Daily Archives: November 19, 2016

งาน final project. รายวิชา Fundamental Industrial Craft Product Design

15240140_1392439530766547_1708477043_n

                        สาขาวิชานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดกิจกรรมนำเสนองาน final project. ในรายวิชา Fundamental Industrial Craft Product Design ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนของนิสิตสาขานฤมิตศิลป์ ชั้นปีที่2  โดยให้นิสิตลงพื้นที่ศึกษาภูมิปัญญางานหัตถกรรม  และนำมาออกแบบร่วมสมัยเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับหัตถกรรมพื้นถิ่น  และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพในอนาคตได้อีกด้วย ภาพ/ข่าว : อาจารย์ปาริชาติ  ศรีสนาม ภาพประกอบกิจกรรม

Read More »
 
Translate »