ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 และได้รับรางวัลสนับสนุนในโครงการอุดหนุนเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy)

2
16831964_10212003149219614_365781405630672066_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการดำเนินการโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (SMART Cities-Clean Energy) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย องค์กรเอกชน ในการออกแบบเมืองอัจฉริยะ ที่ตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน รักษาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคส่วนต่างๆ

โดยการส่งผลงานเพื่อประกวดแนวความคิดและการออกแบบเมืองอัจฉริยะ และโครงการฯ จะให้การสนับสนุนการออกแบบสำหรับผู้ที่ผ่านการประเมินในแต่ละขั้นตอนในวงเงินรวมประมาณ 80 ล้านบาทจากจำนวนประชากรโลกที่มีจำนวน 7,400 ล้านคน และคาดว่าว่าจะเพิ่มเป็น 9,600 ล้านคนในปี พ.ศ. 2593 โดย 2 ใน 3 หรือประมาณกว่า 6,400 ล้านคนจะอาศัยอยู่ในชุมชนเมือง ทำให้เมืองมีขนาดใหญ่และซับซ้อนมากขึ้น ในขณะที่ทรัพยากรจำกัดและก่อให้เกิดปัญหา จึงมีความจำเป็นในการส่งเสริมให้ชุมชนเมืองมีระบบการขนส่งและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ มีสุขพลานามัยที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ สะดวก สะอาด ปลอดภัย รองรับสังคมในอนาคต“เมืองอัจฉริยะ” หรือ “Smart City” เป็นรูปแบบการพัฒนาเมืองในแนวทางที่กล่าวไว้ข้างต้น ประกอบกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลมาช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรของเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ระบบบริหารจัดการเครือข่ายพลังงานอัจฉริยะ (Smart Grid) ระบบมิเตอร์อัตโนมัติ (Automatic Meter Infrastructure -AMI) ระบบการควบคุมการจราจรอัจฉริยะ ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ และระบบตรวจวัดมลภาวะ เป็นต้น

จึงได้มีการจัด โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy)  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการออกแบบ “เมืองอัจฉริยะ” หรือ “Smart City” ช่วยลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหามลภาวะทางอากาศ น้ำเสีย ขยะ การระบายน้ำ ช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี คุณภาพอากาศที่ดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดปรากฏการณ์เกาะความร้อน (Heat Island Effect)  โดยได้เปิดรับสมัครให้หน่วยงานต่างๆ ส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อรับการสนับสนุนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2559  และได้จัดให้มีการพิจารณารายละเอียดผลงานโดยคณะกรรมการร่างเกฑณ์และประเมินตมเกณฑ์การออกแบบเมืองอัจฉริยะ และคณะกรรมการตัดสินการประกวดการออกแบบเมืองอัจฉริยะ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกเมืองที่ส่งผลงานเข้าประกวดตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ ได้ไม่เกิน 20 โครงการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย

ทั้งนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาภรณ์ ชำนิกำจร  และอาจารย์บริรักษ์ อินทรกุลไชย พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดทำข้อเสนอโครงการในชื่อ  “โครงการ MSU Smart Campus ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม”   และได้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 โครงการอุดหนุนเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy)  ซึ่งถูกคัดเลือกจากทั้งหมด 36 ทีม  โดยได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 16 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ  และได้รับเงินรางวัล 5 แสนบาท  เพื่อใช้สำหรับการดำเนินโครงการต่อไป  ซึ่งสถาบันอาคารเขียวไทย  ได้กำหนดจัดงานประกาศผลการคัดเลือกขั้นตอนที่ 1 โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (SMART Cities-Clean Energy) เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง The Circle ชั้น 1 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตย์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาภรณ์ ชำนิกำจร  เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลในครั้งนี้

ที่มาของโครงการ : โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ  “Smart Cities-Clean Energy”
ที่มาข่าว/ภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์
ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง
ภาพประกอบกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »