มได้รับเลือก เป็น 1 ใน 19 Layout Design

1

                        ขอแสดงความยินดีกับอ.วีรพล เจียมวิสุทธิ์ อาจารย์สาขานฤมิตศิลป์ ที่ผลงานการออกแบบการจัดวางรูปเล่ม Layout Design หนังสือ Homemade stay และ Hostel Bible ได้รับเลือก เป็น 1 ใน 19 Layout Design จาก 100 ANNUAL BOOK AND COVER DESIGN 2016 การคัดเลือกปกหนังสือและรูปเล่มที่มีการออกแบบรูปเล่มดีเด่นประจำปี ซึ่งจัดโดย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ภายใต้ความร่วมมือกับ สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย (ThaiGa) และได้มีพิธีรับใบประกาศเกียรติคุณไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และผลงานได้รับการจัดแสดงนิทรรศการงานแสดงหนังสือในต่างประเทศต่อไป ภาพ/ข่าว : อาจารย์ฐิติรัตน์ …

Read More »

ร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก รุ่นที่ 3

ARCH_72

                      เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีมหาพุทธาภิเษกสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 3 ครบ 3 รอบ 36 ปีพระพุทธกันทรวิชัย  พร้อมกันนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ยังได้นำพระพิฆเนศที่สร้างขึ้นเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย  โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ในการนี้มี หลวงปู่แสงจันทร์ จันตะโชโต วัดป่าฤกษ์อุดม ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนชัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รองศาสตราจารย์ …

Read More »
 
Translate »