กรมหม่อนไหมจับมือ 6 สถาบันการศึกษาพัฒนาลวดลายผ้าไหม…

333-1-696x411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จับมือ 6 สถาบันการศึกษา ลงนามความร่วมมือพัฒนาลวดลายผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ไหมไทย สร้างทายาทหม่อนไหมระดับเยาวชน

นายนำชัย  พรหมมีชัย  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานการประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาลวดลายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทย ระหว่าง กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ 6 สถาบันการศึกษาว่า การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสถาบันการศึกษา ทั้ง 6 สถาบัน ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อร่วมกันพัฒนาลวดลายผ้าและผลิตภัณฑ์ไหมไทย จะเป็นการสร้างความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการทอผ้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และยังเป็นการขยายโอกาสการใช้ผ้าไหมไทยให้มีความหลากหลายร่วมสมัยได้มากขึ้น  ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนอกจากจะได้เรียนรู้ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่แล้ว ยังได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมของประเทศไว้ไม่ให้สูญหายไปด้วย

ด้าน นางสุดารัตน์  วัชรคุปต์  เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม  กล่าวเพิ่มเติมว่า ภารกิจสำคัญประการหนึ่งของกรมหม่อนไหม คือ การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาเกี่ยวกับหม่อนไหม  รวมทั้ง ส่งเสริม  พัฒนาการผลิต และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังนั้น เพื่อตอบสนองนโยบายและภารกิจดังกล่าว  กรมหม่อนไหมจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาลวดลายผ้าและผลิตภัณฑ์ไหมไทยขึ้น  ตั้งแต่ ปี 2558 โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนในสาขาการออกแบบ  นำนักศึกษาลงพื้นที่เข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม  ศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาหม่อนไหม  วิถีชีวิต วัฒนธรรมของท้องถิ่น  แต่ละชุมชน   และนำมาเป็นแนวคิดในการร่วมกันพัฒนาลวดลายผ้าที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ เช่น ลวดลายผ้าที่ได้แนวคิดจากต้นไม้ ดอกไม้  อาชีพ ที่มีอยู่ในชุมชน  เป็นต้น   ทำให้ได้สินค้าผ้าไหมที่มีเอกลักษณ์ประจำถิ่น  มีลวดลายที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการของคนรุ่นใหม่  ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายที่ต้องการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่หันมาใช้ผ้าไทยเพิ่มมากขึ้นด้วย

ผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯเป็นจำนวนมาก  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานมีความยั่งยืน  เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาผ้าไทย   กรมหม่อนไหม และสถาบันการศึกษาทั้ง 6 สถาบัน ที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับกิจกรรมหม่อนไหมและการทอผ้าจึงร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาลวดลายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทย ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมการทอผ้า สืบสานและเผยแพร่ภูมิปัญญา  สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยน  ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ และความชำนาญจากเจ้าของภูมิปัญญาส่งต่อให้กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่นำไปสู่การสร้างค่านิยมกับคนรุ่นใหม่  สนับสนุนส่งเสริมภูมิปัญญาด้านการทอผ้าหัตถกรรมให้เป็นต้นทุนในการต่อยอดพัฒนาลวดลายผ้า และกระบวนการผลิตเกิดเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ร่วมสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาด  สนับสนุนให้ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมด้านหม่อนไหมได้รับการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเกษตรกรผู้ทอผ้าและกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งยกระดับบุคคลากรท้องถิ่นทุกช่วงวัย โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางภูมิปัญญา

ที่มา : http://www.thansettakij.com/2016/11/17/114297
ภาพ : กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมหม่อนไหม http://www.qsds.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »