Daily Archives: February 23, 2017

ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 และได้รับรางวัลสนับสนุนในโครงการอุดหนุนเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy)

2

                                  ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการดำเนินการโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (SMART Cities-Clean Energy) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย องค์กรเอกชน ในการออกแบบเมืองอัจฉริยะ ที่ตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน รักษาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคส่วนต่างๆ โดยการส่งผลงานเพื่อประกวดแนวความคิดและการออกแบบเมืองอัจฉริยะ และโครงการฯ จะให้การสนับสนุนการออกแบบสำหรับผู้ที่ผ่านการประเมินในแต่ละขั้นตอนในวงเงินรวมประมาณ 80 ล้านบาทจากจำนวนประชากรโลกที่มีจำนวน 7,400 ล้านคน และคาดว่าว่าจะเพิ่มเป็น 9,600 ล้านคนในปี พ.ศ. 2593 โดย 2 ใน 3 หรือประมาณกว่า 6,400 ล้านคนจะอาศัยอยู่ในชุมชนเมือง ทำให้เมืองมีขนาดใหญ่และซับซ้อนมากขึ้น ในขณะที่ทรัพยากรจำกัดและก่อให้เกิดปัญหา จึงมีความจำเป็นในการส่งเสริมให้ชุมชนเมืองมีระบบการขนส่งและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ มีสุขพลานามัยที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ สะดวก สะอาด …

Read More »
 
Translate »